Posolstvo Kráľovnej pomoci, 15. júla 2017, 16. júl Sviatok Karmelskej Panny Márie, Zjavenie Kráľovnej pomoci 9. júla 2017, Bratislava: Prednáška o zjavení Panny Márie v Rwande, Modlitby na Boričkách

6874

Moje milované deti!
   S dôverou prichádzate a obraciate sa ku mne, svojej Kráľovnej pomoci, ktorá vám v náručí prináša svojho milovaného Syna, ktorý vám všetkým svieti ako jasná hviezda pravdy a lásky, aby ste sa obrátili. Modlitbou a pôstom proste Pána, aby vás vymanil zo všetkých otroctiev, ktoré vám bránia, aby bol On, môj Syn nadovšetko vyvýšený vo vašich životoch. Nech je vami čoraz viac oslavovaný a velebený Ježiš prítomný v Eucharistii. Vzdávajte mu chválu, úctu a vďaku každý deň, no najmä vo sviatočný deň, ktorý patrí nášmu Bohu. Sväťte sviatočný deň a budete požehnané, deti moje. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. júla 2017

16.7.2017 Panna Mária Karmelská (Škapuliarska)

Sviatok: 16. júl


Giovanni Battista Tiepolo: Panna Mária Karmelská, 1730, galéria di Brera, Miláno

Pohorie Karmel vo Svätej zemi oddeľuje Galileu a Samáriu. V súčasnosti sa volá Džébel Már Aljás. Najvyšší bod sa nachádza 552 metrov nad morom. Na poslednom výbežku, kde sa kolmo do mora spúšťa skalná stena, stojí kláštor karmelitánov. Je tam nádherný mramorový chrám, zasvätený Panne Márii. V pohorí je veľa jaskýň, do ktorých sa dá dostať len úzkymi chodníčkami. V jednej z týchto jaskýň žil prorok Eliáš. Tu sa usadili aj prví kresťanskí pustovníci. Okolo oku 1156 sa tam usadil Berthold z Kalábrie so svojimi spoločníkmi. Pôvodne boli vojakmi, bojovali v druhej križiackej výprave. Zbrane však odložili a vytvorili náboženské spoločenstvo, ktoré sa časom pretvorilo na rehoľnú spoločnosť karmelitánov. Okolo roku 1208 patriarcha Jeruzalema sv. Albert napísal priorovi Brocardovi pravidlá, ktoré predpisovali mníchom chudobu, samotu, mlčanlivosť, zdržiavanie sa mäsitých pokrmov, pôsty a manuálne práce. V 12. storočí karmelitánov napádali mohamedánski Saracéni. Niektorí z karmelitánov ušli do viacerých krajín Európy. Tak sa rád karmelitánov rozšíril.

V Anglicku sa predstaveným rádu stal sv. Šimon Stock. Podľa tradície sa mu 16. júla 1251 zjavila v Cambridgi Panna Mária z Karmelu, ku ktorej sa vždy utiekal. Bola obklopená zástupom anjelov a s úsmevom mu podala škapuliar hnedej farby. Povedala mu: „Prijmi, milý syn môj, tento škapuliar ako odznak svojho rádu a môjho bratstva, pre teba pre všetkých karmelitánov mimoriadne znamenie milosti; kto s ním zomrie, nezakúsi večný oheň. On je znamenie spásy, ochrana v nebezpečenstvách, záruka pokoja a večnej zmluvy.“ Nato zmizla a zanechala škapuliar v Šimonových rukách. O tomto zjavení sú však vážne historické pochybnosti. Sv. Šimon založil bratstvo škapuliara. Slovo škapuliar pochádza z latinského „scapulae“, po slovensky plecia alebo chrbát. Označuje rúcho, ktoré prikrýva plecia. Je to vlastne vrchný odev, ktorý splýva vpredu i vzadu z ramien dolu. Nosia ho dominikáni, františkáni, karmelitáni, augustiniáni a iní rehoľníci. Jednotlivé rády dávali tento škapuliar aj svetským veriacim, no značne zmenšený, v podobe štvorca s dĺžkou strany 10 cm. Zavesený bol tak, že jedna časť visela vpredu a druhá vzadu. Niektorým sa to však zdalo dosť nepraktické (špinilo sa to), a tak pápež sv. Pius X. v roku 1910 dovolil, aby veriaci namiesto škapuliara nosili medailu. Na jednej strane medaily musí byť obraz Božského Srdca Ježišovho a na druhej strane obrázok Panny Márie. Musí byť riadne požehnaná kňazom, ktorý má na to dovolenie. Škapuliar je viditeľné znamenie a vyznanie, že niekto si chce zvlášť ctiť Pannu Máriu. Každý člen bratstva musí zachovávať čistotu svojho stavu, denne sa modliť modlitby k Panne Márii a chrániť sa hriechu. Medailu má mať stále pri sebe a neodkladať ju bez vážnej príčiny.

Slávnostné schválenie karmelitánskej rehole a bratstva škapuliara urobil pápež Ján XXII. v roku 1322. Potvrdil ho aj Pavol V. v roku 1613. Bratstvo škapuliara sa rýchlo rozšírilo po celom svete. Škapuliar nosili aj viacerí svätci, ako sv. Karol Boromejskýsv. František Saleskýsv. Alfonz Mária Liguori, sv. Pavol z Kríža, sv. Ján Boscosv. Ľudovít IX. a iní. Poďakovanie za priazeň, ktorú Panna Mária preukázala karmelitánskemu rádu, sa slávi v Cirkvi ako zvláštny sviatok 16. júla ako spomienku na Pannu Máriu Karmelskú alebo Škapuliarsku.

Zjavenie Kráľovnej pomoci, 9. júla 2017

 

Krížová cesta na horu Boričky (Dechtice) 9. júla 2017

***********************************************

Pozvánka na modlitby na hore Boričky  (Dechtice)

Zajtra, v piatok 14. júla 2017, teda z piatka na sobotu vás srdečne pozývame na nočnú poklonu k svätému krížu, ktorá sa bude začínať o 20. hodine dolu pri vinohradoch. Pôjdeme spolu v sprievode a modlitbou krížovej cesty a pri kríži budú spoločné modlitby svätého ruženca a piesne.      

Do Bratislavy príde rektor svätyne v Kibeho, kde sa zjavila Panna Mária 

Bratislava 12. júla (TK KBS) V piatok 14. júla 2017 o 19:00 h sa v Kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých Dieloch v Bratislave uskutoční stretnutie veriacich s rwandským misionárom Zbigniewom Pawlowským, rektorom svätyne v Kibehu, kde sa v 80-tych rokoch zjavovala Panna Mária a Félixom Kayiranga, ktorý je zodpovedný za projekt Adopcia srdca vo farnosti Karenge v Rwande. V programe je svätá omša, diskusia a možnosť isobného stretnutia s hosťami z Rwandy. Na podujatie pozýva misijný sekretariát – pallotíni.

Kibeho je malá dedinka na juhu Rwandy, v terajšom administratívnom obvode Nyaruguru, čo je asi 162 kilometrov od hlavného mesta Kigali. Kibeho je aj meno jednej z farností diecézy Gikongoro, ktorá bola založená v roku 1934 a zasvätená Panne Márii. Farnosť Kibeho je dnes známa predovšetkým ako miesto mariánskych zjavení a pútí, ktoré je schválené Cirkvou. Zjavenia z Kibeho boli ako jediné uznané Cirkvou na Africkom kontinente 29. júna 2001.

Svätyňa Matky Božej z Kibeho je od roku 2003 spravovaná kňazmi spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotínmi.

( TK KBS)|