Prvý zázrak Fatimy – v roku 1385

521

Sedem storočí dozadu sa Portugalsko potácalo nad priepasťou straty národnej identity. V tejto hodine smrti Boh pozdvihol rytiera veľkej čistoty a udatnosti, ktorý tak, ako jeho súčasníčka Jana z Arku bol nástrojom, ktorý priniesol do Portugalska poriadok a na trón kráľa Jána I. Volal sa Nuno Alvares Pereira (na obr.) a predpokladá sa, že patril k legendárnemu Rádu rytierov okrúhleho stola. V podstate bol veľkým stredovekým rytierom.

V bitke pri Aljubarrote v roku 1385 čelil šesťkrát silnejšiemu nepriateľovi a vyhral viac silou modlitby ako zbrane. Stal sa vrchným vládnym úradníkom a hlavou portugalskej armády. Jeho vojenské a mystické know – how zabezpečilo Portugalsku mnoho víťazstiev, ktoré ochránili portugalskú národnú identitu a dali vzniknúť obrovskej ríši, ktorá neskôr objavila a evanjelizovala viac ako polovicu sveta.

Svätý Nuno – prvý fatimský pútnik

Šesť storočí pred najväčším mariánskym zjavením sa Nuno Božím riadením ocitol v Cova da Iria, na tom istom mieste, kde Boh o 532 rokov neskôr vykonal najväčší zázrak od vzkriesenia – zázrak slnka.

Bolo to 13. augusta1385 aarmáda mala namierené do Aljubarroty. Nuno požiadal Boha o znamenie, že jeho armáda zvíťazí prostredníctvom Panny Márie, Kráľovnej Portugalska.

Keď jednotky prekročili horu Sv. Michala, z ktorej vidno Cova da Iria, kone sa zapreli do pokľaku a priviedli Nuna na miesto, kde malí pastieri neskôr počuli z úst Panny Márie slová o tom, že „najviac ľudí ide do pekla, kvôli hriechom tela a že módnosť veľmi uráža Boha.“ – do Cova da Iria.

Za vigílie sviatku Nanebovzatia, Nuno zázračne vyhral a oslobodil Portugalsko. Neskôr sa do oblasti vrátil a postavil chrám zasvätený Panne Márii v blízkej Ceisse. Kto vie akú rolu zohral Nuno pri oslobodení vizionárov, ktorí boli 13. augusta uväznení v Oureme, v meste, v ktorom bol Nuno tretím správcom? V tom istom zámku žila v 12. maurská princezná Fatima – Ourana, po ktorej boli pomenované obe mestá.

Svätý Nuno – karmelitánsky brat

V roku 1422 ovdovel a všetky svoje zbrane a drahé kamene rozdal svojim rytierom, ostatné cennosti chudobným a sirotám, svoje tituly vnúčatám, pozemky tým, čo na nich pracovali a postavil bezpočet chrámov, z ktorých najväčšie sú Aljubarrota a karmelitánsky kláštor v |Lisabone, kde 15.8. 1423 prijal habit ako najnižší člen v hierarchii – Donato, brat služobník.

Keď dostal habit a meno Nuno svätej Márie , prisahal, že počul hovoriť obraz Panny Márie: „Poď ku mne – nos môj znak – a ja ťa urobím svätým…buď dokonalý, nájdi môjho Syna…napodobňuj ma! “

Neskôr sa Nuno sa stal ozbrojeným veliteľom armády Krista a Panny Márie. Pod habitom stále nosil meč a štít, ktoré nosil v bitkách. To bol znak, že je vždy pripravený brániť svojho Kráľa, Kráľovnú, Portugalsko, Cirkev, pravdu a česť. Nuno takisto vedel, že keď Portugalsko niekedy zabudne na Máriu ako na svoju Kráľovnú, bude stratené. A to isté platí pre celý svet.

Nuno zasätil posledné roky svojho života ružencu a škapuliaru, ktoré v Portugalskou propagoval (vznikli v Anglicku) a ktoré Panna Márie vo Fatime držala v rukách.

Ku koncu, tesne pred smrťou, zaútočila ne jeho telo ťažká artritída a vedel sotva chodiť. Zomrel vo svojej cele držiac krucifix 1. apríla 1431. Na jeho žiadosť sa nekonali žiadne špeciálne obrady pocty a telo najväčšieho portugalského hrdinu spočinulo v jednoduchom špinavom hrobe, obalené plátnom, ležiace na niekoľkých kamenných doskách.

Svätý Nuno – Velilteľ Kráľovninej armády

Láska a služba tejto armáde pokračovala aj po jeho smrti. Z manželstva jeho dcéry a vojvodu z Braganca, syna kráľa Jána I. vznikla kráľovská dynastia, ktorá vládla Portugalsku do roku 1910. Nunov potomok 25. 3. 1464 korunoval Pannu Máriu kamenného obrazu Počatia vo Vila Vicosa kráľovskou korunou za Kráľovnú Portugalska. Od tejto chvíle rytieri Kráľovnej Portugalska prestali nosiť korunu, abdikovali na trón a stali sa členmi armády Kráľa Kráľov a Kráľovnej Královien, ktorú prehlasovali za Nepoškvrnene počatú storočia storočia predtým, než toto potvrdila dogma.

