Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. októbra 2014: Pripravujte svoje srdce v modlitbe…

490

 Drahé deti! Modlite sa v tomto čase milosti a proste o príhovor všetkých svätých, ktorí už sú vo Svetle. Oni nech vám sú deň čo deň príkladom a povzbudením na ceste vášho obrátenia. Deti moje, buďte si vedomí, že váš život je krátky a ubývajúci. Preto dychtite po večnosti a pripravujte vaše srdce v modlitbe. Ja som s vami a prihováram sa u môjho Syna za každého z vás, zvlášť za tých, ktorí sa môjmu Synovi zasvätili.“

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. októbra 2014Maria1

Nehlásate pravdu!

Gobbi_001„Prišiel čas, keď sa budem v Cirkvi zreteľnejšie prejavovať stále väčšími znameniami:
* Moje slzy, preliate na mnohých miestach, aby som všetkých opäť zavolala k Bolestnému Srdcu Matky.
* Moje posolstvá, ktoré budú tým častejšie, čím viac sa budú Boží služobníci zdráhať hlásať pravdu.

Najdôležitejšie pravdy pre váš život sa už dnes nehlásajú: O nebi, ktoré vás čaká; o kríži môjho Syna, ktorý vám získava spásu; o hriechu, ktorý zraňuje Srdce Ježišovo a moje; o pekle, kam sa denne rútia nespočetné duše; o naliehavej potrebe modlitby a pokánia.

Čím viac sa šíri hriech ako mor a spôsobuje smrť dušiam, tým menej sa o ňom hovorí. Dnes ho popierajú i niektorí kňazi…

(Panna Mária prostredníctvom Don Gobbiho, na obr. , 30. októbra 1975)

Po stopách Syna…

Moje posolstvá budú tým častejšie, čím viac sa budú Boží služobníci zdráhať hlásať pravdu…“ 

Doba, ktorá prichádza, je už tu“ – povedala Nepoškvrnená Čistota na Hore Zvir. Asi sme si to vtedy poriadne nevšimli.

krížChrist_215PyxurzDnes už aj slepý vidí, že sa deje niečo nanajvýš znepokojivé. Panna Mária nás už mnoho rokov nabáda ku modlitbám za kňazov a Cirkev. V posledných týždňoch sme mohli v priamom prenose vidieť, prečo je to také naliehavé! Rímska Synoda to jasne preukázala. Tretie fatimské tajomstvo je „na spadnutie“. Ukazuje sa jasne, že tá Cirkev, ktorú brány pekelné nepremôžu, bude Cirkev mučeníkov. Nie Cirkev teológov. 

Panna Mária nadovšetko zdôrazňuje lásku k Bohu a blížnemu. Ale zároveň dokladá:

„Len čisté srdcia sú pokorné  a majú pevnú vieru…. Preto v pokore skúmajte každý svoje srdce, čím je naplnené. Je prežiarené prítomnosťou nášho Pána?“ A dodáva: „Kráčajte po stopách môjho Syna.“ Nečakajme, či kompetentní pôjdu po Kristových stopách, či budú hlásať pravdu až na kríž. Sme to my všetci, čo máme kríž prijať a niesť. Nie úľavy, nie popularita, nie nenáročná „láska“, ale láska obety – prijatý kríž – to je spása. Ponúka nám ho sám Ježiš, ktorý je naša „Cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6). Panna Mária sa pýta:

Moje drahé deti, či nerozoznávate znamenia čias? Či nerozoznávate, že všetko okolo vás, všetko, čo sa deje je preto, že niet lásky? Pochopte, že spása je v pravých hodnotách.“ A pravé hodnoty, to je Evanjelium, to je učenie Cirkvi. Pretože „Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.“ (Mt 24, 35)                            Anton Selecký

KINO  (repríza): Pre väčšiu slávu
Milí priatelia, reprízujeme udalosti v Mexiku z 20-tych rokov minulého storočia. Zopakujme si tieto udalosti, pretože v situácii, v ktorej sa svet a Cirkev nachádza, nemôžeme povedať, že toto je minulosť. Dokazuje nám to čoraz krutejšie prenasledovanie kresťanov, ktoré je predpovedamé aj v treťom fatimskom posolstve Panny Márie.