Vatikán: Zvrat v sexuálnej výchove mládeže?

4653

Počas Svetových dní mládeže Vatikán vydal program sexuálnej výchovy, ktorý vynecháva rodičov aj smrteľný hriech

Lifesitenews.com 29.7.2016: Vatikánsky pohľad na sex sa ´podrobuje´ sexuálnej revolúcii: Predstavitelia z oblasti života a rodiny reagujú. Vatikánsky program uverejnila Pápežská rada pre rodinu, no vyskytli sa už problémy dostať sa na jej stránku.

Analýza 

Rím, 27.7.2016 (LifeSiteNews) – „Viac duší odchádza do pekla pre hriechy tela, ako z akéhokoľvek iného dôvodu.“ Panna Mária vo Fatime takto varovala troch vizionárov v r. 1917. Ale toto posolstvo nanešťastie úplne chýba v novom vatikánskom programe pre tínedžerov. Namiesto toho sa hriech vôbec nespomína! 6. a 9. prikázanie sa ignoruje, zatiaľ čo podrobné obrázky sexu a nemorálne videá sa používajú ako podnety pre diskusiu.

Program s názvom

Stretnutie: Kurz účinnej sexuálnej výchovy pre mladých ľudí“

vydala Pápežská rada pre rodinu, aby sa prezentoval mladým ľudom na Svetových dňoch mládeže v Poľsku. Program rozvíjali manželské páry v Španielsku niekoľko rokov a teraz dostal impulz na dokončenie exhortáciou pápeža Františka o rodine, Amoris Laetitia. V nej pápež hovorí o „potrebe sexuálnej výchovy“, ktorým treba „osloviť vzdelávacie inštitúcie“ – krok, ktorý zalarmoval predstaviteľov v oblasti ochrany života aj rodiny, keďže Katolícka cirkev vždy uznávala a učila – často na rozdiel od svetskej moci – že sexuálna výchova je „základným právom a povinnosťou rodičov“.

Vatikánska inštrukcia o sexuálnej výchove má šesť častí, ktoré sa majú učiť v období štyroch rokov pre 9-12 ročných chlapcov a dievčatá v zmiešaných triedach.

Lekcie a inštrukcie pre učiteľov: program’s website here.

Nový program vydaný Pápežskou radou pre rodinu sa zdá byť rozlúčkou s tým, čo Magistérium Cirkvi dlho učí o sexuálnej výchove.

Napríklad: Pápež Pius XI, v encyklike o kresťanskej výchove Divini Illius Magistri z r. 1929, hovorí o sexuálnej výchove v kompetencii rodičov, nie v triedach a uvádza, že ak sú potrebné súkromné inštrukcie od tých, ktorí majú od Boha poverenie učiť – treba to robiť veľmi citlivo. „To je dobre známe v kresťanskej tradícii. … Preto je nesmierne dôležité, aby dobrý otec hovoriac so synom o takej delikátnej veci, bol obozretný a nespúšťal sa do detailov.“ A dodáva: „Všeobecne počas detstva stačí urobiť opatrenia, ktoré majú dvojaký efekt otvorenia dverí k cnosti čistoty a zatvorenia dverí k nemravnosti.“

Pápež Pius XII. v Príhovore k otcom rodín (1951) varuje pred propagandou, dokonca z „katolíckych zdrojov“, ktorá „preháňa vo všetkých rozmeroch a pri význame sexuálneho prvku“ … Ich spôsob vysvetľovania sexuálneho života je, že v mysli a svedomí priemerného čitateľa nadobúda hodnotu sám osebe a stráca sa pohľad na pravý primárny účel manželstva, ktorým je plodenie a výchova a závažná povinnosť manželov, čo sa týka tohto účelu — niečo, čo text, o ktorom hovoríme, príliš veľa ponecháva v pozadí.“

Pápež sv. Ján Pavol II., v apoštolskej exhortácii Familiaris Consortio, (1981) nazýva sexuálnu výchovu „základným právom a povinnosťou rodičov, ktorá musí prebiehať pod ich pozorným vedením doma alebo v edukačných centrách nimi zvolenými a kontrolovanými … Kresťanskí rodičia poznávajúc Božiu vôľu budú venovať špeciálnu pozornosť a starostlivosť aj panenstvu či celibátu ako najvyššej forme sebadarovania, čo tvorí pravý význam ľudskej sexuality.“

Svätá kongregácia pre katolícke vzdelávanie vydala v r. 1983 Výchovné smernice v ľudskej láske. Tam sa uvádza, že „večne platná zostáva skutočnosť, že intímnejšie aspekty [sexuálnej výchovy], či biologické alebo emocionálne, by sa mali zveriť prednostne sfére rodiny.“

Vatikánsky program má veľa pozitívnych kvalít, napriek tomu jeho nedostatky nemožno podceňovať. Sú to: 

