Kráľovná pokoja: Povedzte ÁNO Bohu, Nebojte sa hovoriť pravdu, KINO: Pieseň o Bernadette, Kráľovná Nikaraguy: Ponáhľate sa ku III. svetovej vojne

4665

Povedzte ÁNO Bohu

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Božiemu milosrdenstvu, nech prostredníctvom modlitby, pokánia a rozhodnutia pre svätosť začnete nový život. Tento jarný čas nech povzbudí vaše mysle a srdcia k novému životu, k obnove.

Preto, milé deti, ja som s vami, aby som vám pomohla, aby ste rozhodne povedali  ÁNO Bohu a Božím prikázaniam. Nie ste sami, som s vami milosťou Najvyššieho, ktorú mi dáva pre vás a vaše potomstvo. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Prostredníctvom  Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. marca 2017

Nebojte sa hovoriť pravdu

„Drahé deti, apoštoli mojej lásky, je na vás, aby ste šírili lásku môjho Syna všetkým tým, ktorí ju nespoznali; vy, malé svetlá sveta, ktoré materinskou láskou učím, aby jasne žiarili v plnej kráse. Modlitba vám pomôže, pretože vás zachraňuje, modlitba zachraňuje svet. Preto, deti moje, modlite sa slovami, citmi, milosrdnou láskou a obetou. Môj Syn vám ukázal cestu – on, ktorý sa vtelil a urobil ma prvým kalichom, on vám svojou vznešenou obetou ukázal ako treba milovať.

Preto, deti moje, nebojte sa hovoriť pravdu. Nebojte sa meniť seba i svet šíriac lásku, robiac všetko preto, aby sa spoznal a miloval môj Syn milujúc druhých v ňom. Ako matka som stále s vami. Prosím svojho Syna, aby vám pomohol, aby vo vašom živote vládla láska – láska, ktorá žije, láska, ktorá priťahuje, láska, ktorá dáva život. Takej láske vás učím – čistej láske. Je na vás, aby ste ju rozpoznali, žili a šírili. Modlite sa s citom za svojich pastierov, aby s láskou mohli vydávať svedectvo o mojom Synovi. Ďakujem vám.“

Prostredníctvom  Mirjany Dragičevičovej – Soldovej,  2. marca 2017

Vyslanec z Ríma

Hoser v Medžugorí

Bosna a Hercegovina 30. marca – V Medžugorí včera privítali osobitného vyslanca Svätého Otca Františka, poľského arcibiskupa Mons. Henryka Hosera. Mons. Hoser ešte pred Medžugorím navštívil Sarajevo a Mostar.

Ako uviedla talianska agentúra SIR, pápežského vyslanca v sprievode provinciála Hercegovinskej provincie františkánov pátra Miljenka Šteka privítala v Medžugorí mužská i ženská františkánska komunita, ktoré sa tu venujú službe pútnikom.

Arcibiskup diecézy Varšava-Praga Mons. Hoser sa prihovoril veriacim zhromaždeným vo farskom kostole sv. Jakuba v Medžugorí týmito slovami:

„Nachádzame sa na mieste, kde sa zhromažďuje veľký počet pútnikov. Prosme všetci spoločne o príhovor Matky Božej, aby otvorila naše srdcia a aj naše mysle Božej milosti, učeniu Cirkvi a Božiemu slovu. Duch Svätý je náš život a on je aj dušou Cirkvi. Hľadajme Božiu pravdu o nás samých a aj Božiu pravdu o človeku.”

Spravodajská agentúra Talianskej biskupskej konferencie priniesla aj ďalšie slová Mons. Hosera:

„Toto miesto modlitby je teraz známe v celom svete. Svätý Otec má veľký záujem o rozvoj ľudovej nábožnosti, ktorá sa deje na tomto mieste. Toto je aj súčasťou mojej misie: zhodnotiť pastoráciu tohto miesta a navrhnúť direktívy, ktoré sa budú musieť v budúcnosti plniť. Prichádzam z krajiny, ktorá má veľkú úctu k Matke Božej. Mária je Kráľovnou Poľska. Želám všetkým vám, aby ste urobili Máriu kráľovnou vášho života.“

Svätý Otec poveril Mons. Hosera misiou osobitného vyslanca pre Medžugorie 11. februára tohto roku. V správe Svätej stolice o menovaní sa uvádza, že jeho misia má čisto pastoračný charakter s cieľom „získať hlbšie poznatky o tamojšej pastoračnej situácii a predovšetkým o potrebách veriacich, ktorí tam prichádzajú na púť a na ich základe navrhnúť eventuálne pastoračné iniciatívy pre budúcnosť.“ -jb-

Otvorené srdce

Maurizio Baldacci, prezident asociácie vedúcich mariánskych pútí sa zúčastnil na 24. Medzinárodnom stretnutí organizátorov pútí v Medžugorí.

