Aktualizované: 24. mája 2015: Slávnosť Turíc – zoslania Ducha Svätého, 25. mája .- sviatok Pomocnice kresťanov

616

 

Modlitba sv. Jána Bosca k Márii –  Pomocnici kresťanov

Mária, Panna mocná, veľká a slávna opora Cirkvi, hozná ako vojsko zoradené do boja. Ty sama vyvraciaš všetky bludy sveta. Ochráň nás pred nepriateľom v našich úzkostiach, zápasoch a ťažkostiach a v hodine našej smrti nás prijmi do večnej radosti. Amen.

Preblahoslavená Panna Mária, teba Boh ustanovil za pomocnicu kresťanov. Buď ochrankyňou toho domu. Prosíme ťa, preukazuj nám svoju veľkú pomoc. Ochraňuj tento dom od každej škody, od požiaru, od záplavy, od blesku, od víchra, od zemetrasenia, od zlodejov, od zlých ľudí, od nepriateľských vpádov, od vojny a od každej pohromy.

Požehnaj, ochraňuj, bráň a stráž ako svoje deti nás všetkých, čo v ňom bývame. Zachráň nás od každého nešťastia a nehody, ale nadovšetko udeľ nám potrebnú milosť, aby sme konali čo najviac dobra a vyhýbali sa hriechu.

Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

Pápež Pius VII.
odporučil zaviesť v Cirkvi májové pobožnosti na počesť Panny Márie.

Bolo to jeho vďakyvzdanieza to,že po niekoľkoročnom internovaní sa pápež mohol opäť vrátiť do Ríma.

Surovo a neľudsky ho dal internovať cisár  Napoleon Bonaparte.

Phttp://visnove.fara.sk/index.php?view=article&id=1586%3Adnes-ma-sviatok-mama-panna-maria-pomocnica-kresanov&option=com_content&Itemid=56ochopenie úplnej pravdy

„Dnes ste tu, aby ste prežili liturgickú slávnosť Turíc v trvalom večeradle bratstva a modlitby so mnou a skrze mňa. Obnovuje sa tak totiž skutočnosť, ktorá bola v jeruzalenskom večeradle, keď Duch Svätý v podobe ohnivých jazykov zostúpil na apoštolov, zhromaždených v modlitbe s vašou nebeskou Matkou.

Mariaholubica2Boli to prvé Turíce. Bol to počiatok pozemského putovania Cirkvi v dejinách ľudstva. Mimoriadnou hojnosťou svojich darov Duch Pána úplne premenil apoštolov z bojazlivých a ustráchaných na smelých svedkov Ježiša a jeho evanjelia. Mocnou silou svojho božského pôsobenia ich doviedol až k pochopeniu úplnej pravdy a urobil ich dokonalými svedkami Ježišovými až k preliatiu krvi.

Teraz ste vstúpili do času druhých Turíc. Preto je nutné, aby sa tieto večeradlá rozmnožovali vo všetkých častiach sveta. Žiadam, aby sa celá Cirkev zhromaždila v duchovnom večeradle môjho Nepoškvrneného Srdca. Tak vás Duch Svätý privedie k pochopeniu úplnej pravdy.

Uvedie vás do tajomstva Božieho slova, dá vám svetlo múdrosti, aby ste pochopili celé evanjelium a čo je v ňom napísané o časoch, ktoré prežívate.

Duch Svätý vám dá pochopiť znamenia vašej doby. Sú to časy predpovedané Svätým písmom ako časy veľkého odpadu a príchodu Antikrista. Sú to časy veľkého súženia a nespočetných utrpení pre všetkých, privedú vás k prežívaniu posledných udalostí v príprave na druhý Ježišov príchod v sláve.

kvetynDuch Svätý vydá Ježišovi dokonalé svedectvo a prehlási ho za Jednorodeného Syna, večného a jednej podstaty s Otcom, toho, skrze ktorého bolo všetko stvorené, vtelené Slovo, Kráľa všehomíra, ktorý sa musí vrátiť v sláve, aby obnovil vo svete svoje kráľovstvo.

Duch Svätý pripravuje srdcia a duše pre druhý príchod Ježiša. Preto vylieva dnes svoje charizmy spôsobom ešte mocnejším a mimoriadnejším, ako v čase počiatkov Cirkvi. Lebo už ste vstúpili do posledných časov, ktoré vás vovedú do novej éry. Úlohou Ducha je pripraviť ľudstvo na jeho úplnú premenu, obnoviť tvárnosť stvorenia, vytvoriť nové nebesia a novú zem.

Preto vás žiadam, aby ste verne zotrvali vo večeradlách, o ktoré som vás žiadala. A dovoľte, aby vás Duch Svätý utváral svojím nežným a pevným spôsobom lásky. Len tak môžete byť pripravení na úlohu, ktorá vás čaká.“

Panna Mária prostredníctvom Don Gobbiho,  Berlín, 19. mája 1991 (Modrá kniha)