 • Odovzdáva sexuálnu výchovu detí učiteľom a rodičov z procesu vynecháva. 
 • Chýba v ňom pomenovanie a odsúdenie istých druhov sexuálneho správania ako smilstvo, prostitúcia, cudzoložstvo, sex s antikoncepciou, homosexuálne úkony a masturbácia ako objektívne hriešnych úkonov, ktoré ničia lásku v srdci a odvracajú človeka od Boha.  
 • Nevaruje mládež pred možnosťou večného oddelenia od Boha (zatratením) za spáchanie vážnych sexuálnych hriechov. Peklo sa nespomína ani jediný raz.
 • Nerozlišuje medzi smrteľným a ľahkým hriechom.
 • Nehovorí o 6. a 9. prikázaní, ani o nijakom inom prikázaní.
 • Neučí o sviatosti zmierenia ako spôsobu obnovenia vzťahu s Bohom po spáchané ťažkého hriechu.
 • Nespomína a zdravý zmysel hanby, keď ide o telo a sexualitu.
 • Vyučuje tému chlapcov a dievčatá v tej istej triede.
 • Chlapci a dievčatá musia spoločne v triede odpovedať na otázky pochopenia fráz ako: „Čo vám hovorí slovo sex?“
 • Požaduje v zmiešaných triedach, aby žiaci ukázali, „kde je sexualita umiestnená u chlapcov a dievčat“.
 • Hovorí o „procese vzrušovania“.
 • Používa sexuálne explicitné a sugestívne otázky a obrázky v pracovných zošitoch (here,here, a here). 
 • Odporúča rôzne filmy s podrobnými sexuálnymi scénami ako podnety na diskusiu.
 • Nehovorí o potrate ako o závažnom zle, ale iba spomína, že spôsobuje „silné psychické poškodenie“.
 • Mätie mládež používaním termínov ako „sexuálny vzťah“ nie na označenie sexuálneho aktu, ale na označenie vzťahu sústredeného na celú osobu.  
 • Hovorí o „heterosexualite“ ako o niečom, čo treba „objavovať“.
 • Používa ikonu geja Eltona Johna (Elton John) – nespomínajúc jeho orientáciu – ako príklad nadanej a známej osobnosti. 
 • Potvrdzuje vzor „randenia“ ako krok smerom k manželstvu.
 • Nezdôrazňuje čistý život ako najvyššiu formu odovzdania seba, ktorý tvorí pravý význam ľudskej sexuality.
 • Nespomína význam Kristovej náuky o manželstve. 
 • Sexualitu prezentuje ako oddelený subjekt a nie ako niečo integrované do doktrinálnej a morálnej náuky Cirkvi.

 

Pozitívne kvality: 

 • Citovanie z náuky sv. Jána Pavla II. v Teológii tela a lásky a zodpovednosti za pochopenie ľudskej bytosti, reči tela, manželského rozmeru tela a jednoty tela a duše človeka.
 • Učí, že ľudská osoba je mužská alebo ženská. Nijaký gender.
 • Učí, že muži a ženy sa dopĺňajú skrze pohlavné rozdiely.  
 • Učí, že muži a ženy sú si v dôstojnosti rovní, ale fyzicky a emocionálne sú rozdielni. Nijaký radikálny feminizmus.  
 • Učí o miernosti a čistote ako cnostiach. Čistota sa definuje ako „svetlo, ktoré nás vedie k nedotknutej láske“.
 • Učí význam slobody v morálnom živote. Sloboda sa definuje ako „schopnosť robiť čo je dobré“.
 • Hovorí o „žiadostivosti“ ako o „temnote ktorá nám bráni vidieť plnosť osoby správnym a dokonalým spôsobom.“
 • Stručne spomína ako možno lásku oddeliť od plodenia, ale nevysvetľuje toto špecifické zlo.  
 • Učí o význame „sebakontroly“ a „sebaovládania“, aby sme sa mohli úprimne odovzdať inej osobe. 
 • Hovorí o „nevhodnej láske“, ktorá sa prejavuje ako „narcizmus“ a „masturbácia“, ale nespomína hriech.  
 • Hovorí o čistote ako „cnosti, ktorá nám umožňuje správať sa k nášmu telu so ‘svätosťou a cnostne.’“
 • Stručne spomína „svätosť života“.
 • Hovorí o panenstve ako spôsobe „reagovať na výzvu k láske“.
 • Povzbudzuje k čistote pred manželstvom. 

V časti 4 sa odporúčajú rozhodne nevyhovujúce sú filmy, ktoré program prezentuje ako podnety na diskusiu, ktoré nemožno označiť inak ako sexuálne nemorálne. … Pohyby a zvuky v nich sú vášnivé, erotické, dráždiace a podrobné zobrazenia tiel a úplnej intímnosti. Neil a Marina majú sex vo vlakovom kupé. Takmer orálna scéna sa používa na vyjadrenie vzdialenosti a neuspokojenia.“

V časti 6 muž a žena vyjadrujú vzájomný súhlas k manželskej dohode. Pohľad na rodinu opisuje sexuálny obsah: Jamie a Maggie sa zdajú byť v stálom stave milovania. V izbách, na podlahe, dychčia a stonajú, majú orálny sex a hlasne vyjadrujú svoje zážitky orgazmu. Obaja sú aj úplne nahí. Filmujú sa. Syn pri filme masturbuje a potom robí hrubé poznámky o bratovom tele.