V relácii rádia Mir Medžugorie Maurizio povedal: „Najdôležitejšie je mať otvorené srdce. Keď naše srdcia nie sú otvorené, Panna Mária ich nemôže premeniť. O Medžugorí som prvýkrát počul v roku 2004. Okamžite som pocítil túžbu prísť sem s mojou manželkou, ale vtedy to  nebolo možné. Avšak všetky okolnosti sa zázračným spôsobom vyriešili. Panna Mária nás tu chcela a pripravila pre nás cestu. Chráňte toto miesto svojimi životmi a modlitbami, pretože je to miesto, kde nám Panna Mária chce toho ešte veľa povedať.“ (r)

Misia Kráľovnej pokoja

Medžugorie a Fatima

Hoci tento a nasledujúce výroky nie sú overené pápežskou pečiatkou a podpisom, predsa, odovzdali  nám ich dôveryhodné osoby.

„Keby som nebol pápežom, bol by som už v Medžugorí!“ – bolo povedané 21. apríla 1989 Mons. Pavlom Hnilicom, S.J., potom, čo ho Svätý Otec napomenul za to, že sa nezastavil v Medžugorí pri svojom návrate do Ríma z Moskvy, kde bol pápežom poslaný. Okrem toho mu pápež pri tej príležitosti v roku 1984 povedal: „Medžugorie je pokračovaním Fatimy.“

Pápež vo svojom príhovore 1. augusta 1989 k talianskym lekárom, ktorí sa venujú obrane nenarodeného života a vedeckým a lekárskym  štúdiám zjavení, povedal: „Dnešný svet stratil zmysel pre nadprirodzeno, ale mnohí ho hľadajú – a nachádzajú ho v Medžugorí, skrze modlitbu, pokánie a pôst.“

A ďalej: „Sú biskupi, ako napríklad v Juhoslávii, ktorí sú proti tomu. Ale dôležité je pozerať sa na veľký počet ľudí, ktorí odpovedajú na Jej pozvanie, na počet obrátení. Všetko toto je podčiarknuté v Evanjeliu“ (L`Homme Nouveau, 3. február 1991.)

Mons. Maurillo Kreiger, z Florianopolisu (Brazilia), píše: „V roku 1988 som bol s inými  biskupmi a kňazmi vo Vatikáne. Svätý Otec vedel, že mnohí z nás potom pôjdu do Medžugoria. Po sv. omši povedal bez toho, aby sa ho niekto niečo pýtal: „Modlite sa za mňa v Medžugorí.“ Pri inej príležitosti sa zamyslel a povedal: „Medžugorie, Medžugorie. To je duchovné srdce sveta. „V júni  1986, dal odpoveď skupine dvanástich talianskych biskupov, ktorí žiadali pastoračnú radu ohľadom ľudí, ktorí chodia na púte do Medžugoria: „Nech ľudia idú do Medžugoria, ak sa obracajú, modlia, spovedajú, kajajú a postia.“ Vo svojom príhovore pre národnú konferenciu v Notre Dame v roku 1994 biskup Pavol Hnilica citoval slová Sv. Otca skupine Američanov, ktorí boli na ceste do Medžugoria: „Panna Mária Medžugorská spasí Ameriku.“

  1. mája 1989 Mons. Sylvester Treinen(USA) svedčil pred 7000 ľuďmi na univerzite Notre Dame, ze počas svojej Ad Limina návštevy prv toho roku sa súkromne rozprával so Sv. Otcom. Povedal pápežovi: „Práve som prišiel z Medžugoria. Robia sa tam úžasné veci.“ Pápež odpovedal: “ Áno, je dobré, keď pútnici idú do Medžugoria a robia pokánie. Je to dobré!“

