Sviatok mena Preblahoslavenej Panny Márie (12. September), Príhovor sv. Jána Pavla na hore Kahlenberg

2110

Príhovor Jána Pavla II. pri spomienke bitky na Kahlenbergu Pastoračná návšteva v Rakúsku – Viedeň, 13. septembra 1983

S radosťou a pohnutým srdcom zdravím vás všetkých, ktorí ste v toto posledné predpoludnie mojej návštevy v Rakúsku prišli na Kahlenberg. Ďakujem za láskavé prijatie, výstižné slová a radostné spevy.

2933-janpavoliiKeď pred tristo rokmi z týchto výšin Viedenského lesa vyšlo veľké rozhodnutie, dostali pre ľudí v obliehanom meste nový význam slová žalmu blízke ich životnej situácii: „Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem“ 121,1-2).

Kostol na Kahlenbergu nám pripomína, že aj osloboditelia vedeli, ako veľmi sú odkázaní na pomoc zhora. Nechceli začať bitku bez toho, aby pred tým spoločne úpenlivo neprosili Boha o pomoc. A túto modlitbu si vzali so sebou do boja: »Ježiš a Mária, pomôžte!«. Áno, dôvera v mocný príhovor Panny Márie oduševnila ohrozené národy v týchto mesiacoch strachu. A šťastné víťazstvo tak veľmi pripisovali jej materinskému príhovoru, že 12. september patrí každý rok sviatku mena preblahoslavenej Panny Márie.

Bolo to pre mňa ako dar od nej, že som tento sviatok na 300. výročie tohto  oslobodenia, pre ktoré ho môj predchodca zaviedol, smel osláviť vo Vysokom dóme oslobodeného hlavného mesta, v duchovnom spojení s tými, ktorí vtedy – spočiatku v núdzi a potom s jasaním – v tom istom Božom dome sa modlili a spievali. Neprestávajme sa modliť a spievať. Meno Márie je nám aj dnes dané ako útočisko. Máme nemenej dôvodu naliehavo sa k nej obracať: »Mária, rozprestri svoj plášť, urob z neho pre nás útočisko, dovoľ nám pod ním bezpečne stáť, kým prejdú všetky búrky«.

Som na ceste k jej svätyni Mariazell. V myšlienkach vás beriem všetkých so sebou. Máriinej materinskej láske odporúčam tých mnohých, ktorí pomáhali pri príprave tohto veľkého Dňa katolíkov. Chcel by som sa vám a vašim rodinám poďakovať za všetko nasadenie a všetky obete a privolať k vám: „Pán Boh zaplať!“ …

Prirodzene, že by som chcel do Mariazellu celkom zvlášť zobrať vás, milí žiaci. Chcel by som môcť Márii povedať, že vaše srdce je otvorené pre každú výzvu jej Syna, tak ako si to ona želá: »Urobte všetko, čo vám povie« (Jn 2, 5). Spolupracujte s ním! On vás potrebuje: váš elán, vaše idey, vašu silu, áno to tiež, ale predovšetkým vaše nádejeplné mladé srdce. Spolupracujte s ním! Nech vás potom On povedie do manželstva alebo do kňazstva – všade ste Cirkev – ale nechajte o tom rozhodnúť jeho!

Sú potrebné manželstvá, ktoré sa chápu ako živé bunky jeho kráľovstva, ako centrum vyžarovania jeho lásky. On potrebuje ľudí, na forme života ktorých   sa zviditeľňuje, že On je poslednou túžbou nášho srdca a posledným obsahom každého spoločenstva. On potrebuje ľudí, ktorí v Cirkvi stelesňujú pôsobenie svojho Pána v kňazskej službe, tak ako som to ja pre vás smel v týchto dňoch robiť. Spolupracujte s ním, je to nádherné dobrodružstvo a hodné každej námahy!

Milí priatelia! Deň, ktorý nám Cirkev na Kahlenbergu pripomína, rozhodol o živote a smrti desaťtisícov vojakov a občanov a o politickom a náboženskom osude celých národov na stáročia. Pri takom spätnom pohľade sa cítime dosť maličkí. Ale Pán dejín má aj životnú cestu každého jedného z nás vo svojich rukách a vo svojom srdci. Zverme sa mu vo veľkom aj v malom. Majte sa dobre!

