Veľká Noc 2015: Ježiš vstal zmŕtvych, alleluja!

667

 Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený.

Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu.

Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty

aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste.

maria_magdalena Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.

Potom sa učeníci vrátili domov. Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.

Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“

Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.

Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“

Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“

Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“

Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“

Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého.

Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš.

Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“  O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“

Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.   (Ján 20, 1-31)

 

Nech nič neruší váš pokoj!

Dnes sa podelím s tebou a všetkými tvojimi kňazskými bratmi a svojimi milovanými deťmi o radosť, ktorá sa zmocnila môjho srdca, keď Ježiš vstúpil v božskom jase svojho osláveného tela do izbietky, kde som sa zdržiavala a sklonil sa, aby pobozkal tvár svojej Matky. V hlbokej úcte, so slzami v očiach som sa dotýkala jeho rán. ,Pokoj s tebou, pokoj s vami!‘ – opakujem vám spolu so svojím zmŕtvychvstalým Synom.

mariaNech nič nenaruší tento váš pokoj:

– Ani svet, v ktorom žijete, a ktorý sa búri proti Bohu, zvedený a zotročený Zlým: Ježiš teraz porazil svet!

– Ani zatemnená a rozdelená Cirkev, do ktorej sa votrel blud a odpadlíctvo: Ježiš miluje svoju nevestu božskou láskou a v týchto okamihoch jej očisty je pri nej bližšie ako inokedy!

– Ani neustále prevratné udalosti, prenasledovania a bratovražedné boje; ani oheň, ani červený bič, ktorý je už pripravený udrieť na svet: Zmŕtvychvstalý Ježiš je živý medzi vami!

On usmerňuje zmeny vo svete a v dejinách podľa plánu svojej milosrdnej lásky v prospech spásy všetkých svojich vykúpených bratov.

Preto nech je s vami pokoj z čistej a nadprirodzenej Ježišovej lásky, lebo on je život a vzkriesenie! Pokoj všetkým vo veľkonočnej radosti Kristovej! Moje požehnanie nech je s pápežom a všetkými v mene osláveného Otca, zmŕtvychvstalého Syna a Svätého Ducha, ktorý vám bol daný ako dar.“

Panna Máriam prostredníctvom Don Gobbiho, 3. apríla 1983  Veľkonočná nedeľa

KINO: Mária Magdaléna