Aktualizované: Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie, Páter Vojtech Rajner, KINO: „Vodca“ globálneho sveta

181

 

Embassy RF press service <press@rusemb.sk>

Vážení priatelia, prosíme Vás aby ste venovali pozornosť tomuto materiálu.

Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie v súvislosti s haváriou lietadla Airbus-321 ruskej leteckej spoločnosti Kogalymavia v Egypte

Zrútenie lietadla Airbus-321 ruskej leteckej spoločnosti Kogalymavia v Egypte dňa 31. októbra pri ktorom zahynulo 224 ľudí, takmer všetci – ruskí občania, bolo spôsobené teroristickým aktom.

lavrovMinisterstvo zahraničných vecí Ruska menom ruského prezidenta Vladimira Putina týmto oznamuje všetkým zahraničným partnerom, že ruské orgány začali pátranie po páchateľoch. Táto práca bude pokračovať tak dlho, kým budú všetci, ktorí sa podieľali na trestnom čine identifikovaní, nájdení a postavení pred súd, nech sa nachádzajú kdekoľvek. V tejto súvislosti Ruská federácia vyzýva všetky štáty, organizácie a jednotlivcov, všetkých priateľov a partnerov aby napomáhali tejto práci s tým, aby vinníci boli zodpovedajúcim spôsobom potrestaní.

Tento barbarský útok na našich občanov vnímame v kontexte série krvavých teroristických prepadov ku ktorým došlo v poslednej dobe v Paríži, Bejrúte, Iraku, Ankare, Egypte.

Za týchto okolností bude Ruská federácia konať v súlade s článkom 51 Charty Organizácie Spojených národov, ktorý deklaruje právo štátov na sebaobranu.

Vítame zvyšujúce sa pochopenie všetkými našimi partnermi nutnosti zjednotenia úsilí medzinárodného spoločenstva na potlačenie globálnej teroristickej hrozby. Je naozaj ústrednou úlohou pre všetkých, vyžaduje si prioritnú pozornosť, a čo je najdôležitejšie, vyžaduje činy, bez akéhokoľvek urovnávania pohľadov a predbežných podmienok.

Vyzývame Bezpečnostnú radu OSN bezodkladne zavŕšiť prerokovanie predloženého Ruskou federáciou dňa 30. septembra t.r. návrhu uznesenia o formovaní širokého antiteroristického zoskupenia, opierajúceho sa na normy a zásady medzinárodného práva a Charty OSN.

„Humanitárne partnerstvo pre mier a stabilitu (na 70. výročie UNESCO).“ Článok ruského ministra zahraničia S.V. Lavrova

V tomto roku si pripomíname výročia významných udalostí, ktoré do značnej miery určili priebeh histórie pre nasledujúce desaťročia. Hovoríme predovšetkým o 70. výročí Víťazstva v Druhej svetovej vojne a tiež o založení Organizácie Spojených národov, ktorá je predurčená zabrániť opakovaniu podobných tragédií.

S týmito epochálnymi dátami  je úzko spätá história Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru. Základomvytvorenia UNESCO je poznanie, že mierový vývoj ľudstva musí byť založený nielen na vojensko-politických a ekonomických mechanizmoch, ale aj na intelektuálnej a mravnej súdržnosti ľudstva.

Myšlienka stvárnenia medzinárodného kultúrneho a vzdelávacieho priestoru, pojímajúceho aj vštepovanie novej generácii návykov odolnosti proti násiliu, bola vznesená v čase vrcholenia globálneho konfliktu. V roku 1942  v Spojenom kráľovstve začala prácu konferencia ministrov školstva spojeneckých krajín, v roku 1943 sa ZSSR a USA pripojili k nej ako pozorovatelia. Výsledkom práce bolo vykryštalizovanie iniciatívy na  zriadenie špecializovaných štruktúr OSN pre túto oblasť. Prijatá na Londýnskej konferencii dňa 16. novembra 1945 Ústava UNESCO ako zásadnú úlohu stanovuje presadzovanie mieru a bezpečnosti prostredníctvom rozvoja spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry.

Za sedem desaťročí existencie Organizácie, ktorá má dnes 195 členov, sa táto etablovala ako humanitárne jadro systému medzinárodnej architektúry, unikátne mnohostranné fórum pre ochranu najdôležitejších všeľudských hodnôt, kultúrneho dedičstva a životného prostredia. Je ťažké preceňovať jej prínos k zlepšeniu medzinárodných vzťahov, do zabezpečenia udržateľného rozvoja modernej civilizácie.

Naša krajina sa stala riadnym členom Organizácie v roku 1954. To sprístupnilo ďalšie možnosti zapájania sa do medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry, informácií, prispelo k prehĺbeniu prínosu UNESCO pri riešení naliehavých problémov našej doby.

