Kresťanské cirkvi na Slovensku predstaviteľom SR: Aktívne prispievajte k rešpektovaniu náboženskej slobody

408

Vyhlásenie predstaviteľov kresťanských cirkví o náboženskej slobode

Bratislava 9. apríla (TK KBS) V Bratislave sa dnes konalo tretie stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku. Stretli sa v priestoroch Generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska. Pri tejto príležitosti prinášame ich spoločné vyhlásenie o náboženskej slobode. 

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví o náboženskej slobode

Kresťania na Slovensku majú v živej pamäti porušovanie náboženskej slobody v 20. storočí. Sme preto vďační Pánu Bohu a mnohým svedkom viery, ktorí svojim svedectvom a aktivitou vytvorili predpoklady na rozvoj náboženského života v uplynulom štvrťstoročí. Tešíme sa, že môžeme slobodne vyznávať vieru a verejne sa k nej hlásiť.

Aktuálne spoločenské problémy sú pre nás motiváciou k objasneniu pojmu „náboženská sloboda“. Právo vyjadriť verejne svoj postoj k spoločenským otázkam vychádza z dôstojnosti človeka, stvoreného na Boží obraz a vykúpeného Božím Synom, Ježišom Kristom. Príslušnosť k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti by nemala byť dôvodom, aby bol takýto názor považovaný za menejcenný alebo dokonca nelegitímny. Kresťanská viera preniká celého človeka a ovplyvňuje jeho postoje a správanie v každej oblasti života. Zachovávanie náboženskej slobody si vyžaduje umožniť jednotlivcovi konať v súlade s jeho náboženskou vierou v každej oblasti života, aj v sfére slobody prejavu.

Život podľa evanjelia vyžaduje zaujať kresťanský postoj pri posudzovaní konkrétnej situácie. Robíme tak v duchu Ježišovej požiadavky, aby sme konali dobro a vyhli sa zlu. Táto úloha nás zaväzuje hľadať pravdu. Slobodné vyjadrenie kresťanského postoja v konkrétnej situácii považujeme za prejav uplatnenia náboženskej slobody, ktorá bola znovu nadobudnutá v roku 1989. Zaujatie kresťanského postoja nie je šírením netolerancie a nenávisti v spoločnosti.

Vyjadrujeme vďačnosť všetkým obyvateľom Slovenskej republiky, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k zachovávaniu náboženskej slobody. Obraciame sa na predstaviteľov Slovenskej republiky, aby aj naďalej aktívne prispievali k rešpektovaniu náboženskej slobody v spoločnosti, ktorá je jedným z dôležitých ukazovateľov dodržiavania ľudských práv.

V Bratislave, 9. apríla 2014

Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita a predseda KBS, Rímskokatolícka cirkev v SR
Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, predseda ERC v SR
Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, Gréckokatolícka cirkev v SR
Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, Pravoslávna cirkev na Slovensku
László Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, podpredseda ERC v SR

imgresHirkaV Prešove zomrel Mons. Ján Hirka, gréckokatolícky emeritný prešovský biskup

V Prešove dnes, vo štvrtok 10. apríla 2014 o 13:30, zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju dušu Pánovi Mons. Ján Hirka, gréckokatolícky emeritný prešovský biskup. Pán života a smrti ho k sebe povolal vo veku 90 rokov života, v 65. roku kňazstva a v 25. roku biskupskej služby. Večná mu pamiatka a blažený pokoj!

Mons. Dr. h. c. Ján Hirka sa narodil 16. novembra 1923 v Abranovciach v okrese Prešov. Za kňaza bol vysvätený blahoslaveným Vasiľom Hopkom 31. júla 1949 v Prešove. V rokoch 1950 až 1968, kedy bola totalitným režimom Gréckokatolícka cirkev v bývalom Československu zakázaná, zostal verný Bohu, Gréckokatolíckej cirkvi, Svätému Otcovi a svojmu svedomiu. Preto bol prenasledovaný a väznený. Od 20. decembra 1968 bol počas celého ťažkého obdobia totalitného režimu ordinárom Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Za prešovského sídelného biskupa ho 21. decembra 1989 vymenoval blahoslavený pápež Ján Pavol II. Biskupskú konsekráciu prijal z rúk kardinála Jozefa Tomka 17. februára 1990 v Prešove. Emeritným prešovským biskupom sa stal 11. decembra 2002.
Počas svojho dlhoročného pôsobenia vo vedení Gréckokatolíckej cirkvi v Československu a potom na Slovensku sa zaslúžil o jej rozvoj. Okrem iného má zásluhu na majetkovom vyrovnaní Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi, 2. júla 1995 privítal v Prešove pápeža Jána Pavla II.. Počas pôsobenia Mons. Jána Hirku bol blahorečený jeho predchodca prešovský biskup mučeník Pavel Peter Gojdič OSBM a prebehla aj podstatná časť beatifikačného procesu svätiaceho biskupa Vasiľa Hopka. Zaslúžil sa o zriadenie Gréckokatolíckej teologickej fakulty a gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove, čím zabezpečil možnosť študovať oveľa väčšiemu počtu bohoslovcov, než tomu bolo počas totality v Bratislave. Tak postupne do farností prichádzali kňazi. Pod jeho vedením sa Gréckokatolícka cirkev stala životaschopnou v nových demokratických podmienkach jej existencie.
Správa bude priebežne aktualizovaná.

 So zármutkom sme prijali správu, že emeritný biskup prešovskej archieparchie Mons. Ján Hirka Dr.Hc  už nie je medzi nami.  Iba nedávno sme od neho dostali vzácny list, v ktorom  sa zmienil aj o našej činnosti v prospech šírenia mariánskej misie na Slovensku a pútnického miesta Hory  Zvir, ktorá počas zjavení Panny Márie – Nepoškvrnenej Čistoty patrila pod jeho prámovoc.

Ďakujeme ešte raz aj touto cestou Mons. Jánovi Hirkovi a dnes už nášmu bratovi v Kristu v Nebi. Určite sa nachádza v Srdci našej Predrahej Matky Panny Márie.  Prosíme všetkých ochotných o spomienku v modlitbe!    Anton Selecký

https://www.magnificat.sk/2014/03/pozehnanie-od-mons-jana-hirku/