Medžugorie, 25.11.2010: Otvorte srdce Božiemu Milosrdenstvu

292

„Drahé deti!
Pozerám na vás, a vidím vo vašom srdci smrť bez nádeje, nepokoj a hlad. Nie je modlitby ani dôvery v Boha, preto mi Najvyšší dovoľuje, aby som vám priniesla nádej a radosť. Otvorte sa!
Otvorte svoje srdce Božiemu milosrdenstvu a On vám dá všetko, čo potrebujete – a naplní vaše srdce pokojom, pretože On je mier a vaša nádej. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

Prostredníctvom Marije Pavlovič – Lunettiovej,
Medžugorie, 25.11.2010