Rodičia – píšeme na Vládu Slovenskej republiky! Nesúhlasíme s tzv. Gender ideológiou a so sexuálnou výchovou na slovenských školách!

346

 Milí priatelia, dňa 7. októbra bol odoslaný rodičmi  vládnym činiteľom tento list – ako informovala  KBS pani Daniela Obšajsníková.  Môžete ho použiť aj vy, vo vašej škole, vo vašom meste, podpísať ho a poslať tiež na ministrov, premiéra a prezidenta Slovenskej republiky.  Čím viac rodičov na našich školách toto urobí, tým skôr možno eliminovať resp. úplne zastaviť kritizovaný postup našej vlády ohľadne presadzovania tzv. gender-ideológie, ako aj amorálnej sexuálnej výchovy na našich školách.   Anton Selecký

 

Vážený pán predseda vlády SR,  Robert Fico,

vážený pán minister školstva, Dušan  Čaplovič,

vážený pán minister zahraničných vecí, Miroslav  Lajčák,

 vzhľadom na úsilie zo strany lobistických skupín  o presadenie gender ideológie v školách a MŠ, ako aj o tlaky na  zavedenie nezdravej formy  sexuálnej výchovy, my, dolu podpísaní rodičia   zhromažení v…………………………………………………………….., vyjadrujeme zásadný  nesúhlas so  zavedením sexuálnej výchovy a gender ideológie do škôl a predškolských zariadení.

 Podľa výskumov  odborníkov na problematiku rodovej rovnosti a jej dopad na človeka a spoločnosť (napr. H. Alvaré, G. Kuby, www.alvare.sk, www.kuby.sk ) sme presvedčení, že je to nevedecká ideológia nepodložená žiadnymi faktami, vedúca človeka k zmätku, dezorientácii a následnej deštrukcii osobnosti dieťaťa a mladého človeka, ktorý bude v budúcnosti čeliť psychickým problémom. Mužské telo pozostáva výlučne  z mužských buniek, ženské telo výlučne zo ženských buniek. Tento rozdiel je biologicky daný, ničím nemenný. Rozdielnosť týchto dvoch pohlaví je vzájomne obohacujúca. Presviedčanie gender ideológie o tom, že biele nie je biele a čierne nie je čierne,  je úplne neprijateľné, pričom všetci súhlasíme s rovnakou  dôstojnosťou muža a ženy.  Snaha o zavedenie rodovej rovnosti do škôl vnímame ako snahu o skoré stimulovanie sexuality  už od predškolského veku, ako prebieha v niektorých štátoch Európy, neraz proti vôli samotných rodičov.  Takéto vyučovanie pre naše deti rozhodne nechceme.

Je zarážajúce, že pracovné listy pre žiakov pripravila aj Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ktorá má svoje korene v spoločnosti Plánované rodičovstvo v USA.

Informáciu možno nájsť napr. :  http://www.rodicovstvo.sk/sexedu/Prac_listy_pre_ziakov_aktivity.pdf

Niektoré nezdravé formy sexuálnej výchovy, čerpajú  aj z učenia deviantného sexuológa Alfreda Kinseyho, ktorý mal za výskumnú vzorku väzňov, homosexuálov, pedofilov, sexuálnych násilníkov. Skúmal stovky detí od dojčenského veku a vykonával na nich otrasné sexuálne pokusy „v mene vedy“.  Stal sa „otcom“ sexuálnej výchovy, z jeho deformovaných  výskumov dodnes čerpajú niektoré učebnice sexuálnej výchovy na celom svete. Uvedená spoločnosť má snahu o skorú sexualizáciu mladistvých, ktorým následne propaguje antikoncepčné prostriedky, z predaja ktorých jej plynú nemalé finančné zisky. Pod falošnou tvárou ochrany mladých pred HIV ich stimuluje k promiskuitnému životu. V afrických krajinách, kde propagujú antikoncepciu, počet nakazených HIV stále stúpa, pričom v Ugande po zavedení Národnej stratégie morálneho života s dôrazom na abstinenciu a vernosť výrazne znížili percento nakazených HIV a percento sexuálne aktívnej mládeže zo 60 na 5%.

