Aktuálne: Ružencová Panna Mária

2732

Modlime sa za hriešnikov

strana4„Ďakujem Vám, že ste sem prišli. Moji milovaní, chcela by som, aby sme v tomto čase boli zvlášť spojení v modlitbe. Vpustite do vašej modlitby Ducha Svätého.

Ani len neviete, koľko zvláštnych milostí pre vašu dušu prinesie rozjímanie nad tajomstvami svätého ruženca. Prosím, modlime sa spolu túto modlitbu za obrátenie hriešnikov!“       (Nepoškvrnená Čistota, 3. október 1993)

Táto prosba Panny Márie rezonuje vo všetkých Jej zjaveniach, najmä fatimskom.  Máme tu október, mesiac sv. Ruženca.  Je to také jednoduché, modliť sa ho. A aký je účinný! Len sa treba rozhodnúť.

Naše združenie teda vyhlasuje tento mesiac ružencovej Panny Márie, za všetkých tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku ako veľký Boží dar – teda za neveriacich, potom za našich nepriateľov, neprajníkov a odporcov.

Ježiš vo svojej najťažšej chvíli, v mukách na kríži zvolal:  „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia!“  Aj my sme povolaní presne toto povedať.  Obdoba tohto zvolania je v modlitbe:  „Priveď do Neba všetky duše, najmä tie ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.“

Pripomíname si

Bitka pri Lepante

Ohrozená Európa *  Výzva sv. Otca * Ruženec v rukách vojakov *  Víťazstvo Panny Márie *
Pod pontifikát dominikána Pia V. (1566-1572), ktorý bol veľkým askétom a mužom modlitby a na pápežskom tróne, spadá udalosť, ktorá mala pre Cirkev a celý Západ rozhodujúci význam.

Politicky roztrieštený Západ bol ohrozovaný Turkami. Vo svojej dobyvačnej politike si chceli bez milosti podmaniť celý kresťanský Západ a získať ho pre moslimskú vieru.
Pápež Pius V. sa neúnavne snažil zjednotiť rozhnevaných kresťanských veliteľov, aby sa tak mohli účinne postaviť proti tureckej prevahe. V najväčšej núdzi bola obranná vojna a vedenie kresťanskej flotily zverené vynikajúcemu mladému admirálovi z Rakúska. Súčasne vyzval Pius V. všetkých kresťanov, aby sa tak ako on modlili ruženec, aby kresťanské vojská zvíťazili v tejto bezvýchodiskovej situácii s pomocou Panny Márie. Pápež dal vojakom rozdať ružence.
12aAdmirál Andre Doria mal na palube svojej lode pri sebe aj vzácnu kópiu milostivého obrazu z Guadalupe.

7. októbra 1571 napokon prišlo k svetoznámej bitke. Bojovalo 500 lodí a 170 000 mužov. Očití svedkovia hovoria, že na kresťanských lodiach boli vztýčené kríže a že syn rakúskeho cisára, don Juan
si ako prvý kľakol pred krížom a úpenlivo prosil o Božiu pomoc.
Všetci ostatní vojaci nasledovali jeho príklad.
V priebehu niekoľkých hodín ťažkého boja bolo potopených 113 tureckých galejí, zajatých 117 lodí a oslobodených 12 000 kresťanských otrokov – veslárov. Turecká flotila utrpela zdrvujúcu porážku a Európa bola zachránená pred islamom.

Všetci boli presvedčení, že nezvíťazila zbraní, ale Boh zasiahol na príhovor Panny Márie.
Keď prišla o dva týždne k pápežovi správa o šťastnom výsledku bitky, nebol pápež vôbec prekvapený. On totiž v hodine víťazstva náhle prerušil rozhovor s generálnym pokladníkom, otvoril okno a dojatý radostne oznámil: „Naša kresťanská flotila v tejto hodine zvíťazila nad Turkami. Poďakujme sa Pánovi!“
Pápež potom nariadil, aby sa od toho dňa každú prvú októbrovú sobotu slávil sviatok Panny Márie víťazstva. Jeho nástupca pápež Gregor XIII. neskôr tento sviatok premenoval na Sviatok Ružencovej Panny Márie.

 

Viac na:   https://www.magnificat.sk/sviatok-ruzencovej-panny-marie-vitazstvo-krestanskych-vojsk-v-bitke-pri-lepante/

 

MáriaPrísľub Panny Márie

Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi, bl. Alanovi de la Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej ruženec. Povedala mu: „Nesmierne veľa kníh by bolo treba napísať, aby v nich boli zaznamenané všetky zázraky môjho posvätného ruženca.“

1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.

2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.

3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.

4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.

5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.

6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.

7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.

8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.

9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.

10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.

11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.

12. Šíriteľom môjho ruženca, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.

13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.

14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.

15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.  ( r )

Povedali o sv. ruženci

s.7 (2)Zbraň proti peklu

„Ruženec je mojou každodennou a milovanou modlitbou. A musím povedať, že je modlitbou zázračnou, zázračnou vo svojej jednoduchosti a vo svojej hĺbke“

„Je dobré, že máte vo vašej veľkej slovenskej rodine Matku, ktorej možno dôverovať a zveriť jej všetky svoje bolesti a nádeje.“

„Ruženec je modlitbou k Nej, k Márii, a je našou modlitbou, ktorú sa modlíme s Máriou. Vy, chorí a trpiaci, neodkladajte z rúk ruženec. Modlitba podporovaná utrpením je veľkou silou.“     Ján Pavol II.

 „Keď sa hovorí o pozemských veciach, o politike…, unavuje to. Zdravas, Mária je modlitba, ktorá nikdy neunavuje. Je to stále čosi nové.“   sv. Ján Mária Vianney

„Tak ako inokedy, aj dnes musí byť ruženec mocnou zbraňou, aby sme mohli zvíťaziť v našom vnútornom boji a boli pomocou všetkým ľuďom.“ Sv. Josemaria Escrivá

„Ak chcete, aby vo vašich domoch panoval pokoj, modlite sa v rodine ruženec.“   sv. Pius X.

„Aký význam má neustále odriekanie modlitby Zdravas? Keď posplietaš všetky pavučinky, zastavíš aj tigra.“  Sv. Matka Tereza

„Už stáročia zaznieva vo svete modlitba generácií: Pros za nás, hriešnych, teraz i v hodinu našej smrti… Je to modlitba pápežov i vidiečanov, vzdelaných i jednoduchých, zámožných i chudákov.“  Kardinál Ján Ch. Korec