Posolstvo Kráľovnej pokoja, 25. apríl 2016: Moje materské srdce krváca… Pred 300 rokmi zomrel sv. Ľudovít Maria Grignion z Montfortu

773

Poselství 25. dubna 2016,  Medžugorie, prostreníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej

„Drahé děti!

            Moje mateřské srdce krvácí, když vás vidím ve hříchu a hříšných zvyklostech. Zvu vás, vraťte se k Bohu a k modlitbě, aby vám bylo dobře na zemi. Bůh vás skrze mne zve, aby vaše srdce byla nadějí a radostí pro všechny ty, kteří jsou daleko. Má výzva nechť vám je balsámem pro duši i srdce, abyste slavili Boha Stvořitele, který vás miluje a zve na věčnost. Děti moje, život je krátký, využijte tento čas, abyste konali dobro. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“

Poruka, 25. travanj 2016

„Draga djeco! Moje Bezgrješno srce krvari gledajući vas u grijehu i grešnim običajima. Pozivam vas, vratite se Bogu i molitvi da vam bude dobro na zemlji. Bog vas preko mene zove da vaša srca budu nada i radost za sve one koji su daleko. Neka vam moj poziv bude melem za dušu i srce da biste slavili Boga Stvoritelja koji vas ljubi i poziva za vječnost. Dječice, život je kratak, vi iskoristite ovo vrijeme da činite dobro. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Messaggio, 25. aprile 2016

„Cari figli! Il Mio Cuore Immacolato sanguina guardandovi nel peccato e nelle abitudini peccaminose. Vi invito: ritornate a Dio ed alla preghiera affinché siate felici sulla terra. Dio vi invita tramite me perché i vostri cuori siano speranza e gioia per tutti coloro che sono lontani. Il mio invito sia per voi balsamo per l’anima e il cuore perché glorifichiate Dio Creatore che vi ama e vi invita all’ eternità. Figlioli, la vita è breve, approfittate di questo tempo per fare il bene. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

Message, 25. avril 2016

« Chers enfants, mon Cœur Immaculé saigne tandis que je vous regarde dans le péché et dans l’habitude du péché. Je vous appelle : revenez à Dieu et à la prière, afin que vous vous en trouviez bien sur la terre. Dieu, à travers moi, vous appelle : que vos cœurs soient espérance et joie pour tous ceux qui sont loin. Que mon appel vous soit un baume pour l’âme et le cœur afin que vous glorifiiez Dieu le Créateur qui vous aime et qui vous invite à l’éternité. Petits enfants, la vie est brève. Vous, profitez de ce temps pour faire le bien! Mercid’avoir répondu à mon appel.»

Botschaft, 25. April 2016

„Liebe Kinder! Mein Unbeflecktes Herz blutet während ich euch in Sünde und sündhaften Gewohnheiten anschaue. Ich rufe euch auf, kehrt zu Gott und dem Gebet zurück, dass es euch gut ergehe auf Erden. Gott ruft euch durch mich, dass eure Herzen Hoffnung und Freude seien für all jene, die fern sind. Mein Ruf möge euch Balsam für die Seele und das Herz sein, damit ihr Gott, den Schöpfer, der euch liebt und zur Ewigkeit aufruft, verherrlicht. Meine lieben Kinder, das Leben ist kurz; ihr, nutzt diese Zeit aus, um Gutes zu tun. ImageDanke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Message, 25. April 2016

“Dear children! My Immaculate Heart bleeds as I look at you in sin and sinful habits. I am calling you: return to God and to prayer that it may be good for you on earth. God is calling you through me for your hearts to be hope and joy for all those who are far away. May my call be for you a balm for the soul and heart so that you may glorify God, the Creator, who loves you and is calling you to eternity. Little children, life is short; you, make good use of this time and do what is good. Thank you for having responded to my call.”

Boží třídění  (300 rokov od smrti sv. Ludovíta M. Grigniona)

montforthugeZáležitost se vyostřila. Stojíme před velkými a bolestnými rozhodnutími. Máme však jistotu, že všemohoucí Pán nás vede skrze svou nejsvětější Matku. Také inspirovaná slova modlitby jsou obtěžkána závažným, ale osvíceným významem. Zavalila nás slova nepravosti (Ž64, 4) Kéž dá Bůh, aby slova podlých, která v této chvíli znějí hlasitěji než slova spravedlivých, nezavládla nad naším svědomím. Má slova nepominou (Mk 13, 31), ujišťuje nás náš Mistr, a to stačí. Jistě, chtěli bychom, aby spravedliví mluvili silně a jasně, ale momentálně se zdá že si zasluhují Žalmistovo odsouzení: Všichni kazí, na co sáhnou, a jsou k ničemu (Ž 14, 3). A co horšího, není to forma pasivní rezistence, i dobří pastýři, jak se zdá, jsou všichni rozptýleni nebo sešli s cesty; v každém případě, pokud se neprobudí, budeme muset usoudit, že se z toho či onoho důvodu stali neužitečnými.

Přesně před 300 lety, 28. dubna 1716 zemřel velký patron naší „virtuální farnosti“ svatý Ludvík Maria Grignion z Monfortu. Tak významné výročí nemůže přejít bez povšimnutí. Alespoň pro nás. Vyzývám proto všechny, aby se tento čtvrtek pomodlili sami nebo ve skupině jeho Horoucí modlitbu. Dalo by se říct, že byla sepsána pro naši dobu; jeho prorocké charisma bylo více než zřejmé:     http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=bozi-trideni

Vdp. Juraj Augustín o sv. Grignionovi