 Na poslednej strane pracovného zošita sexuálnej výchovy, ktorý pripravila  Spoločnosť pre plánované rodičovstvo  je i množstvo odkazov na stránky homosexuálov a lesieb. Tieto učebné pomôcky sú nevhodné, klamlivé, jednostranne orientované a urážajúce ľudskú dôstojnosť.

Vyjadrujeme znepokojenie, že hoci Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo nie je oficiálne poverená realizovaním sexuálnej výchovy zo strany štátu, je financovaná cez rôzne projekty aj zo štátnych peňazí napr. z grantových schém Úradu vlády SR.

Vyslovujeme zásadný nesúhlas, že ministerstvo zahraničných vecí podporilo vydanie učebnice o homosexualite pre stredné školy  v auguste 2013 sumou 15.000 €.

MZV SR nielenže nekonzultovalo túto svoju iniciatívu s MŠ SR, ale ani sa verejne nespýtalo, čo si o tomto projekte myslíme my,  rodičia.

Ďakujeme pánovi ministrovi školstva, že nepodporil rozšírenie tejto učebnej pomôcky na stredných školách. Zároveň žiadame pán ministra školstva,  aby vypustil odporúčanie týkajúce sa rodovej rovnosti z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2013/2014 –  v bode 1.6.10 (ľudské a detské práva).

 Žiadame rešpektovanie  ústavného práva nás rodičov podľa článku 41, ods.1 a ods.4 Ústavy SR:

  (1) Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.

 (4) Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.

  Uplatňujeme si naše rodičovské práva! Neželáme si,  aby vyučovanie takéhoto typu preniklo k našim deťom!

 Žiadame, aby štát zastavil podporu nezdravej formy  sexuálnej výchovy cez rôzne grantové projekty, na ktoré idú peniaze, často z iných rezortov, ako ministerstva školstva.

 Vyjadrujeme ľútosť nad tým, že na rôzne rozporuplné projekty, ďalej  činnosti výboru  pre rodovú rovnosť, LGBTI, vláda vyčleňuje  finančné prostriedky z našich daní.  Múdrejším investovaním týchto peňazí, napríklad do rezortu školstva, v podobe zvýšenia platov pre učiteľov, by sa našim deťom mohlo dostať kvalitnejšieho vzdelávania.

 V Ústave SR, v článku 41, ods.5 sa uvádza:

5)      Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu.

My, rodičia, očakávame pomoc od predstaviteľov štátu, žiadame zastavenie snahy o rozklad zdravej rodiny, kde je otec a mama. Dieťa má právo na mužský aj ženský vplyv vo výchove, len vtedy sa môže zdravo vyvíjať.

Žiadame zastavenie prisudzovania nadštandardných práv pre LGBTI skupiny, ktoré si iba z dôvodu svojej inej sexuálnej orientácie nárokujú na osobitné práva.  Sme veľmi tolerantní voči LGBTI, neodopierame im žiadne právo, ktoré sa týka všetkých občanov SR. Nesúhlasím však s uzákonením registrovaných partnerstiev, lebo to je len prvý krok k adopcii detí pre LGBTI. Obávame sa , že  následne  môže dôjsť aj k  snahám  o skupinové partnerstvá, o dekriminalizáciu pedofílie, incestu a o demoralizáciu celej spoločnosti. Odmietame zjednodušenie odoberania detí cez juvenilnú justíciu. Všetkým týmto praktikám vyjadrujeme jasný nesúhlas.

 Na vedomie:

prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi

tajomníčke výboru pre rodovú rovnosť Oľge Pietruchovej

POVEDZ MI – PREČO?
Declan Galbraith

V mojich snoch deti spievajú pieseň lásky pre každého chlapca a dievča,
obloha je modrá, polia sú zelené, a úsmev je jazykom sveta,
potom sa zobudím a vidím svet plný ľudí v núdzi.

