Vianoce 2017

2675

Drahí bratia a sestry,

opäť je tu adventný čas, ktorý je pre nás ďalšou vzácnou ponukou Neba pre našu spásu. Upriamme svoje srdcia, mysle a duše na večný život, do ktorého sme všetci pozvaní. Nech nás pritiahne príklad chudoby, čistoty a pokory svätej Rodiny. Nech osvieti a otvorí naše oči.

Nech každému z nás v tejto súčasnej tme a zime zasvieti spánosná Hviezda záchrany. Aby všetkým ľuďom dobrej vôle priniesla to teplo Božej Lásky, ktoré roztápa chlad hriechu, zla a nenávisti. Nech úsmev sŕdc malého Ježiša, Márie a Jozefa rozžiari každého z vás, a všetkých. ktorí sú vám zverení.   Pokojné a požehnané Vianoce!       Váš o.z. Magnificat Slovakia

Narodenie Pána

 „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.

Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“

A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.“         (Lk2, 1-20)

Ježiš sa rodí vo vás

„Drahé deti! Dnes, v tento milostivý deň si prajem, aby sa každé vaše srdce stalo betlehemskou maštaľkou, v ktorej sa narodil Spasiteľ sveta. Som vašou matkou, ktorá vás nesmierne miluje a stará sa o každého z vás. Preto, deti moje, odovzdajte sa Matke, aby mohla každé vaše srdce i váš život položiť pred malého Ježiša, pretože len tak, deti moje, budú vaše srdcia svedkami každodenného Božieho narodenia vo vás…“

(Kráľovná pokoja  Prostredníctvom Jakova Čola, Medžugorie, 25. XII. 2014)

Nebojte sa!

 Zmocnil sa ich veľký strach. „Ale anjel im povedal: Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí…“  (Lk 2, 9-10) 

Strach. Vkráda sa nám do myslí a sŕdc. Začíname si naň zvykať. Líham si so strachom, či ráno nezaspím. Sadám do auta so strachom, či dôjdem. Dvíham telefón so strachom, čo sa stalo… Strach začína v našich životoch dominovať. Ukazujú nám strach, vštepujú nám ho, nútia sa nás báť. A strach nás blokuje, narúša našu vieru.   „Som vašou Matkou, ktorá vás nesmierne miluje a stará sa o každého z vás.“ – hovorí Kráľovná pokoja.  Môžeme to cítiť na každom kroku.  Je to vec dôvery v Jej pomoc. Dôvera a strach sa navzájom vylučujú.

Ono „Nebojte sa!“ – rezonuje celým Evanjeliom.  Rezonuje  už Máriiným Áno, ktoré dala Otcovi, rezonuje  vložením  Dieťaťa Ježiša do jaslí so slamou, Jej mlčaním na krížovej ceste Spasiteľa.  Betlehemská jaskyňa, tak isto ako Jej prítomnosť pod krížom je dokladom  Jej obrovskej dôvery Otcovi.  „Ježišu, dôverujem Ti !“ Hlása obraz Božieho milosrdenstva.  Čo môže byť jasnejšie? Nedôverujme sebe, ako Peter, keď sa topil na mori, keď zaprel Krista, keď utekal z Ríma!  Čaká nás ešte veľa skúšok. Preto sv. Ján Pavol II. nám prízvukoval:  „Nebojte sa!“ A Mária nám stále opakuje: „Chcem vám pomôcť…“ Vložme sa teda do jej Srdca a pod jej ochranný plášť.  Priatelia, ak toto naozaj urobíme,  je po strachu.  Potom budeme môcť naozaj zdielať  „veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí…“ a volať  „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“         Anton Selecký

Charles Dickens: Vianočná koleda

**************************************************************

Zázraky z Neba