Kardinál Fr. Tomášek zverejnil poznámku Sv. Otca, ktorú povedal v jeho prítomnosti: „Keby som nebol pápežom, rád by som šiel do Medžugoria pracovať s pútnikmi.“  Pápež povedal otcovi Jozovi Zovkovi 17. júna 1992: „Povedz Medžugoriu, že som s vami. Chráň mi Medžugorie!“ 20. júla 1992 mu povedal: „Zamestnaj sa Medžugorím, staraj sa o Medžugorie, neustávaj. Vytrvaj, buď silný, som s tebou. Dohliadaj a nasleduj Medžugorie.“

Pápež prijal niekoľko medžugorskych vizionárov, medzi nimi Mirjanu Dragicevič-Soldovú.  V  marci 1995 šla Vicka Ivankovičová – Elezová spolu s 350 ranenými a zmrzačenými chorvátskymi vojakmi do Ríma, kde ich pápež prijal. Pápež ju hneď spoznal: „Nie si ty Vicka z Medžugoria?“ – spýtal sa jej. Vicka mu potom ponúkla ruženec a povedala:  „Myslím, že máte už veľa ružencov, ale  tento bol požehnaný Pannou Máriou počas zjavenia.“ Pápež jej povedal: „Modli sa k Panne Márii za mňa. Ja sa modlím za teba.“  Taliansky kňaz o. Gianni Sgreva založil komunitu, ktorá mala ako základ posolstvá Kráľovnej pokoja. Raz sv. Otcovi  povedal o skúsenostiach z  Medžugoria. Pápež ho počúval, a povedal mu: Nebuď ustarostený o Medžugorie, pretože ja myslím na Medžugorie a modlím sa za jeho úspech každý deň. Ty sa staraj o povolania a modli sa za mňa každý deň.“

Dôkaz krvavých sĺz

V Medžugorí som mal mimoriadne duchovné zážitky, ktoré je ťažko opísať. Ako kňaz som videl množstvo duchovných zázrakov a obrátení.  Osobne nemám žiadne pochybnosti o pravosti Medžugorských zjavení. Stanovisko miestneho biskupa k zjaveniam v Medžugorí je záporné. Neuznal, že sú nadprirodzeného charakteru.

Na druhej strane, soška medžugorskej Panny Márie (na obr.), ktorá bola darovaná mladej rodine v Taliansku vo farnosti sv. Augustína v Civitavecchii, začala roniť krvavé slzy 2. februára 1995. Mal som tú milosť, že pri ceste do Medžugoria sme sa zastavili v Civitavecchia (asi pol hodiny od Ríma). Odslúžili sme sv. omšu, keďže kaplnka so soškou bola otvorená, prišla k nám sestrička a miestny kňaz, správca farnosti. Ten kňaz, ktorý bol svedkom tých udalostí a tú mladú rodinu dobre poznal, rozprával nám dopodrobna celý príbeh, i to, ako miestny biskup držal medžugorskú sošku vo svojich rukách a ako mu začala roniť krvavé slzy.

Hoci biskup držal sošku vodorovne, slzy z očí sošky stekali  proti gravitácii ako keby soška bola vo vzpriamenej polohe. Soška ronila krvavé slzy 14 krát preto, lebo je 14 zastavení krížovej cesty. Panna Mária, ako sa ten kňaz vyjadril, keďže ju neuznali v Medžugorí, prišla do Ríma cez Civitavecchiu, ktorá je považovaná za bránu k Rímu. Soška bola potom vedecky preskúmaná s pozitívnym výsledkom. Slzy boli ľudskou krvou. Miestny biskup, msgr.  Girolamo Grillo, uznal tento jav ako nadprirodzený.

Nuž máme tu dve stanoviská biskupov. Jeden neuznal zjavenia v Medžugorí. Druhý uznal, že krvavé slzy medžugorskej sošky Kráľovnej pokoja sú zázrakom.                               o. Miroslav Čajka  CSsR

KINO:  Pieseň o Bernadette I., II.

