Veľká Noc 2016: Kríž a Vzkriesenie

970

Posolstvo radosti a pokoja

Milí priatelia, drahí bratia a sestry!

Ako dňu predchádza noc, tak aj Vzkrieseniu predchádzala Smrť nášho drahého Pána a Spasiteľa na kríži.  21_waved-palm-branchesSmrť je však krátka, ale Vzkriesenie je trvalé a večné.

Radujme sa preto a ďakujme Ježišovi za to, čo nám svojou smrťou vydobyl a svojím Vzkriesením pripravil!

Nech jeho sláva a Víťazstvo sú pre nás povzbudením v tomto živote, v ktorom musíme najprv odumrieť sebe a tomuto svetu.

Nech Vzkriesenie Pána všetkým do sŕdc prináša nádej a lásku, a preto šírme toto povzbudenie a posolstvo, ako svedectvo radosti a pokoja!

So mnou pod krížom

„Najmilší synovia, dnes vás vediem so sebou na Kalváriu. So mnou, pod kríž môjho Syna, kde som sa stala vašou Matkou.

Tu vás chcem učiť milovať.

Nikto nemá väčšiu lásku než ten, kto dáva život za tých, ktorých miluje. Hľaďte na môjho Syna Ježiša, ktorý umiera za vás na kríži. Umiera preto, že dáva život. Dáva svoj život z lásky.

sedembolestná-so-synom-v-náručí1-211x300Moje materinské Srdce cíti, že umiera a je prebodnuté celou jeho krutou agóniou. Moja materinská láska sa spája s jeho láskou k vám: Synovia, učte sa od nás stále tak milovať!

Tu vás chcem naučiť trpieť!

Môj Syn Ježiš sa stal mužom samej bolesti. Už nemá podobu človeka: Je zdrvený ťažkým utrpením, krutým spôsobom mučený, potupený a ponížený. Trpí bez náreku, ako nežný baránok je pribitý na kríž.

To je cesta, na ktorú vás dnes volám: Cesta na Kalváriu, ktorú musíte ísť ochotne a ticho. Nepokúšajte sa uniknúť skúške! Nežobrite o ľudskú útechu! Vždy nájdete Srdce Matky, ktorá vám pomôže hovoriť ,áno‘ Otcovej vôli.

Tu vás chcem naučiť mlčať.

V týchto posledných chvíľach umĺka slovo môjho Syna. Teraz hovorí svojím životom. Toto je najvyššie svedectvo, ktoré vydáva Božej vôli. Tak za života vychádza ešte jeho posledné slovo odpustenia všetkým a dokonalej odovzdanosti Otcovi.

Učte sa dnes predovšetkým mlčať. Mlčte vo vnútri svojho vnútra, aby ste počúvali jedine Božie slovo.

Zachovávajte mlčanie okolo seba! Neodpovedajte na kritiky, na ohovárania tých, ktorí vás neprijímajú. Neodpovedajte na posmech a urážky tých, ktorí vás prenasledujú. Nikoho nesúďte!

Vo chvíľach, ktoré vás čakajú, budete stále viac volaní k mlčaniu. Budete stále viac hovoriť svojím životom. A z vášho života vyjde tiež na kríži slovo lásky pre všetkých a dokonalej oddanosti Otcovej vôli.“     Panna Mária Don Gobbimu, 6. apríla 1977    Veľký piatok

Videnia Márie z Agredy

Mária Ježišova z Agredy (Mária Coronel), španielska františkánka a mystička, sa narodila 2. 4. 1602 v Sorii. V 17-tich rokoch vstúpila spolu s matkou a sestrou do františkánskeho kláštora Nepoškvrneného počatia v Agrede. Už ako 25-ročná sa stala predstavenou konventu. Otec a dvaja bratia sa tiež stali františkánmi.

Mária Ježišova z Agredy zomrela na Turice r. 1665 blaženou smrťou. Pri úradnom otvorení jej truhly, pri príležitosti procesu jej blahoslavenia v roku 1849, našli po 184 rokoch jej telo neporušené a prúdila z neho nebeská vôňa.

