Kráľovná pokoja: Jediná Nádej a Cesta, 2. február: Obetovanie Pána, Kráľovná pokoja: Bojujte! Zjavenia, ktoré nám majú čo povedať, KINO: Svätý Charbel

4644

Drahé děti, vy, kteří se snažíte každý den svého života obětovat mému Synu, vy, kteří se pokoušíte žít s ním, vy, kteří se modlíte a obětujete, vy jste naděje v tomto nepokojném světě. Vy jste paprsky světla mého Syna – živé Evangelium, a jste mými milými apoštoly lásky.

Můj Syn je s vámi. On je s těmi, kteří na něj myslí, kteří se modlí. Ale stejně tak, On trpělivě čeká ty, kteří Ho neznají. 

Proto vy, apoštolové mojí lásky, srdcem se modlete a skutky projevujte lásku mého Syna. To je jediná naděje pro vás, a je to i jediná cesta k věčnému životu. Já jako Matka, já jsem tu s vámi. Vaše modlitby mně určené jsou pro mne nejkrásnější růže lásky. Ne mohu nebýt tam, kde pocítím vůni růží. Je naděje. Děkuji vám.    

Prostredníctvom  Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. februára 2017

Obetovanie Pána

Sviatok: 2. február

 

Podkladom tohto sviatku je záznam evanjelistu sv. Lukáša (2,22-39), kde sa hovorí: „Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „…všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi; a aby obetovali ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.“

Mária teda prišla do jeruzalemského chrámu so svojím ženíchom sv. Jozefom a s dieťaťom Ježišom. Na nádvorí chrámu kúpil Jozef dve hrdličky alebo holubice. Kňaz, oblečený do bieleho rúcha s farebným pásom, vykonal predpísané modlitby a obrad očisťovania zakončil požehnaním, ktorým ich vlastne vyhlasoval za čistých. Po Máriinom očistení nasledovalo obetovanie Ježiša ako prvorodeného syna.

Pristúpil k nim aj Simeon, starý, nábožný muž, ktorý vtedy žil v Jeruzaleme. Evanjelista Lukáš o tejto príhode píše: „V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu““ (Lk 2,25-32).

Jozef a Mária sa divili tomu, čo sa o ich dieťati hovorilo. Simeon potom vrátil dieťa matke a obidvoch požehnal. Ale Márii, jeho matke povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč – , aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ (Lk 2,34-35). A sv. Lukáš ďalej pokračuje: „Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta“ ( Lk 2,36-39).

Na pamiatku slov starca Simeona, že Ježiš je „svetlo na osvietenie pohanov“, v tento deň sa požehnávajú voskové sviece, ktoré sa volajú „hromničné“, pretože nábožní ľudia ich zapaľovali v čase hromobitia a pri nich prosili Pána Boha o odvrátenie nebezpečenstva.

Rozhodnite sa pre svätosť

„Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili za mier. Mier v ľudských srdciach, mier v rodinách a mier vo svete.  Satan je silný a chce vás všetkých obrátiť proti Bohu a vrátiť ku všetkému, čo je ľudské, a v srdciach zničiť všetky city voči Bohu a Božím veciam.

Vy, deti moje, modlite sa a bojujte proti materializmu, modernizmu a egoizmu, ktoré vám svet ponúka. Deti moje, rozhodnite sa pre svätosť a ja so svojím Synom Ježišom sa za vás prihováram. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

Prostred íctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. januára 2017

Panna Mária a USA (Zjavenie v Robinsonville)

Znamenia konca

Malta: Laici nechcú smernice biskupov o prijímaní

Malta, 31.1.2017 (kath.net/LSN/jg) 020 150 – Skupina katolíckych laikov vyzvala biskupov Malty, aby svoje smernice o svätom prijímaní pre znovu zosobášených rozvedených zasa stiahli. Skupina „Veri Catholici“ (Praví katolíci) uverejnila svoju požiadavku v celostránkovom inzeráte v maltských novinách Times of Malta s titulkom: „Prosba o pravé milosrdenstvo a pokánie“. Sčasti ostrými slovami skupina odmieta smernice biskupov. Laici napísali, že týmito smernicami sa „nanovo ukrižovalo a zneuctilo sväté Telo aj Krv nášho Pána a Majstra“. Biskupi by si mali pripomenúť Evanjelium sv. Matúša, kde sa uvádza: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás“ (Mt 7,6).
Inzerát ďalej obsahuje dokument Kongregácie pre náuku viery, ktorý sa zaoberá svätým prijímaním pre znovu zosobášených rozvedených. Tam sa okrem iného uvádza: „Veriaci, ktorí žijú ako v manželstve s osobou, ktorá nie je ich právoplatným manželom, či právoplatnou manželkou, nesmú pristupovať ku svätému prijímaniu.“ A ďalej: „V prípade, že by to považovali za možné, majú pastieri a spovedníci kvôli závažnosti veci a požiadavkám duchovného blaha príslušných osôb a pre všeobecné blaho Cirkvi vážnu povinnosť napomenúť ich, že takýto úsudok vo svedomí je v priamom protirečení s náukou Cirkvi.“ Dokument bol uverejnený 14. septembra 1994 a podpísal ho vtedajší prefekt kongregácie kardinál Jozef Ratzinger.
Biskupi Malty v smerniciach povolili prístup znovu zosobášených rozvedených vtedy, ak títo žijú „v pokoji s Bohom“. Predpokladom je iba „preskúmanie svedomia“.

Zjavenia Panny Márie na Malte

Posolstvo z Damašku

Chvíľa pre pesničku: Plavci

KINO: Svätý Charbel

Zázračné uzdravenia na príhovor Sv. Charbela