*********************************************************************

Panna Mária v Nikarague: „Ponáhľate sa ku III. svetovej vojne!“

„ Prosím Boha, aby zmiernil svoju Spravodlivosť, ponáhľate sa smerom  k príchodu  Tretej svetovej vojny.(Kráľovná Nikaraguy)

Znamenie svetla * Prichádzam z Neba * Posolstvo lásky a pokoja * Problémy Nikaraguy * Strach a poslušnosť *

Nikdy sa vás nič tak hlboko nedotkne milosťou ako príbeh Our Lady of Nicaragua,povedal biskup Mons. Pablo Vega  (zodpovedný za skúmanie zjavenia Panny Márie v Cuapa, Nikaragua) – Čo je udivujúce, po viac ako 20 rokoch od prvého zjavenia Our Lady of Nicaragua  takmer nikto o ňom nič nevie. Posolstvá Panny Márie sú tak dôležité, tak jednoduché , tak ortodoxné tak presné a tak milujúce , že ich mali šíriť všetky mariánske periodiká a katolícke televízie . Ticho je ohlušujúce.“

Posolstvo Panny Márie je jednoduché:

modlite sa ruženec,  ustanovte medzi sebou navzájom pokoj,  a obnovte pobožnosť prvých sobôt tak často ako ste schopní (všetko špeciálne v rodinách).

Panna Mária sa zjavila 5x  Testy všetkých zjavení: poslušnosť predstaveným, vernosť doktríne, splnené proroctvá, zázraky a evidentné milosti boli overené.

Vizionár

Vizionárom je veľmi jednoduchý a skromný roľník stredného veku. Staral sa o malú sakristiu v údolí Cuapa. Bol diakon – dobrovoľník.  Bernardo Martinez bol veľmi chudobný. Vlastnil  akurát jedno teliatko. Mal zbožnú starú mamu, ktorá ho viedla k láske k ružencu a Panne Márii.  Bernardo si vždy myslel , že je veľký hriešnik – dobrý znakom toho, že Duch Svätý bol s ním.

Dňa 15. apríla 1980 Bernardo uvidel osvetlenú sochu Panny Márie. Vo svojej skromnosti bol presvedčený, že socha je osvetlená, pretože Panna Mária sa na neho hnevá. Myslel si , že ženy nechali zažaté svetlá a obvinil ich z toho.

Pomyslel som si: „Svätá Panna sa na mňa hnevá, pretože som sa hádal s ľuďmi.  Rozhodol som sa ich poprosiť o prepáčenie.

Po verejnom ospravedlnení som povedal ľuďom, že som videl osvetlenú sochu. Ale požiadal som ich, aby mlčali. Nestalo sa. Tajomstvo sa začalo šíriť Cuapou a ja som preto trpel, lebo niektorí sa mi posmievali.“

Kňaz mu  povedal, aby sa modlil a požiadal Pannu Máriu, ak chce ľuďom v Cuape niečo povedať, aby tak urobila.  Ale Bernardo sa modlil takto:

“Panna Mária, prosím, nechci odo mňa nič. Mám mnoho problémov vo farnosti. Požiadaj niekoho iného, pretože ja sa chcem vyhnúť ďalším problémom.“

Posolstvo

Dňa 8. mája  1980 sa Bernardo vracal z rybolovu, keď uvidel 2 záblesky svetla. Pri druhom sa mu zjavila Panna Mária:

Vyzerala ako fatimská socha. Nehýbala sa. Necítil som strach, bol som prekvapený a pomyslel som si: Čo to vidím? Robí si niekto žarty? Potom som si pretrel rukou tvár, pretože som si pomyslel že snívam. Uvidel som, že má ľudskú pokožku,  že jej oči sa hýbu a že žmurkla. Povedal som si: To nie je socha. Ona je živá! Bol som úplne paralyzovaný, len myšlienky mi prúdili hlavou, keď vtom vystrela ruky.  Z jej rúk žiarili  lúče silnejšie ako slnko. Dotkla sa mojej hrude. Vtedy som dostal silu hovoriť, hoci som  ešte koktal . Spýtal som sa: Ako sa voláš?

Odpovedala najsladším hlasom, aký som nikdy nepočul u ženy ani u žiadnej inej osoby. Povedala mi, že sa volá Mária. Videl som ako sa jej pohli pery. Povedal som si : Ona je živá! Hovorí! Odpovedala mi na otázku!. Videl som, že sa dá s ňou hovoriť, tak som  sa spýtal, odkiaľ je. Odpovedala mi tak isto sladko: „Prichádzam z Neba. Som Ježišova Matka.“Keď  som to počul, spomenul som si na kňazove slová a opýtal sa :  Čo je to čo chceš?“ Odpovedala mi: „Chcem, aby sa ruženec modlil každý deň.“