Povedz mi – prečo to musí byť takto,
povedz mi – prečo je tu niečo, čo som zmeškal
povedz mi – prečo, pretože ja nerozumiem,
keď tak veľa ľudí niečo potrebuje
– nepodáme pomocnú ruku. Povedz mi – prečo?

Každý deň sa pýtam sám seba, čo mám urobiť,
aby som bol mužom, mám stáť a bojovať,
aby som každému dokázal – kto som,
je to to, načo je určený môj život?
Aby sa stratil vo svete plnom vojny?

Povedz mi prečo to musí byť takto,
povedz mi prečo je tu niečo čo som zmeškal…
Povedz mi prečo, pretože ja nerozumiem,
keď tak veľa ľudí niečo potrebuje
– nepodáme pomocnú ruku. Povedz mi – prečo..?

Môže mi niekto povedať, prečo nechávame horieť lesy?
Prečo hovoríme, že sa staráme,
povedz mi prečo, prečo stojíme a len pozeráme,
povedz mi prečo delfíny plačú….
Môže mi niekto povedať, prečo nechávame zomierať oceány?
Prečo sme stále rovnakí? Prečo nechávame vinu len tak?
Prečo to nikdy neskončí?
Môže mi niekto povedať prečo – nevieme byť priatelia?
Prečo zatvárame oči? Prečo stále klameme?
Prečo bojujeme o kus zeme? Môže mi niekto povedať – prečo?
Pretože ja – nerozumiem…
POVEDZ MI – PREČO?
Declan Galbraith

V mojich snoch deti spievajú pieseň lásky pre každého chlapca a dievča,
obloha je modrá, polia sú zelené, a úsmev je jazykom sveta,
potom sa zobudím a vidím svet plný ľudí v núdzi.

Povedz mi – prečo to musí byť takto,
povedz mi – prečo je tu niečo, čo som zmeškal
povedz mi – prečo, pretože ja nerozumiem,
keď tak veľa ľudí niečo potrebuje
– nepodáme pomocnú ruku. Povedz mi – prečo?

Každý deň sa pýtam sám seba, čo mám urobiť,
aby som bol mužom, mám stáť a bojovať,
aby som každému dokázal – kto som,
je to to, načo je určený môj život?
Aby sa stratil vo svete plnom vojny?

Povedz mi prečo to musí byť takto,
povedz mi prečo je tu niečo čo som zmeškal…
Povedz mi prečo, pretože ja nerozumiem,
keď tak veľa ľudí niečo potrebuje
– nepodáme pomocnú ruku. Povedz mi – prečo..?

Môže mi niekto povedať, prečo nechávame horieť lesy?
Prečo hovoríme, že sa staráme,
povedz mi prečo, prečo stojíme a len pozeráme,
povedz mi prečo delfíny plačú….
Môže mi niekto povedať, prečo nechávame zomierať oceány?
Prečo sme stále rovnakí? Prečo nechávame vinu len tak?
Prečo to nikdy neskončí?
Môže mi niekto povedať prečo – nevieme byť priatelia?
Prečo zatvárame oči? Prečo stále klameme?
Prečo bojujeme o kus zeme? Môže mi niekto povedať – prečo?
Pretože ja – nerozumiem…

 

List s podpismi a kópie odošlite na tieto adresy:

 

doc. JUDr. Robert Fico, CSc.

predseda vlády SR

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

 

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.

minister školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

 

JUDr. Miroslav Lajčák

Ministerstvo zahraničných vecí

Hlboká cesta 2 

833 36 Bratislava 37

 

doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.

prezident Slovenskej republiky

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Hodžovo nám. 1
P.O. Box 128
810 00 Bratislava 1

Ing. Pietruchová Oľga, M.A.tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť

Spoločný sekretariát výborov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 4

816 43 Bratislava