Slová Panny Márie na sviatok Bohorodičky

643


Čas, ktorý vám Otec ešte vyhradzuje, je príliš vzácny – nepremárnite ho! Prežite každý okamih so mnou v mojom Srdci. Nepozerajte do budúcnosti! Žite len prítomnosť, ktorú vám Matka pripravuje. Zlo, ktoré stále pribúda a zdá sa, že všetko zaplavuje, nech vás neznepokojuje a neberie vám odvahu. Už čoskoro pozbieram všetko dobro, ktoré je vo všetkých častiach sveta a uložím ho do svojho Srdca, aby som ho obetovala Božej spravodlivosti (1976).

Vo vás, ktorí ma nasledujete, slávi moje Nepoškvrnené Srdce už dnes svoj triumf. Keď rozdelenie roztrháva Cirkev, jej verní synovia ju milujú a žijú pre jej jednotu. Keď zástupca môjho Syna bude stále viac osamotený a opustený, oni sa s väčšou láskou zomknú okolo neho, aby ho stále potešovali a chránili. V tom istom čase, keď môj nepriateľ stále viac víťazí, aj moje Nepoškvrnené Srdce slávi svoj triumf v živote najmilších synov.

Nebojte sa – čím viac bude vidieť tmu, ako všetko zahaľuje, tým jasnejšie zažiari svetlo mojej prítomnosti medzi vami (1977).

Moja Cirkev bude volaná k ďalšej vnútornej očiste – zatiaľ čo zdanlivo bude hračkou temnej moci. Ježiš chce zahájiť so svojou snúbenicou veľké dielo, aby ju priviedol k jej najväčšiemu rozkvetu, aby bola opäť krásna a skvela sa pred všetkými národmi (1978).

Svet nie je stratený! … Práve keď sa satan mylne domnieval, že zvíťazil, potom, keď Boh prijal  obetu Pavla VI. a Jána Pavla I., dostala som pre Cirkev pápeža, ktorého som pripravila a vychovala. On sa zasvätil môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a slávnostne mi zveril Cirkev, ktorej som Matkou a Kráľovnou. …Všetci sa spojte okolo pápeža a budete odetí mojou vlastnou silou a mojím podivuhodným svetlom. … Poslúchajte ho vo všetkom … Obetujte mi bolesť, keď sa vám budú posmievať vaši spolubratia. (1979)

Nič nedokáže odporovať sile milosrdnej lásky Boh, ktorý chce tento úbohý svet pretvoriť v nové stvorenie. A preto bude moje Nepoškvrnené Srdce zasahovať vždy častejšie, mimoriadnejšie a obdivuhodnejšie. … Pohár Božej spravodlivosti je preplnený – už preteká! Len mohutná sila modlitby a odprosujúceho pokánia ochránia svet pred tým, čo mu pripravila Božia spravodlivosť, keby tvrdohlavo odmietal každú výzvu na obrátenie (1982).

Som Matkou nádeje! … Nebojte sa, lebo Satana už Ježiš porazil a každé jeho zdanlivé víťazstvo mu pripraví novú skutočnú porážku. … Žite v radosti, lebo Boh, váš Otec vás miluje, Ducha Svätý vás nosí ako deti a Ježiš vás podopiera ako svojich bratov.

Znameniam, ktoré Pán posiela nerozumiete a neprijímate ich. Neveríte nebezpečenstvám, na ktoré vás upozorňuje „môj“ pápež, ktorý s odvahou a obavou poukazuje na uragán, ktorý vám hrozí. Nevšímate si posolstvá, ktoré vám posielam prostredníctvom malých duší vo svete. Moje zjavenia väčšinou na vzdialených a neprístupných miestach ignorujete. A to ste celkom blízko k svojej záhube. Koľko krvi vidím tiecť …  (1983)

Ste pred veľkou krvavou skúškou, ktorá otrasie celou zemou, aby ju pripravila na jej dokonalé obnovenie v triumfe môjho Nepoškvrneného Srdca. Ale čím ťažšia bude skúška, tým intenzívnejšia bude moja prítomnosť pri každom z vás, aby som vás mohla potešiť a povzbudiť. Ak budete žiť v mojom Nepoškvrnenom Srdci, nič z toho, čo sa prihodí, vás nemôže zmiasť.

Vo vnútri môjho materinského útočiska ste vždy v istote obklopení svetlom a prítomnosťou Najsvätejšej Trojice, ktorá vás miluje a prikrýva svojou božskou ochranou. Je to posolstvo záchrany a milosrdenstva. Vy musíte byť mojou účinnou pomocou (1985).

Pokoj príde po veľkom utrpení, ku ktorému je pozvaná Cirkev a celé ľudstvo, aby sa vnútorne i krvavo očistili. Pokoj príde po hroznom treste, ktorý som predpovedala na začiatku storočia. Pokoj príde ako ovocie osobitného vyliatia Ducha Svätého, ktorého pošlú Otec a Syn, aby premenil svet na nebeský Jeruzalem a Cirkev priviedol na vrchol jej svätosti a jej božského jasu. A pokoj k vám príde triumfom môjho Nepoškvrneného Srdca, kým obdobie, ktoré ľudstvu Pán doprial na pokánie a obrátenie, sa práve blíži ku koncu. Teraz prichádzajú veľké udalosti a všetko prebehne rýchlejším tempom, aby sa nad svetom mohla čo najskôr zjaviť novú dúha pokoja, ktorú som predpovedala vo Fatime (1986).