Prerušil som Ju a povedal: „Áno, modlíme sa ho. Kňaz nám priniesol úmysly z farnosti sv. Františka a tak sme s nimi spojení.“

Povedala mi:  „Nechcem aby ste sa ho modlili len v máji. Chcem , aby ste sa ho modlili stále v rodinách, spolu s deťmi, ktoré sú dosť staré na to, aby to pochopili, stanovili si hodinu, kedy nemáte žiadne problémy v práci či doma.“

Povedala mi, že Bohu sa nepáčia modlitby, ktoré sú robené v chvate a mechanicky. Preto odporučila modlitbu ruženca spolu s čítaním citátov z Biblie a tak zapojiť do praxe Slovo Božie.

Keď som to počul povedal som: Ako?, pretože som nevedel, že ruženec je biblický. Kde sú tie biblické citáty?

Povedala mi, aby som si ich v Biblii vyhľadal, a pokračovala: Milujte sa navzájom. Plňte to, čo ste prisľúbili. Vytvárajte pokoj.  Nežiadajte pokoj  od Boha, pretože ak si ho neurobíte, nebudete ho mať. Obnovte prvých päť sobôt. Keď toto všetko budete robiť, obdržíte mnoho milostí.“

Pred vojnou sme to tak robievali. Chodili sme na spoveď a prijímanie každú prvú sobotu v mesiaci. Ale odkedy nás Boh oslobodil od prelievania krvi v Cuape, nepokračujeme v tom.  Potom povedala:

Nikaragua od zemetrasenia veľmi trpela. Hrozí, že bude ešte viac utrpenia. Bude trpieť, ak sa nezmeníte. Modlite sa! Modli sa, syn môj, ruženec za celý svet.  Povedz veriacim aj neveriacim, že svet je v smrteľnom nebezpečenstve.  Prosím Boha, aby zmiernil svoju Spravodlivosť, ponáhľate sa smerom  k príchodu  Tretej svetovej vojny.“

Po tom ako vyslovila tieto slová, pochopil som, že to musím povedať ostatným a povedal som Jej: Pani, nechcem mať problémy. Mám ich plno v kostole. Povedz to niekomu inému. Nato mi povedala:  Nie, pretože Náš Pán si vybral na odovzdanie posolstva teba.“

Poslušnosť

Prešlo osem dní a Bernardo stále nepovedal nikomu nič, pretože mal obavy z reakcií. Mária sa mu zjavila znovu:

“Prečo si nepovedal to, čo som ťa poslala aby si povedal?“

“Pani, to je to, čoho sa obávam. Bojím sa posmechu. Bojím sa, že sa mi budú smiať a nebudú mi veriť.“

“Neboj sa, ja ti pomôžem. A povedz to kňazovi.“

Dňa 9. mája  1980 išiel do Juigalpa a oznámil odkaz kňazovi. Kňaz mu povedal, že to čo doteraz videl a počul, má povedať ľuďom, ale ak by mal viac posolstiev, nemá ich povedať nikomu, len kňazovi.

Dňa 8. júna 1980 sa mu Panna Mária zjavila znovu. Ukázala mu 4 vízie. Videl veľkú skupinu ľudí oblečených v bielom. Žiarili svetlom  spievali  a pochodovali smerom k Nebu. To boli prví kresťania. V druhej vízii videl inú skupinu ľudí, oblečených v bielom s veľkými žiariacimi ružencami v rukách. Všetci sa modlili Otčenáše a Zdravasy.

“To sú tí, ktorým som ako prvým odovzdala ruženec. Toto je cesta akou chcem, aby ste sa všetci modlili ruženec.”

Bernardo potom videl tretiu skupinu oblečenú v hnedom. Boli to františkáni.

“Títo prevzali ruženec z rúk tých prvých.“

„Potom som videl štvrtú veľmi veľkú skupinu oblečenú v bežnom odeve, všetci mali ružence.  Boli úplne obyčajní až nato, že z ich tiel vyžarovalo svetlo.“

Po vízii mal Bernardo chuť rozpovedať o nej každému, ale poslúchol kňaza, že o ďalších víziách má povedať len jemu.  To je veľký test vizionára a Bernardo v ňom nezlyhal. V krátkom čase kňaz posolstvo rozšíril po kraji.