Dnes môžeme s istotou povedať, že spolupráca medzi Ruskom a UNESCO je názorným príkladom vzájomne sa obohacujúceho partnerstvá. Je ťažké si predstaviť rozvoj vzdelávania, vedy, kultúry a komunikácii v Rusku bez účasti Organizácie. Taktiež je nemožné si predstaviť bez účasti Ruska realizáciu iniciatív a projektov zameraných na podporu medzikultúrneho dialógu a kultúrnej rozmanitosti, rozvoj základného výskumu, ochranu svetového kultúrneho dedičstva, zachovania národnej identity, vypracovania etiky vedecko-technického progresu, zaistenie bezpečnosti novinárov, riadenie siete Internetu.

V súčasnej turbulentnej situácii vo svete, ktorá sa vyznačuje zosilnením nestability a krízových stavov, vyostrením konkurencie vo všetkých jej prejavoch vzrastá úloha UNESCO v udržiavaní dôvery a porozumenia na medzinárodnej scéne, odolávaní polarizácii sveta na civilizačných a náboženských základoch, podpore kultúrneho pluralizmu. Sme presvedčení, že Organizácia je schopná aktívne prispieť k dosiahnutiu ambicióznych cieľov stanovených Programom o globálnom rozvoji pre obdobie do roku 2030 prijatom v septembri v New Yorku. 

V situácii bezprecedentného výbuchu terorizmu na Strednom východe a v severnej Afrike sa vyžaduje systémová práca pri odolávaní extrémizmu, xenofóbie, rasovej a náboženskej neznášanlivosti. Ďalším aktuálnym smerovaním vynakladaných úsilí sa stáva ochrana svetového kultúrneho dedičstva, vážne škody ktorému spôsobujú dnes barbarské činy militantov z ISIS. Spoľahlivým právnym základom posilnenia spoločných úsilí v tomto smere je Dohovor OSN o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu z roku 1954. Pri jeho návrhu boli akceptované myšlienky nášho krajana Nikolaja Konstantinoviča Rericha (známeho aj ako Nicholas Roero) zaradené už pred 80 rokmi do prvého všestranného aktu v tejto oblasti. Presadzujúc tieto myšlienky sa Nikolaj Rerich odvolával na slávnu tézu F.M. Dostojevského o tom, že krása zachráni svet.

Počas 38. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO v Paríži naša krajina znovu potvrdila odhodlanie, s prihliadnutím na jej postavenie kultúrnej  veľmoci, stáročné tradície mierového spolunažívanie rôznych etnických skupín a náboženstiev aj naďalej aktívne a konštruktívne podieľať sa na činnosti Organizácie, prispievať k úspešnému splneniu jej ambicióznych úloh. Podporujeme snahy UNESCO, Generálnej riaditeľky I. Bokovoj o zachovanie ideálov, cieľov a zásad, obsiahnutých v ustanovujúcich dokumentoch Organizácie.

V poslednej dobe sa, žiaľ, čoraz častejšie stretávame s prípadmi politizácie humanitárnych väzieb, vrátane diskriminačných opatrení voči kultúrnym a umeleckým činiteľom, zákazov na dovoz výstavných exponátov, demoláciu historických pamiatok. Je nesporné, že tieto akcie a tiež obmedzenia, týkajúce sa práce novinárov, diskriminácia masmédií na základe štátnej príslušnosti porušujú práva ľudí na kultúrne a intelektuálne styky, spôsobujú vznik nových rozdeľujúcich línií. Navrhli sme prijatie medzinárodného  dokumentu na podporu voľnej povahy výmeny a spolupráce v oblasti kultúry a umenia, budeme dôsledne požadovať jeho schválenie v súlade so základnými hodnotami Organizácie. Som presvedčený, že v prudko sa meniacom svete je potrebné v plnom rozsahu využívať tvorivý potenciál UNESCO v záujme zabezpečenia stability a pokroku na blaho všetkých štátov a národov.
s úctou
Veľvyslanectvo Ruskej federácie
v Slovenskej republike


Čo treba vedieť o Sýrii

Pani Merkelová, zastavte ponižovanie iných krajín!
p;

Miloš Zeman: Ako je to s imigrantami

Ešte k 17. Novembru :  

Všimol som si, že pri „oslavách“ Novembra v tomto roku dokonca  ani katolícki politici  sa veľmi nevyjadrovali o mučeníckej katolíckej, a ešte viac gréckokatolíckej Cirkvi za komunizmu. Všetko čo som videl a počul, sa bohužiaľ týkalo len panikárskej predvolebnej kampane, akoby všetkým opozičným stranám  „tieklo do topánok.“ Preto ešte v rámci tohtoročného výročia „nežnej“ pripájame dokument o kapucínskom pátrovi Rajnerovi, aby sme si pripomenuli, na čo sa asi paradoxne zrejme máme opäť pripravovať… 

Páter Vojtech Rajner

KINO: „Vodca“ gobálneho sveta