Aktuálne: Na bicykloch do Londýna, púť na hore Zvir

1377

Milí priatelia, dostali sme správu  o úspešnom odštartovaní tohtoročnej Cyklopúte za počaté deti Slovenska od našej dopisovateľky a účastníčky Moniky Školnovej (na obr.). Cyklopúť pokračuje až do Londýna. Prosíme vás o modlitby za  bezpečnosť a zdravie účastníkov púte na tejto ceste. Ďakujeme!  Anton Selecký

Účastníci cyklopúte Modlitby za počaté deti Európy dnes, 7.júla 2013, prekročili slovensko-české hranice. Zúčastnili sa púte na Velehrade pri príležitosti sviatku svätých Cyrila a Metoda.

Účastníci zo Slovenska a Čiech v sobotu v Bratislave pochodom za život zakončili modlitebnú reťaz pred niektorými slovenskými nemocnicami.Modlitby budú týždeň pokračovať v niektorých českých mestách.

Časť pútnikov pokračuje až do Londýna. V Bratislave skupinku požehnal J. E. Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.

Monika Školnová    

Na vedomie:  1.TK KBS  2.Fórum života, o.z.  3.Magnificat Slovakia

Modlitby za počaté deti 2013.pdf – 2

SAMSUNG

Fatimská sobota a malá púť v prvý júlový víkend 2013 na Zvire 

P:3, 09. 07. 2013 08:23, DOM

Litmanová. Slávenie fatimskej soboty v mesiaci júl na hore Zvir začali modlitbou rozjímavého svätého ruženca. Program vyvrcholil slávením Eucharistie, ktorej predsedal otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. V homílii poukázal na to, že iba Boh nás môže naučiť pravej láske, milovať bez podmienok, tak ako nás miluje on sám. Iba vtedy, ak človek miluje Boha, dokáže správne a  bez podmienok milovať aj svojich blížnych. Po liturgii nasledovala modlitba Korunky k  Božiemu milosrdenstvu a  zasvätenie sa Panne Márii, podľa jej priania pri zjaveniach vo Fatime.

Júlová Malá púť v nedeľu 7. júla začala tradičným uctením ikony presvätej Bohorodičky a  Júl 2013 (86)modlitbou akatistu, ktorý viedol otec Vasiľ Kindja, rektor chrámu a kaplnky na Zvire. Po modlitbe svätého ruženca nasledovala liturgia. Slávenie liturgie viedol otec Marek Petro z  Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v  Prešove.

Júl 2013 (77)Vo svojej homílii upriamil pozornosť na nedeľné evanjelium o  dvoch slepcoch, ktorých Ježiš uzdravil. Zdôraznil, že často sme v  podobnej situácii, keď sa nám zdá, že nás Boh obmedzuje, ale On nám len vymedzuje spôsob života a  pozýva nás k uzdraveniu tejto našej slepoty. Pripomenul dôležitosť spoločenstva, kde kresťan prežíva vieru a  silu modlitby. Po liturgii nasledovala modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a  požehnanie s  Najsvätejšou Eucharistiou. Mnohí pútnici pristúpili k sviatosti zmierenia.

Júl 2013 (78)V tento deň sa na hore Zvir rozlúčili s  bohoslovcom Pavlom Dancákom ml., ktorý na Zvire ukončil pastoračný ročník a  po zaslúžených prázdninách bude pokračovať vo štvrtom roku štúdia teológie a v príprave na kňazstvo. Otec Rastislav Janičko, riaditeľ Pútnického centra, mu poďakoval za všetkých, ktorí pracujú na hore Zvir a spravujú toto pútnické miesto a ocenil jeho obetavosť počas celého roka. Pútnici sa povzbudení Božím Slovom, Eucharistiou a  krásou spoločenstva rozchádzali domov ako svedkovia Božej lásky a  dobroty.                             TK KBS informoval Marcel Pisio

Júl 2013 (89)

Júl 2013 (70)