Proroctvo

Dňa 8. júla 1980 dostal Bernardo tretiu víziu. Bol to anjel. Bernardo mal mnoho požiadaviek od ľudí, ale mal to byť anjel, kto sa mal s nimi zaoberať, nie Mária.

V Cuape bol chlapec, ktorý bol uväznený za kontrarevolučnú činnosť proti komunistickej vláde. Jeho sestra ho nemohla ani navštíviť. Potom tu bola pani, ktorá mala brata a otca pijanov a násilníkov. Ako učiteľka mala takisto problémy v práci, keďže nastal tlak na to, aby sa ďakovalo Fidelovi Castrovi namiesto Boha, ale nechcela prísť o miesto. Ešte než Bernardo stihol predložiť všetky tieto veci, anjel povedal:

” Vaše modlitby boli vypočuté. Choď a povedz väzňovej sestre, aby ho išla upokojiť v nedeľu, keďže je veľmi smutný. Nech nepodpisuje dokumenty, ktoré mu predložia,  inak prevezme zodpovednosť za finančnú škodu.  Je nevinný, takže ona  sa nemusí báť.“ Čo sa týka modlitby za zamestnanie, anjel povedal, že dotyčná má stáť pevne na svojom, pretože ako učiteľka, ktorá verí v Boha môže vykonať pre ľudí mnoho dobrého. Anjel poradil neobracať sa chrbtom k problémom, ale nikdy nikoho za ne nepreklínať.

Všetko z toho, čo anjel povedal sa presne splnilo. Len Boh pozná to, čo sa stane.  Božie proroctvá sú vždy100-percentne presné.

Tvorte pokoj

Dňa 8.9. 1980 sa Mária zjavila Bernardovi ako dieťa vo veku 6 – 7 rokov. Mala to isté posolstvo ako prvýkrát.  Bernardo sa spýtal, či chce postaviť kostol na svoju počesť. Jeden muž už venoval 80 000,- crdb na tento účel.

“Nie! Boh chce, aby ste vy boli živými chrámami . Obnovili svätý Boží chrám. Vo vás je oslava Boha. Milujte sa navzájom. Vo vás je pôžitok Boha. Milujte jeden druhého. Odpustite jeden druhému. Tvorte pokoj. Nežiadajte len o pokoj . Neakceptujete ani jeden cent na nič. Vždy pokračujte pevne v katechizme. Krok za krokom pochopíte všetko, čo katechizmus znamená.  Ako spoločenstvo rozjímajte o blahoslavenstvách , vzdialení od ruchu. Vrátim sa 13.októbra.“

Deň 13.10.,  deň návratu je potom pripomienkou fatimského zázraku. Vidno tu spojitosť. Fatima zdôrazňuje ruženec a Nikaragua kladie dôraz na dôkladnosť jeho modlitby.  Fatima zdôrazňuje prvých 5 sobôt, Nikaragua podčiarkuje , že ich treba robiť stále znovu. Fatima žiada modlitbu za pokoj, Nikaragua dodáva, že musíme mať najprv pokoj v srdci a v rodine.

Zázrak

Onoho dňa 13.10.1980 Bernardo a asi 50 nasledovníkov prišli na miesto zjavenia.  Modlili sa ruženec a spievali, keď v tom „ sa na zemi sformoval veľký svetelný kruh. Každý bez výnimky ho videli. Svetlo prichádzalo zhora.  Keď sa dotkol zeme, tá sa rozptýlila.  Vidiac ako svetlo dopadá ponad hlavy všetkých prítomných , pozrel som sa hore a tvorili sa kruhy rôznych farieb , ktoré nepochádzali zo slnka. Slnko bolo na úplne inom mieste.“

Boli 3 hodiny poobede. Bolo cítiť ľahký osviežujúci vánok. Náhle sa zablesklo, potom druhýkrát. Otvoril som oči a videl som Pannu Máriu.

