Posolstvo Kráľovnej pokoja: Mier je v nebezpečentve, Peace is in danger

395

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE, KRÁĽOVNEJ POKOJA

25. november 2015

„Drahé deti!

Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa na moje úmysly. Pokoj je v nebezpečenstve, preto, deti moje, modlite sa a buďte nositeľmi pokoja a nádeje v tomto nepokojnom svete, kde satan útočí a pokúša všetkými spôsobmi.

Deti moje,

buďte pevní v modlitbe a odvážni vo viere.

Som s vami a prihováram sa pred mojím Synom Ježišom za všetkých vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Poselství 25. listopadu 2015

„Drahé děti!

            Dnes vás všechny zvu: modlete se na moje úmysly. Mír je v nebezpečí, proto, děti moje, modlete se a buďte nositeli míru a naděje v tomto nepokojném světě, kde Satan útočí a pokouší se všemi způsoby. Děti moje, buďte pevní v modlitbě a odvážní ve víře. Já jsem s vámi a přimlouvám se u svého Syna za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

 

Poruka, 25. studeni 2015

„Draga djeco! Danas vas sve pozivam: molite se na moje nakane. Mir je u opasnosti, zato, dječice, molite i budite nositelji mira i nade u ovom nemirnom svijetu gdje sotona napada i kuša na sve načine. Dječice, budite čvrsti u molitvi i hrabri u vjeri. Ja sam s vama i zagovaram pred mojim sinom Isusom za sve vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

Messaggio, 25. novembre 2015

„Cari figli! Oggi vi invito tutti: pregate per le mie intenzioni. La pace è in pericolo perciò figlioli, pregate e siate portatori della pace e della speranza in questo mondo inquieto nel quale satana attacca e prova in tutti  i modi.  Figlioli, siate saldi nella preghiera e coraggiosi nella fede. Io sono con voi e intercedo davanto a mio figlio Gesù per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

Message, 25. novembre 2015

« Chers enfants, aujourd’hui je vous invite tous : priez pour mes intentions. La paix est en danger, c’est pourquoi, petits enfants, priez et soyez porteurs de paix et d’espérance dans ce monde inquiet où Satan attaque et tente de toutes sortes de manières. Petits enfants, soyez fermes dans la prière et courageux dans la foi. Moi, je suis avec vous et j’intercède devant mon Fils pour vous tous. Mercid’avoir répondu à mon appel.»

Botschaft, 25. November 2015

„Liebe Kinder! Heute rufe ich euch alle auf: betet in meinen Anliegen. Der Friede ist in Gefahr, deshalb meine lieben Kinder, betet und seid Träger des Friedens und der Hoffnung in dieser friedlosen Welt, wo Satan angreift und auf alle Arten versucht. Meine lieben Kinder, seid beharrlich im Gebet und mutig im Glauben. Ich bin mit euch und halte für euch alle vor meinem Sohn Jesus Fürsprache. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Message, 25. November 2015

“Dear children! Today I am calling all of you: pray for my intentions. Peace is in danger, therefore, little children, pray and be carriers of peace and hope in this restless world where Satan is attacking and tempting in every way. Little children, be firm in prayer and courageous in faith. I am with you and intercede before my Son Jesus for all of you. Thank you for having responded to my call.”