Výber filmov odhaľuje nedostatok morálky tvorcov programu, niečo čo by malo zalarmovať rodičov, aby nedovolili dieťaťu byť vzdelávané týmto programom.  …

V jednom cvičení sa žiaci majú zahľadieť na obrázok staršieho páru, ktorý sedí pred obrazom polonahého mladého páru v tuhom objatí. Majú odpovedať na otázku: „Ktorý z nich právo má sexuálny vzťah“? Inštrukcia pre učiteľa: „Cieľom je, aby sa mladí cítili ‘vyprovokovaní’.“ …

Mladí budú týmto programom jednoducho zmätení protirečiacimi  posolstvami, nemorálnymi obrázkami a filmami a z nedostatku morálneho usmernenia.  …

Program zlyháva v tom, aby vzdal úctu Bohom danej úlohe rodičov ako primárnych vychovávateľov, absolútne zlyháva v pomenovaní a odsúdení rôznych sexuálnych hriechov a používa nemorálne materiály a tak nielen že nedosahuje svoj cieľ, ale mohol by mať opačný účinok na mladých a vzbudiť v nich nezriadené sexuálne túžby a podnietiť ich realizovať svoje sexuálne fantázie. Program chce učiť mladých významu miernosti, čistoty a intímnosti a robí tak porušovaním práve týchto hodnôt! Program neprivádza mladých bližšie k Bohu, ale vzďaľuje ich od neho.

Ak by sa sv. Mária Goretti formovala vatikánskym programom, zrejme by nevyslovila tie hrdinské slová cnosti svojmu útočníkovi. Nebola by vychovaná tak, aby mu povedala: „Nie! To je hriech! Boh to nechce!“ Ani sv. Dominik Savio, by nebol schopný povedať: „Radšej smrť ako hriech,“ pretože by sa nenaučil nič o hrôze hriechu. Program sexuálnej morálky, ktorý neučí mladých žiť Evanjelium bez kompromisov nie je hodný, aby sa ho vyučovalo.

Autor Pete Baklinski B.A. a Master teológie so špecializáciou na rodinu. Je ženatý a má šesť detí. Pápežská rada pre rodinu žiada spätnú väzbu k tomuto programu.

Production Pontificium Consilium pro Familia
Piazza di San Calisto
16 00153 Roma
Phone: +39 0669887243
E-mail: pcf@family.va

Z vašich reakcií:  

Pozehnany den, neda mi nereagovat mam 4 a 6 r. deti. Čo robit v tejto situacii?! Program vyzera neuveritelne benevolentny aj vzhladom na Fatimu….

Prosim pytajte sa koho mozte – nasich biskupov hlavne, papeza….- koho uznate za vhodne, velmi ocakavam diskusiu-blogy-linky na diskusie od vas -informacie o peticiach, diskurz na Tv Lux… Prosim o info a dakujem vam…. R

Milý pán R., určite budem preposielať všetky dostupné informácie k tomuto programu! Veď aj pápežská rada chce spätnú väzbu a tá určite príde a to intenzívne a zrejme to potom celé upravia. A tak – modlime sa, obetujme – chce to nesmierne veľa obetí a správnych reakcií. Doba je podľa mňa taká, že diabol je veľmi silný a cíti, že sa mu vláda končí … Preto zverme toto všetko Bohu a denne prosme Ducha Svätého, aby nám dal silu a múdrosť a najmä svoju podporu, aby sme mohli zasahovať, kde treba! …  Z

Milá Z

Dakujem krasne za slova, ktore su mi velmi blizke, sam som prezil zatemnenie viery od mladosti prave v sexualnej oblasti, ale je to za mnou a teraz vidim celkom jasne a prave v tychto oblastiach,napriek vseobec. docasnemu zatemneniu mysli vacsiny ludi – co sa stalo v mojom zivote – bolo to fakt definitivne ludsky stratene nemozne a to sa stane s celym ludstvom! Tak to vidim na mojom zivote – co bolo uz beznadejne stratene – to vstalo z popola.
Je to akoby stupnovanie zla, v ktorom je ale jasne dane vitazstvo Zeny odetej do slnka a drak sa stavia dnes pred nu, lebo ma porodit dieta – tymto znakom rozumie dnes velmi malo ludi!
Ostavam s pozdravom a povzbudenim k modlitbe nepretrziteho ruzenca – ja ho praktizujem vsade, kde ma napadne – v aute, vo chvilke nicnerobenia – je to obrovska pomoc pre svetlo dnesnych dni – ani neratam desiatky….
Zelam Bozie pozehnanie…. R

.