Posolstvo Kráľovnej pokoja, Medžugorie, 25. apríla 2015:  Proste Ducha Svätého, Message from Medjugorje, The Queen of Peace: Pray to the Holy Spirit

557

 

„Drahé deti!   Som s vami, aby som vás viedla ku spáse. Vaša duša je nepokojná, pretože váš duch je slabý a unavený od všetkých pozemských vecí.

Vy, deti moje, proste Ducha Svätého, aby On vás pretvoril a naplnil svojou silou viery a nádeje, aby ste boli pevní v boji proti zlu.

Ja som s vami a prihováram sa za vás v pred mojím Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25 apríla 2015

Mariaholubica2Poselství Královny míru, Medjugorje  25. dubna 2015

„Drahé děti!
Jsem s vámi i dnes, abych vás vedla ke spáse. Vaše duše je neklidná, protože váš duch je slabý a unavený ode všech pozemských věcí. Vy, děti moje, proste Ducha Svatého, aby On vás přetvořil a naplnil svojí silou víry a naděje, abyste byli pevní v tom boji proti zlu. 
Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás před mým Synem Ježíšem.

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!
Poruka, 25. travanj 2015
„Draga djeco! S vama sam i danas da vas vodim k spasenju. Vaša duša je nemirna jer je duh slab i umoran od svih zemaljskih stvari. Vi, dječice, molite se Duhu Svetom da vas On preobrazi i ispuni svojom snagom vjere i nade da biste bili čvrsti u ovoj borbi protiv zla. Ja sam s vama i zagovaram za vas pred mojim Sinom Isusom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“
Messaggio, 25. aprile 2015
„Cari figli! Sono con voi anche oggi per guidarvi alla salvezza. La vostra anima è inquieta perché lo spirito è debole e stanco da tutte le cose terrene. Voi figlioli, pregate lo Spirito Santo perché vi trasformi e vi riempia con la sua forza di fede e di speranza perché possiate essere fermi in questa lotta contro il male. Io sono con voi e intercedo per voi presso mio Figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”


Message, 25. avril 2015

« Chers enfants, je suis avec vous aujourd’hui encore afin de vous conduire vers le salut. Votre âme est inquiète car l’esprit est faible et lassé de toutes les choses du monde. Vous, petits enfants, priez l’Esprit Saint afin qu’il vous transforme et vous remplisse de sa force de foi et d’espérance, pour que vous soyez fermes dans ce combat contre le mal. Je suis avec vous et j’intercède pour vous auprès de mon Fils Jésus. Merci d’avoir répondu à mon appel.»

Mariadlaňn
Botschaft, 25. April 2015

„Liebe Kinder! Auch heute bin ich mit euch, um euch zum Heil zu führen. Eure Seele ist unruhig, weil der Geist schwach ist und müde von allen irdischen Dingen. Ihr, liebe Kinder, betet zum Heiligen Geist, dass Er euch verwandelt und mit Seiner Kraft des Glaubens und der Hoffnung erfüllt, damit ihr  in diesem Kampf gegen das Böse fest seid. Ich bin mit euch und halte Fürsprache vor meinem Sohn Jesus für euch. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“


Message, 25. April 2015

“Dear children! I am with you also today to lead you to salvation. Your soul is restless because your spirit is weak and tired from all worldly things. You, little children, pray to the Holy Spirit that He may transform you and fill you with His strength of faith and hope, so that you may be firm in this battle against evil. I am with you and intercede for you before my Son Jesus. Thank you for having responded to my call.”