Hlavným dielom je „Život panenskej Božej Matky Márie“, ktoré preložili ho do mnohých jazykov. Dielo má mnohonásobné Imprimatur od rôznych biskupov. Prinášame veľkonočné videnia Márie z Agredy.   ( r )

Vzkriesenie

Božská duša Krista, nášho Vykupiteľa ostala v predpeklí od pol štvrtej v piatok odpoludnia až do tretej hodiny nasledujúcej nedele ráno. Po tretej hodine sa vrátila do hrobu ako víťazné Knieža anjelov a svätých, ktorých vyslobodil z podzemného väzenia a viedol so sebou ako korisť svojho víťazstva a ako zálohu svojho slávneho triumfu nad potrestanými a pokorenými odbojníkmi pekla.

str3V hrobe bolo mnoho anjelov, ktorí Ho strážili a uctievali najsvätejšie telo spojené s Božstvom.  Zmučené Telo Krista, prv než bolo premenené, bolo ukázané svätým anjelom v stave tak zbedačenom a zranenom, v akom Ho zanechala ukrutnosť Židov. Keď Ho patriarchovia, proroci a ostatní svätí videli  také zohavené a mŕtve, klaňali sa Mu a opäť vyznávali Pána, ako vtelené Slovo, ktoré skutočne vzalo na seba naše choroby a bolesti (Iz 53, 4), zaplatilo hojne naše dlžoby a svojou nevinnosťou a bezhriešnosťou napravilo to, čo sme my boli dlžní spravodlivosti večného Otca.

Tam uvideli naši prví rodičia spustošenie, aké spôsobili svojou neposlušnosťou, aký neoceniteľný liek musela obstarať nekonečná dobrota a milosrdenstvo Vykupiteľa. Pretože vo svojich oslávených dušiach cítili účinky Jeho hojného vykúpenia, znovu chválili Všemohúceho a Svätého svätých, ktorý s takou podivuhodnou múdrosťou vykonal také spasenie.

     Potom v prítomnosti všetkých tých svätých, s prisluhovaním tých anjelov, ktorí tam boli prítomní, bolo Telo vrátené do prirodzenej dokonalosti a celistvosti. V tom istom okamihu sa najsvätejšia duša spojila s Telom a dala mu nesmrteľný život a slávu.                                                         

Pretože sláva

najsvätejšej duše Kristovej je pre ľudí nepochopiteľná, je absolútne nemožné náležíte popísať našimi slovami alebo prirovnaniami slávne dary Jeho božského Tela, lebo krištáľ pri porovnaní s čistotou Jeho Tela by bol tmavý. Jasnosť, ktorá je vlastnosťou Jeho tela a ktorá z Neho vychádza, prevyšuje všetky iné jasnosti, ako deň prevyšuje noc, alebo ako mnoho sĺnk prevyšuje svetlo jednej hviezdy; a keby sa všetka krása tvorov zlúčila, zdala by sa ošklivá pri porovnaní k Jeho kráse, lebo žiadnu stvorenú krásu nie je možné prirovnať k Jeho kráse.                             

Dokonalosť týchto darov pri vzkriesení ďaleko prevyšovala slávu Jeho premenenia alebo slávu o akej sa pri rôznych príležitostiach robí zmienka v tomto životopise, pretože pri týchto príležitostiach bola iba prechodná a pre zvláštne účely, kdežto pri vzkriesení ju obdržal v plnosti a naveky.

Necitlivosťou  stalo sa

Jeho telo nepremožiteľné voči všetkým stvoreným silám, pretože žiadna moc Ním nikdy nepohne alebo Ho nezmení. Jemnosťou a či prenikavosťou bola veľkosť pozemskej hmoty tak očistená a zjemnená, že mohla prenikať iné hmoty tak ako duch. Preto prešiel cez hrobovú skalu bez toho, aby ju odstránil, práve tak ako vyšiel zo života Svojej najblahoslavenejšej Matky. Rýchlosť Ho zbavila všetkej váhy a hmotnej zdĺhavosti, takže rýchlosťou predstihol nehmotných anjelov, že sa mohol pohybovať rýchlejšie než oni, ako dosvedčujú Jeho zjavenia sa apoštolom a iné príležitosti. Presväté rany, ktoré znetvorili Jeho Telo, teraz žiarili na Jeho rukách, nohách a boku tak jasne a trblietavo, že Mu dodávali nevýslovnú krásu a pôvab. V takej sláve a nebeskej kráse vstal teraz Spasiteľ a vyšiel z hrobu a za prítomnosti svätých patriarchov sľúbil, že budú všeobecne vzkriesení, i všetci ostatní ľudia vo svojich vlastných telách a že oni v dôsledku a pôsobením Jeho vzkriesenia budú podobne oslávení. A ako na dôkaz a záruku všeobecného vzkriesenia prikázal Pán dušiam z mnohých prítomných svätých, aby sa spojili so svojimi telami a vstali k životu nesmrteľnému. Tento božský rozkaz bol ihneď vykonaný a ich telá vstali, ako sa o tomto tajomstve zmieňuje svätý Matúš (Mt 27, 52). Medzi týmito vzkriesenými boli svätý Jozef, svätá Anna, svätý Joachim a iní starí otcovia a patriarchovia, ktorí vynikali vierou a nádejou vo vtelenie a s väčšou túžbou a horlivosťou prosili Boha o príchod Pána. Ako odmenu za svoju horlivosť a túžby boli teraz prv než ostatní ľudia vzkriesení a oslávení.

