Sčítanie: Neuveriteľná „logika“ vecí

554

Denník Nový Čas dňa 17. mája 2011  prináša ďalšie informácie o sčítaní.  Je to neuveriteľná znôška rozporov.  Ale to najdôležitejšie – citujeme:

Slovensko sa sčíta! Už niekoľko dní obchádzajú komisári slovenské domácnosti. Mnohým sa tak dostali do rúk tlačivá.

Slováci v nich odpovedajú na 52 otázok, ktoré určia smerovanie krajiny na najbližších desať rokov. ( Smerovanie krajiny?  To je príliš vážne varovanie.)  Zo zákona má každý povinnosť odpovedať na všetky otázky. (ale akú povinnosť, na základe čoho?)

Citujme ďalej:  Výsledky ovplyvnia život Slovákov viac, ako sa môže zdať, (spomína sa tu sociálna sféra, zdravotníctvo či doprava –  nuž tu skutočne nemôžme očakávať nijaké zázraky. Azda inde?)

„Ak sčítací komisár zistí, že údaje nie sú vyplnené úplne, požiada obyvateľa, aby ich vyplnil tak, ako mu prikazuje zákon,“ (Pozor – zákon prikazuje!)

Avšak  sčítacie tlačivo je platné aj v prípade, že neuvediete odpovede…

aj keď – „Žiadna z otázok v sčítacích formulároch nie je samoúčelná“, a ….Nie sú v nich dôležité a menej dôležité otázky. Všetky sú navzájom previazané a len odpoveďami na všetky sa dá získať komplexná informácia“. Kto potrebuje a načo Komplexnú informáciu, ktorá má byť anonymná?

Tu je tá anonymita:   Identifikátor, ktorý je potrebný na elektronické sčítanie, vám na požiadanie doručí komisár spolu s heslom.

Podľa zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 každý, kto je povinný poskytnúť údaje na účely sčítania, ich musí poskytnúť úplne, správne, pravdivo a včas. Odpovede na všetky otázky v sčítacích formulároch sú tak povinné. Za neposkytnutie údajov však občanovi nehrozí žiadna sankcia.

– – –

Takže, milý obyvateľ, zhrňme si to:   Máš byť sčítaný, pretože to určí smerovanie krajiny na najbližších 10 rokov, a ovplyvní tvoj život „viac, ako sa môže zdať“.

Sčítanie je úplne anonymné, ale si povinný nalepiť na hárky identifikátor, podľa ktorého vedia, že ide o teba.

Zo zákona máš povinnosť odpovedať na všetky otázky.  Ak komisár zistí, že blufuješ,  pohrozí ti zákonom, aby si to vyplnil poriadne.

Všetky otázky sú totiž veľmi dôležité, sú previazané a poskytujú o tebe KOMPLEXNÚ INFORMÁCIU. Naproti tomu sú sčítacie hárky platné, aj keď  neuvedieš odpovede!

Záverom všetkého, si povinný poskytnúť údaje   SPRÁVNE, PRAVDIVO A VČAS,  pretože odpovede na všetky otázky sú POVINNÉ.

Ak však nič neposkytneš, hárky nepreberieš, vrátiš nevyplnené, alebo s nimi zakúriš v kozube,  nehrozí ti nijaká sankcia!

http://www.cas.sk/clanok/198264/mame-tu-scitanie-obyvatelov-poradime-vam-ako-ho-zvladnut.html

 

263

Z Á K O N z 18. júna 2008

o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 13

Poskytovanie údajov

Údaje získané podľa tohto zákona sa poskytujú na štatistické účely, na iné ako na štatistické účely, na výskumné a vedecké účely a na účely medzinárodného porovnávania v súlade s osobitným zákonom, osobitným predpisom 15) a medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná.