Litmanová: Nehanbime sa za vieru, Dechtice: Posolstvo lásky

9225

Milí priatelia,  v nedeľu 7. augusta 2016 sa odohrali dve dôležité mariánske púte.  Na hore Zvir v Litmanovej a na hore Boričky v Dechticiach.  Prinášame vám z nich podstatné záznamy.  Z výročného stretnutia na hore Zvir záznam kázne sídelného biskupa trnavského Mons. Jána Oroscha, a záznam záveru púte v Dechticiach.

Ave Mária! Milovaní! Za deväť dni sa stretneme na Svätodušnici a budeme spomínať na 21. výročie zjavení Panny Márie na tomto mieste, ktoré si Kráľovná pomoci sama vybrala. Už niekoľko rokov si aj v tom to čase pripravujeme svoje srdcia na tohoročné zjavenie Panny Márie.Na Svätodušnici čaká nás milé prekvapenie, lebo v týchto dňoch bola osadená nová socha Kráľovnej pomoci.

Od dnešného dňa 06.augusta  pripojme sa k tomuto výročiu aj modlitbou „Deviatníka ku Kráľovnej pomoci,“ktorý obetujme za skoré uznanie týchto miest za miesta modlitby a zjavení Panny Márie. Uverme tomu, že Panna Mária nikdy neprichádza s prázdnymi rukami ani vtedy, keď sa pomodlíme na Jej úmysly. S láskou a spojení v modlitbách MB

Proroctvo Davida Wilkersona