Ó, aký mocný

obdivuhodný, aký víťazný a silný sa teraz ukázal tento Lev z Júdu, Syn Dávida! Ešte nik nevstal tak rýchlo zo sna, ako Kristus z mŕtvych (Ž 3, 4). Na Jeho veliteľský hlas suché a rozptýlené kosti dávno zomrelých spojili sa dohromady a mäso, ktoré sa už dávno obrátilo na prach, spojilo sa s kosťami, ich predošlý život bol obnovený a obdarený darmi slávy, ktoré im poskytovala oživujúca duša. Za jeden okamih zhromaždili sa všetci títo svätí okolo svojho Spasiteľa, žiariaceho väčším jasom než slnko, čistí, priehľadní, krásni a hybkí, prispôsobení všade Ho nasledovať.  Svojou blaženosťou potvrdzovali teraz Jóbove proroctvo, ktoré hovorí, že vo svojom vlastnom tele a svojimi vlastnými očami a nie zrakom iných, uzrie svojho Vykupiteľa pre našu útechu (Jób 17, 26). Veľká Kráľovná Neba vedela o všetkých týchto tajomstvách a zo svojho úkrytu vo večeradle sa na nich podieľala. V tom okamihu keď najsvätejšia duša Kristova vošla do Jeho Tela a dala mu život, radosť Jej nepoškvrnenej duše, ktorej som v predchádzajúcej kapitole povedala, že bola obmedzená a akoby zadržaná, začala opäť pretekať do Jej Nepoškvrneného Tela. A toto pretekanie bolo také neobyčajné vo svojich účinkoch, že ním bola prenesená zo zármutku do radosti, z bolesti do rozkoše, zo žiaľu do nevýslovného blaha a pokoja. Stalo sa, že práve v tej chvíli, tak ako predošlého dňa ráno, prišiel Ju navštíviť a v Jej horkej opustenosti potešiť svätý Ján a tak Ju neočakávane zastihol v žiare slávy, hoci predtým v Jej skľučujúcom zármutku Ju sotva mohol poznať. Teraz Ju apoštol pozoroval s údivom a s najhlbšou úctou a usúdil z toho, že Pán vstal z mŕtvych, keď Jeho požehnaná Matka bola taká úplne zmenená radosťou.

V tejto novej radosti

ba_22aa pod božským vplyvom svojho nadprirodzeného videnia začala sa pripravovať na návštevu Pána, ktorá bola už blízko. Keď vzbudzovala úkony chvály, spievala piesne a modlila sa, odrazu pocítila v sebe novú neobyčajnú radosť a blaženosť, ktorá ďaleko presahovala prvú radosť, ktorá obdivuhodným spôsobom odpovedala veľkosti zármutku a utrpenia, ktoré prežívala pri umučení, a táto nová milosť bola iná a oveľa vyššia než radosti, ktoré prirodzene pretekali z Jej duše do tela. Okrem toho pozorovala v sebe ešte tretie a celkom odlišnejšie účinky, obsahujúce nové božské dary. Najmä cítila, že do Jej bytosti plynie nebeské svetlo, oznamujúce príchod blaženého nazerania. Kráľovná neba pri tejto príležitosti obdržala toto božské pôsobenie oveľa hojnejšie a vo vyššom stupni, pretože teraz predchádzalo Kristovo umučenie, pri ktorom získala zásluhy tohoto umučenia. Preto útechy, ktoré dostávala z rúk svojho božského Syna, rovnali sa množstvu Jej bolestí.                                      

Keď tak blahoslavená Matka bola pripravená, zjavil sa Jej zmŕtvychvstalý a oslávený Kristus, náš Spasiteľ, v spoločnosti všetkých svätých patriarchov. Vždy pokorná Kráľovná padla na svoju tvár a klaňala sa svojmu božskému Synovi, Pán Ju však pozdvihol a privinul k sebe.

V tomto objatí,

ktoré bolo oveľa užšie, než dotyk človečenstva a rán Spasiteľových, o ktoré sa neskôr pokúsila Magdaléna, dostala panenská Matka zvláštne dary a milosti, ktoré mohli byť udelené iba Jej, od hriechu ochránenej. A rovnakým spôsobom vošlo telo najsvätejšej Márie v tomto nebeskom objatí do tela Jej božského Syna. Bolo to ako nejaká brána, ktorou vošla k vnútornému poznaniu slávy najsvätejšej duše a tela svojho Pána. Počula v tej chvíli hlas, ktorý Jej povedal: „Moja milovaná, postúp vyššie!“ (Lk 14, 10). Mocou týchto slov bola úplne zmenená a videla božstvo jasne a bez zatienenia, v čom našla úplný, hoci iba dočasný odpočinok a odmenu za všetky svoje bolesti a námahy.  Pretože tieto slová zároveň uskutočnili to, čo znamenali, bola vyzdvihnutá a posadená na trón kráľovskej Velebnosti troch božských Osôb. To vzbudilo u svätých nový obdiv, keď videli, že jednoduchý tvor je povýšený k takej dôstojnosti.                  

Nebeský Otec povedal potom blahoslavenej Panne Márii: „Dcéra moja,. zverujem Ti Cirkev, ktorú založil môj Jednorodený a Nový zákon milosti, ktorý On založil na svete, aj ľud, ktorý vykúpil; toto všetko ti zverujem.“ Taktiež Duch Svätý k Nej prehovoril a povedal: „Nevesta moja, vyvolená zo všetkých tvorov, Ja Ti udeľujem múdrosť a milosť, s ktorou budú v Tvojom srdci uložené tajomstvá, skutky, učenie a všetko, čo vtelené Slovo vykonalo na svete.“ Jej Syn tiež prehovoril a povedal: „Moja najmilšia Matka, Ja idem k svojmu Otcovi a namiesto seba ponechávam tu Teba a zverujem Ti starostlivosť o Moju Cirkev; odporúčam Ti jej deti a mojich bratov, ako ich Otec zveril Mne.“

Potom všetky tri božské Osoby oslovili chóry anjelov a svätých a povedali: „Táto je Kráľovnou všetkých stvorených vecí na nebi i na zemi; je tiež ochrankyňa Cirkvi, Paňou tvorstva, Matka svätosti, orodovnica veriacich, zástankyňa hriešnikov, Matka krásneho milovania a svätej nádeje (Sir 24, 24). Ktokoľvek bude k Nej zo srdca volať, nezahynie; ktokoľvek si získa Jej priazeň, zaistí si život večný. Čokoľvek Ona bude od nás žiadať, bude udelené a vždy vypočujeme Jej žiadosti a prosby a splníme Jej priania, pretože Ona sa dokonale zasvätila tomu, čo sa Nám ľúbi.“ 

V tých štyridsiatich dňoch udelil Najvyšší najsvätejšej Panne Márii ešte aj iné obdivuhodné dary a milosti a v každej z nich prejavil svoju dobročinnú moc a svätosť voči svojej Matke. 

+ Ignác, biskup v Ratisbone   29. septembra 1885 (krátené)

Umučenie (repríza)

Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.  Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal       (Mt 15, 18-21)

Islamský štát údajne plánuje na Veľký Piatok ukrižovať uneseného katolíckeho kňaza

Jemen 22. marca 2016 (HSP/AsiaNews/Foto: AsiaNews)

Džihádisti, ktorí v posledných dňoch brutálne umučili štyri rehoľné sestry, sa údajne chystajú na Veľký piatok ukrižovať katolíckeho kňaza

1012601_1004081729666279_6955312709445606696_nKatolícky kňaz Tom Uzhunnalil pôvodom z Indie, ktorého uniesli 4. marca tohto roku, v týchto chvíľach prežíva krušné chvíle. Ako výsmech katolíckemu svetu sa ho totiž džihádisti Islamského štátu pravdepodobne chystajú ukrižovať tento týždeň na Veľký Piatok, 25. marca. Správu o tom priniesla agentúra AsiaNews.

Na snímke unesený kňaz, ktorému hrozí na Veľký Piatok ukrižovanie

Džihádisti Islamského štátu, ktorí majú v zajatí kňaza Toma, pred nedávnom zmasakrovali na smrť štyri sestry rádu Matky Terezy spolu s ďalšími 12 osobami.

Rektor Saleziánov z Jemenu, kam patrí aj zajatý kňaz, teraz prosí svet, aby upriamili pozornosť aj na túto tragédiu, ktorá zasiahla malú katolícku komunitu v Jemene. Kňaz pôsobil v jemenskej komunite, ktorú založil jeho strýko, taktiež salezián, viac než štyri roky.

Od 4. marca do týchto chvíľ nie sú o unesenom 56-ročnom kňazovi žiadne správy a v Indii v týchto chvíľach cirkulujú informácie o tom, že sa ho únoscovia chystajú mučiť, zabiť a ukrižovať práve počas Veľkého Piatku tohtoročnej Veľkej noci.

Jeho predstavený prosí saleziánov a veriacich po celom svete, aby  si “počas Zeleného štvrtku, kedy si pripomíname osamotenosť Ježiša Krista v Getsemanskej záhrade spomenuli na nášho brat Toma, a aspoň v modlitbách ho sprevádzali v bolestiach, ktoré prežíva”.

http://www.hlavnespravy.sk/islamsky-stat-planuje-na-velky-piatok-ukrizovat-uneseneho-katolickeho-knaza/759024

Pridaj záložku
Pridaj záložku 20
Pridaj záložku 21