Svätý Nuno – mocný v Nebi

Zázraky na jeho príhovor sa začali diať okamžite po jeho smrti. Bol prezývaný „Svätý konštábel“ . Pri jeho hrobe sa udialo tak mnoho zázrakov, že ho otvorili, chorí sa ho dotýkali a ako relikviu si odnášali nečistotu z hrobu. Podľa cirkevných záznamov táto nečistota zmiešaná s vodou a aplikovaná navonok alebo vnútorne spôsobila 12 zmŕtvychvstaní, 24 uzdravení 21 z paralýzy, 21 uzdravení slepoty, 21 uzdravení hluchoty a nemoty, 10 uzdravení z horúčok a straty krvi a 6zjavení veľkého rytiera so špeciálnymi duchovnými milosťami (Chronica do Camlelitas I str. 486 -559). Mnohé neregistrované zázraky sa pripisovali jeho relikviám – palici, ružencu, meču, práporu a jeho dvom osobným relikviárom. Otvory v hrobe sa stali tak hlbokými, že v roku 1522 zostatky odstránili a zapečatili do steny pri hlavnom oltári.

Svätý Nuno – zabudnutý a zneuctený

Na Všetkých svätých v roku 1755 bol karmeitánsky kláštor zničený v zemetrasení, ktoré zasiahlo celý Lisabon. Nunov veľký kláštor a jeho posledné miesto odpočinku sú do dnešných dní jedinou budovou v Lisabone, ktorá nebola obnovená, keďže jeho pamiatka zostala pre mnohých nepohodlnou spomienkou na čistotu a pravdu. Títo sa pripojili k osvietenskému hnutiu a bezbožnosti, ktorá vykulminovala do konfiškácie kostolov a potlačeniu všetkých rádov v Portugalsku. Nunovým menom začali pohŕdať a jeho kult sa stal terčom najtvrdších útokov. Počas revolúcie v roku1910 anásledného antiklerikálneho prenasledovania sa Portugalci znovu obrátili na Nuna a jeho zostatky umiestnili do strieborného relikviára.

Nuno odpovedal na volanie sériou zázračných udalostí, ktoré sa uviedli zjavením sv. Michala archanjela, anjela Portugalska a anjela pokoja v roku 1916 a následne zjavením Panny Márie ružencovej v roku 1917. Päť dní po zázraku slnka Svätá kongregácia pre ríty odsúhlasila na 6. novembra sviatok Nuna. Osem dní na to ho pápež Benedikt XV. beatifikoval a predstavil ho ako vzor pre tých, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne. V roku 2009 ho pápež Benedikt XVI. vyhlásil za svätého.

(V roku 1961 jeho relikvie putovali Portugalskom v nádeji na jeho ochranu. Časť jeho relikvií bola následne svätokrádežne odcudzená.)

Svätý Nuno – znovuobjavený

Objavenie pôvodnej hrobky sv. Nuna v roku 1996 sa zdá príznačným v čase, keď tak mnoho zla ohrozuje Portugalsko, Máriinu krajinu.

Fernando Ferreira, archeológ – objaviteľ, hovorí:

„Hrobka bola v štýle všeobecne užívanom pri pochovávaní dôležitých stredovekých rytierov – križiakov, štýl ktorý sa prestal používať 100 rokov pre Nunovou smrťou. Telo bolo položené na kamenných doskách pod zemou, so špeciálnym dôrazom na to, aby sa hlava nedotýkala zeme a pokrývalo ho vápno. Dôvod na tento nezvyčajný rituál bol prostý. Nuno bol najväčším stredovekým rytierom kresťanstva, prepojený spojený s rytiermi kráľa Artura okrúhleho stola.“

Najidentifikujúcejším artefaktom v hrobe bol text s pečaťou a inskripciou Bonifáca IX. (1389-1404) a postavami dvoch mužov obklopených písmenami SPASPE (SvatíPeter a Pavol). Paul).

Svätý Nuno : stoj pripravený!

Je nádej, že toto objavenie je načasované na dobu, keď Portugalsko a svet tak nutne potrebuje obnoviť lásku k postave posledného veľkého rytiera, ako aj jeho zásah. Opäť by mohol byť ideálnym vzorom pre mladých i starých 21. storočia. Nuno stoj pripravený! Pripravený bojovať s vlnou pornografie, potratov, drog a násilia útočiaceho do samého srdca našich rodín.

Volajme po jeho zásahu v týchto turbulentných časoch!

V Portugalsku zostanú dogmy viery vždy zachovné!

Deväťdňová novéna

Otče náš, Zdavas Mária, Sláva Otcu

Ó Bože, ktorý si umožnil svätému Nunovi dobrý boj a daroval si mu víťazstvo nad sebou i nad svetom, daj , abysme my, tvoji služobníci prekonali túžbu po svetských potešeniach a radovali sa večne v nebeskej vlasti s Kristom našim Pánom. Amen.

Ó svätý rytier, tešiaci sa teraz z večnej odmeny za svoje hrdinské čnosti, príď znovu na pomoc svojmu milovanému Portugalsku a iným krajinám dnešného sveta, ktoré sú obkľúčené zlom, ktoré útočí do samého srdca našich rodín a poskytni mi láskavosť o ktorú pokorne žiadam (spomenutie úmyslu) Amen.

Svätý Nuno, oroduj za nás.

Kde získať literatúru a informácie: :

Fundacao Historico – Cultural Oureana, 2490 Castelo de Ourem, Portugal

Carlos Evaristo