© Copyright 1983 – Libreria Editrice Vaticana

Dnešný radostný sviatok mena Preblahoslavenej Panny Márie bol ustanovený v roku 1684 pápežom Inocentom XI. z vďačnosti za skvelé víťazstvo kresťanských vojsk proti Turkom v boji pri Viedni. Celý katolícky svet sa modlil, aby Všemohúci Boh  na príhovor Božej Rodičky daroval kresťanom víťazstvo nad nepriateľskými mohamedánmi. Poľský kráľ Ján Sobieski povzbudzoval svoje vojsko pred bojom: „Dôverujme v Božiu pomoc a ochranu preblahoslavenej Panny Márie! Meno Mária nech je v boji našim heslom!“ A Boh zachránil Európu pred katastrofou tureckej expanzie.

Meno Mária si kresťania majú ctiť, pretože skrze ňu prišiel na túto zem náš Vykupiteľ a Spasiteľ, Ježiš Kristus, ktorý nám Ju dal pod krížom za duchovnú matku a ochrankyňu na ceste spásy.

Meno Mária má viac významov. V sýrčine znamená Pani. Iný výklad mena je Morská hviezda. Ďalší význam Máriinho mena je horkosť, vzbura (voči hriechu), či Bohom milovaná. Svätý Richard od sv. Vavrinca píše: „Tvoje meno, Mária, pochádza z pokladu božstva, lebo Najsvätejšia Trojica dala ti, Mária, toto meno, ktoré je po mene tvojho Syna nad všetky mená.“

Veľmi krásne opisuje silu Máriinho mena tiež svätý Bernard: A meno Panny bolo Mária,“ hovorí evanjelista. Chceme niečo povedať aj o tomto mene, ktoré v preklade znamená Hviezda morská a veľmi priliehavo pristane panenskej matke. Veď ju možno tak výstižne prirovnať k hviezde! Lebo ako hviezda vysiela lúč a neporuší sa, tak aj Panna porodila Syna bez porušenia svojho panenstva. Lúč neumenšuje jasnosť hviezdy, ani Syn Panny jej neporušenosť. Ona je teda tá vznešená hviezda, ktorá vyšla z Jakuba, a jej lúč osvecuje celý svet a jej jas sa skvie na nebesiach, preniká do hlbín a rozjasňuje celú zem. Ale ona rozohrieva viac myseľ ako telo, podporuje čnosti a spaľuje neresti.

Ona je, hovorím, tá prejasná, neobyčajná hviezda, nevyhnutne vyvýšená nad týmto veľkým a šírym morom, kde sa trbliece svojimi zásluhami a osvetľuje svojím príkladom.
     Keď zbadáš, že sa v tomto pozemskom živote viac zmietaš uprostred víchric a búrok, ako kráčaš po pevnej zemi, neodvracaj oči od svetla tejto hviezdy, ak nechceš, aby ťa zavalili vlny. Keď sa strhnú víchrice pokušení, keď sa dostaneš medzi úskalia súžení, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď tebou zmietajú vlny pýchy, ctibažnosti, ohovárania, žiarlivosti, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď loďkou tvojej duše otriasa hnev alebo lakomosť alebo žiadostivosť tela, pozri na Máriu.

Keď ťa desí veľkosť výčitiek, keď ťa ľaká špinavé svedomie, keď sa hrozíš prísneho súdu a už ťa chce pohltiť pažerák zármutku a priepasť zúfalstva, mysli na Máriu.
V nebezpečenstvách, v úzkostiach a v pochybnostiach mysli na Máriu, vzývaj Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z tvojho srdca. A aby si získal podporu jej príhovoru, nezabúdaj na príklad jej života. Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju pros a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu mysli a nikdy sa nezmýliš. Jej sa drž a nepadneš. Pod jej ochranou nebudeš poznať strach. Keď ťa bude ona viesť, neunavíš sa. Keď ti bude ona milostivá, dosiahneš cieľ. A tak na sebe samom skúsiš, ako správne evanjelista hovorí: A meno Panny bolo Mária.“

Ako Boh zachránil vtedajšiu Európu pred Turkami na príhovor Prečistej Bohorodičky, tak Pán Ježiš túži i dnes zachraňovať tých, ktorý Ho skrze Máriin príhovor žiadajú o vypočutie konkrétnych prosieb v ťažkostiach.

Kresťanské spoločenstvo z Prešova
Dnes 12. septembra 2016 o 19.00 vysielanie naživo na linke

https://www.youtube.com/watch?v=f1B7Dg2dShw