V evanjeliách, listoch apoštolov a v knihe Zjavenia sv. Jána sa jasne popisujú neklamné znamenia , ktoré vám umožnia rozpoznať obdobie veľkej úzkosti:

Predovšetkým odpadlíctvo v Cirkvi, bájky nových teologických teórií, radosť zo zla a hriechu – ako ozajstné hodnoty, prevraty, prírodné katastrofy, epidémie, vojny, rozkoly, veľké znamenia na Slnku, Mesiaci a hviezdach. Zázrak na Slnku vo Fatime bol znamením, že prišiel čas mimoriadnych javovo na nebi. Prišla k vám veľká úzkosť, ktorá vás pripravuje na novú éru a na slávny Kristov príchod.

Som Božia Matka, Božie Slovo sa uložilo v mojom panenskom lone, keď som  s radosťou a láskou povedala „staň sa“ Otcovej vôli. … Som Matkou celého ľudstva (1987).

Pozerajte na mňa ako na Matku nádeje a Kráľovnú pokoja. V dobe veľkého utrpenia bude moja prítomnosť stále silnejšia a mimoriadnejšia. (1989) Som Matka Druhého príchodu. (1990) Som Zvestovateľkou novej éry. (1991)

Činnosť satana zosilnie, aby rozšíril svoju vládu na celé ľudstvo. Tak sa všade rozmnoží zlo, vojny. Majte však dôveru … vaše vyslobodenie je blízko. Zosilnie odpor proti pápežovi, bude sa cítiť ešte osamelejší, mnohí ho opustia, budú ho kritizovať, vysmievať sa mu. Majte však dôveru a trpezlivosť. Buďte silní vo viere a nádeji. (1992)

Boj satana proti Bohu je stále silnejší, zákernejší, trvalejší a všeobecnejší. Vstúpili ste do času veľkej skúšky. Pod záludným vplyvom médií sa stále viac stráca vedomie, že hriech je zlo. Nežite nikdy v hriechu, utiekajte sa rýchle do spovednice. Na Cirkev prišla veľká skúška … Cirkev ovládnutá slobodomurármi sa stane úrodnou pôdou pre vzrast jedovatého stromu antikrista, ktorý uprostred nej založí svoje kráľovstvo (1993).

Vyjdite zo svojho úkrytu, moji milovaní synovia, a choďte do všetkých strán osvetľovať zem jediným svetlom Krista. Nastal váš čas. Nebojte sa, ja som stále s vami. Ukážte sa všetkým ako mne zasvätení, apoštoli týchto posledných časov, ktorých si už 20 rokov formujem. Kráčajte cestou pohŕdania svetom i sebou samými, cestou pokory a nepatrnosti, lásky a čistoty. Neustále milujte, nesúďte nikoho! Privádzajte všetkých do bezpečného útočiska môjho Nepoškvrneného Srdca.

Zdvihnite oči od tejto temnej doby a nebojte sa, ak je dnes satan bez odporu vládcom a pánom celého ľudstva. Skoro sa z jeho kráľovstva stane hromada trosiek a jeho moc bude zničená, lebo ja sama ho spútam reťazou a uzavriem ho do jeho jazera večného ohňa a smrti, z ktorého už nebude môcť uniknúť.

A bude to Ježiš Kristus, Kráľ večnej slávy, ktorý bude vládnuť nad celým obnoveným svetom a dá tak počiatok novým časom (1992).

Som Matka milosrdenstva. Moje materinské dielo milosrdenstva sa prejavuje takto:

1.Privádzať vás na cestu obrátenia a návratu k Pánovi. 2. Viesť vás k silnému prežívaniu modlitby. 3. Pomáhať vám žiť hodinu veľkej skúšky.

Čakajú vás utrpenia, aké ste ešte nezažili, lebo sa blíži čas univerzálnej obnovy. Satan však bude porazený! Všetci moji synovia budú od tohto roku vidieť, že sa naplňuje zázrak Ženy  odetej slnkom a ja zošlem na svet svetlo a milosrdenstvo môjho Nepoškvrneného Srdca (1995).

Som Kráľovná pokoja. Som Matka Cirkvi. Do bezpečného útočiska môjho Srdca vojdú tí, ktorí sú pozvaní svojou krvou vydať svedectvo Pánovi. Od prvého mučeníka sv. Štefana vstupuje do tohto útočiska veľký zástup mučeníkov, vyznávačov, panien.  V ňom starostlivo a horlivo zdokonaľujem všetkých kňazov, ktorých mi Ježiš zveril. V mojom bezpečnom útočisku sa naprávajú kresťanské rodiny, aby boli ochránené pred strašným zlom. Volám sem deti, aby dýchali atmosféru čistoty a modlitby aj mládež, hriešnikov, chorých, umierajúcich (1996).

Diskusie, prílišný nepokoj, riešenie problémov a záujmy, ktoré sú dnes v móde, ktoré však rozptyľujú a maria vaše sily, to všetko je rušivé pôsobenie zo strany satana, ktorému sa dnes darí zvádzať všetko a všetkých. Vás nikdy nezvedie, pretože ste zasvätení môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. … (1997)

Aj keď vám predpovedám tresty, rozpamätajte sa, že silou vašej modlitby a vášho odprosujúceho pokánia môže byť všetko zmenené v jedinom okamihu!

(21.1.1984) ).

(Panna Mária don Gobbimu)