Marko Semeš: Rodina – základ národa a štátu, „Ružový nápor“ genderovcov na naše školy(!), Krížová cesta na tému genderizmus

260

V sobotu 5. apríla 2014 sa v záhrade Grassalkovichovho paláca v Bratislave konalo vyhlásenie petície a zahájenie podpisov za referendum o Ústavnom zákone na ochranu a rodiny a manželstva muža a ženy. Podpisovú akciu vyhlásila Aliancia za rodiny  www.alianciazarodinu.sk

Náš kandidát za poslanca do Europarlamentu vo voľbách 24. mája 2014 Marko Semeš pri tejto príležitosti sa vyjadruje vzhľadom na tlak Európskej Únie v tejto otázke na členské štáty, vrátane Slovenska.

Strana Magnificat Slovakia sa pokúsi bojovať za naše rodiny v Bruseli.

Preto – voľte číslo 6,  voľte Marka Semeša!

Vraj „ružový svet“: A máme ich tu – drzo – rovno na školách! Máme vôbec ministerstvo školstva? 

Rodová rovnosť v škole

Expertný seminár s Irenou Smetáčkovou

Môže škola pomôcť pri presadzovaní rovnosti žien a mužov? Ako zmeniť výučbu tak, aby zvyšovala vnímavosť žiačok a žiakov voči nerovnosti mužov a žien v spoločnosti? Ako môžu učiteľky a učitelia inovovať pedagogický proces a pozrieť sa na bežné témy cez novú optiku rodovej rovnosti? Tieto základné otázky si kládol projekt „Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe“ (Zavádzanie konceptu rodu do pedagogickej praxe; v slovenčine sme pre anglický termín gender zaviedli preklad rod, v češtine sa zaužívalo používanie pôvodného anglického termínu s českým skloňovaním).

Projekt realizovala v rokoch 2003-2006 pražská nezisková organizácia Otevřená společnost, obecně prospěšná společnost. Jeho dlhodobým cieľom bolo prispieť k vytváraniu podmienok a nástrojov na zvyšovanie rodovej citlivosti v českej spoločnosti. K hlavným výstupom patria dve príručky určené učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl. Skúsenosti s tvorbou a zavádzaním príručiek do praxe, ako aj poznatky z ďalších projektov zameraných na rovné príležitosti žien a mužov vo vzdelávaní, boli ťažiskom expertného seminára „Skúsenosti s príručkami Gender ve škole“ s kľúčovou osobnosťou projektu Irenou Smetáčkovou. Seminár sa konal 18. januára v Bratislave.

Školský systém je komplexná, mnohovrstevná inštitúcia. Aby projekt priniesol efektívne výsledky, boli jeho aktivity rozdelené do troch samostatných celkov – modulov, ktoré na seba nadväzovali, a ich výstupy sa navzájom podporovali a doplňovali. Každý modul sa zameriaval na inú oblasť školského systému.

V rámci prvého modulu projektu vznikla publikácia Gender ve škole: příručka pro vyučující občanské nauky, občanské výchovy a základů společenských věd. Cieľom tejto časti projektu bolo začlenenie rodových tém do vecnej problematiky príslušných vyučovacích predmetov, hlavne občianskej výchovy a základov spoločenských vied.
ruzovyamodrysvet.sk

Dechtice – Krížová cesta na hore Boričky dňa 6. apríla 2014:  

Genderizmus ukrižováva Boží plán s ľudstvom 

CBR Aktuality

Milí priatelia CBR,

v posledných mesiacoch sa veľa hovorí o téme „rodová rovnosť“, ktorú presadzuje naša vláda, EÚ i OSN. Dokonca rôzne vládne dokumenty hovoria o jej šírení i v školách.

Už tento víkend CBR organizuje v Štrbe školenie pedagógov ako vyučovať na tému rodová rovnosť. Pedagógovia, ktorých sme nedávno vyškoli pre oblasť výchovy k manželstvu a rodičovstvu, úspešne vyučujú vo svojich regiónoch a je o nich neustále záujem zo strany škôl. Rodová rovnosť je ďalšou témou v ponuke školám.

Jana&Kirillia Skôr či neskôr sa deti a mládež zoznámia aj s touto ideológiou. Je treba ich pripraviť kritickým myslením na stretnutie s jej klamstvami. CBR musí odmaskovať túto ideológiu, ktorá je postavená na „práve žien na potrat“ a ďalších násilnostiach, prekrúteniach a nezmysloch.

Podarí sa nám to len s Vašou podporou. Prispejte prosím štedrým darom 10,- Eur, 25,- Eur, 50,- Eur alebo i viac pre CBR ešte dokonca tohto týždňa, aby sme mohli plánované školenie zrealizovať.

Ak chápete potrebu dostať tieto témy do škôl, podporte CBR aj pravidelným mesačným príspevkom na účet 8561196003/1111. Do poznámky uveďte svoje meno a emailovú adresu, aby sme Vás mohli obratom informovať o účele použitia Vášho daru.

Aktuálne mi na túto tému vyšiel včera článok Obsesívny fetiš na liberálny spôsob, ktorý si odporúčam prečítať. Tiež Vás chcem pozvať pridať sa do našej FB skupiny Čo škola neučí.

Vaša v zápase o životy detí,  Ing. Jana Tutková, M.A.   riaditeľka