Kým ľudia pozerali na svetelný kruh, Bernardo počúval Pannu Máriu. Tentokrát sa zjavila ako Matka Bolestná a plakala:

“Rozosmutňuje ma tvrdosť ľudských sŕdc. Ale vy sa budete modliť, aby sa zmenili. Modlite sa ruženec. Rozjímajte o tajomstvách. Počúvajte Božie Slovo, ktoré z nich prehovára. Milujte jeden druhého. Tvorte pokoj. Nežiadajte pokoj bez toho, aby ste ho sami tvorili. Pretože ak to sami nerobíte, nie je dobré žiadať o to.“

“Plňte to, čo sľúbite. Uveďte do praxe Božie Slovo. Hľadajte spôsoby, ako potešiť Boha. Slúžte svojim blížnym , keďže tento spôsob Ho teší.“

“Žiadajú ma o nepodstatné veci. Žiadajte o vieru, aby ste mali silu niesť svoj vlastný kríž.“

“Utrpenie tohto sveta sa zotrieť nedá. To je spôsob, ako život funguje. Sú problémy s manželom, ženou, deťmi, bratmi. Hovorte, rozprávajte sa a tak sa problémy vyriešia v pokoji. Neuchyľujte sa k násiliu. Nikdy. Modlite sa za vieru na to, aby ste mali trpezlivosť.“

„Na tomto mieste ma už neuvidíte.“

Bernardo začal kričať: „Neopúšťaj nás, Matka! Neopúšťaj nás, Matka! Neopúšťaj nás, Matka!“

„Nermúťte sa. Som s vami aj keď ma nevidíte. Modli sa , modli , môj syn, za celý svet. Svetu hrozí smrteľné nebezpečenstvo. Matka nikdy nezabúda na svoje deti a nezabudla som, čo ste vytrpeli. Som Matka všetkých vás, hriešnikov. Volajte ma týmito slovami: Svätá Panna, Ty si moja Matka, Matka všetkých nás , hriešnikov.

Panna Mária odišla a nikdy sa už nevrátila. Posolstvo bolo kompletné. Modlite sa ruženec, rozjímajte o Kristovi a blahoslavenstvách, modlite sa spoločne v rodinách, tvorte pokoj, nikdy násilie , láska, odpustenie, potešovanie Boha a uvedenie Božieho Slova do praxe.

Tretia svetová vojna

Čo s predpoveďou 3.svetovej vojny? Zdá sa to nepravdepodobné, keď ZSSR padol.  Už v roku 1972 sa však črtalo, že Rusko to nebude. To korešponduje so 104 schválenými prorokmi od 6. storočia dodnes. Korešpodnuje to s Fatimou i Akitou. Pápež Ján Pavol II. k fatimskému tajomstvu povedal toto:

“Modlite sa a nebuďte zvedaví na viac. Všetko ostatné treba s dôverou vložiť v Božiu Matku. Pripravíme sa na skúšky v blízkej budúcnosti. Áno, aj keď nás to bude stáť životy. Ďalej je potrebné odovzdať sa kompletne Kristovi. Skúšky môžu byť umenšené cez vaše a naše modlitby. Vyhnúť sa tomu je však viac nemožné, pretože toto je jediný spôsob ako môže nastať obnova v Cirkvi. Ako často bola Cirkev obnovovaná v krvi! Nemôže to byť inak ani teraz.

Buďte silní! Buďte pripravení! Mali by sme plne dôverovať Kristovi a Jeho Matke. Modlite sa často, modlite sa často ruženec. Tak, hoci vykonáme málo, vykonáme všetko.“

Prvých päť sobôt

V Nikarague sa zdôrazňuje znovu a znovu pobožnosť prvých 5 sobôt.  Musí sa stať súčasťou každého katolíka na svete.

Fakt, že Our Lady of  Nicaragua získala imprimatur  takmer okamžite má veľkú dôležitosť, ale nie je to všetko.

Biskup Pablo Vego bol prinútený odísť do exilu za svoju podporu zjaveniam Panny Márie.  Panna Mária však nezabudla na jeho lásku a na porážku komunizmu v Nikaragui použila ženu.

Bernardo Martinex zostal diakonom. Nikdy neprijal ani penny ako dar. Nikdy neukázal ani náznak pýchy a učil sa katechizmus. Doteraz otvára svoju kaplnku a vedie ružencové spoločenstvo.

Prečo je  toľko rokov  Our Lady of Nicaragua tou  najzabudnutejšou vo svete?   Rúhania voči Jej  Nepoškvrnenému srdcu  a súčasné mlčanie o posolstvách našej Nebeskej Matky. Na svet príde veľký trest.  Ezechiel 38 a 39 prorokuje, že  75% sveta zahynie a bude trvať mnoho mesiacov, kým si svet pochová mŕtvych. Prečo ste za mnohé  roky nepočuli o Panej  Nikaraguy ?