Posolstvo Kráľovnej pomoci: Ježiš – najvzácnejší Dar, Požehnané Vianoce! KINO: Šťastné a veselé..

571

Vianočné posolstvo Kráľovnej pokoja

 „Drahé deti!

Aj dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša v náručí a z Neho vám dávam jeho pokoj a túžbu po Nebi. Modlím sa s vami za mier a potzývam vás, avy ste boli pokojom. Žehnám vás všetkých svojím  materinským požehnaním pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. Decembra 2015

Posolstvo Kráľovnej pomoci, Dechtice

Moje deti!
Blíži sa svätá noc, v ktorej budeme prežívať radosť z Božieho narodenia. Môj Syn Ježiš, ktorého som vložila do jasieľ, je ten istý, živý, prebývajúci v Eucharistii. Emanuel, najvzácnejší dar, ktorý prebýva s vami ako živý chlieb. On je pravý Boh, ktorému sa klaňajú všetky národy. Deti, poďte a klaňajme sa mu, nech vás prežiari svetlo lásky Betlehemského dieťaťa. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca.
(Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. Decembra 2015.)

Požehnané Vianoce!

Milí bratia a sestry!

Dnes, v tomto čase nepokojov a ľudskej bolesti,  viac ako inokedy nami rezonujú slová vianočného Evanjelia:  Sláva Bohu na Výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

str.3Boh, napriek všetkému, čo sa deje v nás a okolo nás, sa ku nám skláňa so svojím posolstvom lásky. Chopme sa Ho ako svojej záchrannej kotvy a našej jedinej cesty života.

Otvorme svoje srdcia, akokoľvek uzatvorené a ustráchané, a nechajme sa obrodiť a znovu zrodiť pre večnosť.

Nech v každom ľudskom príbytku, na každej ľudskej púti a ceste svieti Betlehemská hviezda ako maják víťazstva nad zlom a hriechom.

Prajeme  vám, aby teplo ľudskej spolupatričnosti a Ježišovho milosrdenstva naplnili  vaše srdcia a rodiny. Aby vás  naplnil jas a radosť Betlehemskej Noci. Nech Svätá rodina nájde azyl v každom ľudskom srdci a v každej duši a priniesie im pokoj a mier.  Pokojné a požehnané Vianoce!                             Váš Magnificat Slovakia

 

 „Mojím poslaním je bojovať so satanom, premôcť ho a rozdrviť mu svojou pätou hlavu.“   (8. decembra 1975)   

Nebojte sa!

„Toto je Svätá noc, a ty ju preži v mojom Srdci, syn môj milovaný! Chcem ti dať účasť na celej svojej láske, na svojej materinskej túžbe vo chvíli, keď som bola uchvátená do svetla Neba pri narodení svojho syna Ježiša na tento svet. Narodil sa panenským, obdivuhodným spôsobom zo mňa, svojej Matky. Noc bola hlboká. Ešte temnejšia noc zahaľovala ľudstvo.

V tejto hlbokej noci vzišlo svetlo, narodilo sa moje malé Dieťa. Ľuďmi neočakávané, neprijaté a odmietnuté. A predsa je toto chvíľa, keď pre ľudstvo začína spása. Tak vychádza svetlo vo veľkej tme a toto moje Dieťa prichádza spasiť svet. Prichádza v chudobe a v bolesti tohto odmietnutia.

Moje Nepoškvrnené Srdce zachytilo veľké slzy božského Dieťaťa. Zmiešali sa so slzami môjho Srdca a ja som ich osušila svojimi materinskými bozkami. V tejto Svätej noci, keď vám znovu dávam svojho Syna, vám opakujem: ,Nebojte sa! Ježiš je vaším Spasiteľom!‘

Celá Cirkev privítaj s radosťou príchod svojho Ježiša! On žije v tebe, pretože chce spasiť všetky tieto moje úbohé deti.

Nebojte sa! Ako vám moje Nepoškvrnené Srdce darovalo Spasiteľa, tak vám v týchto časoch moje Nepoškvrnené Srdce dáva radosť z jeho spásy. Bude to už skoro, čo celý svet, zahalený temnotou, ktorý bol vyrvaný môjmu Synovi, konečne sa bude radovať z plodov tejto svätej noci. Triumf môjho Nepoškvrneného Srdca nastane s novým narodením Ježišovým v srdciach mojich úbohých zblúdených detí.

Majte len dôveru a nech sa vás nezmocní úzkosť ani malomyseľnosť! Budúcnosť, ktorá vás čaká, bude novým svitaním svetla pre celý svet, ktorý potom už bude očistený…“ (Panna Mária Don Gobbimu, 24. decembra 1975 – Svätá noc)

Šťastné a veselé!

BLOG LA SANTA FAMIGLIAMnohí z nás poznáme film pod názvom Šťastné a veselé. Je to dojímavý príbeh, v ktorom počas Vianočných sviatkov na fronte II. svetovej vojny znepriatelení vojaci dokázali odložiť zbrane a spoločne stráviť v zákopoch Štedrý večer.

Sme o sto rokov ďalej. Situácia sa otočila. Dnes nielenže ťažko čakať na bojiskách čo i len prímerie počas sviatkov, ale hrozí, že vojna vpadne priamo do našich civilných obývačiek, bez ohľadu na Vianoce.

Aj pri narodení malého Ježiška sa strhlo zabíjanie nevinných, a toto vraždenie nabralo dnes  nevídané, až obludné rozmery. A tento stav nami otriasa,  mnohých paralyzuje. A predsa Panna Mária – Kráľovná pokoja, hovorí,  „Nestrácajte nádej a silu.“ Nehovorí – bráňte sa, obrňte, bojujte, ale : „Modlite sa, aby ste mohli čoraz viac milovať a konať skutky lásky.“

Panna Mária ide za rámec našich pudov sebazáchovy a starosti o tento život. Všetko to, čo my najčastejšie dávame na prvé miesto.  Pretože „všetko toto pozemské pominie a zostane iba láska a skutky lásky.“

Priznávam, je to nad naše ľudské chápanie.  Ale už dvetisíc rokov nad nami čnie Kristov kríž, ktorý hlása ten najväčší skutok nepochopiteľnej Lásky.  Len láska otvára brány Nebeského kráľovstva – hovorí Panna Mária a dodáva:  „Pri tejto bráne vás budem čakať.“  Toto je perspektíva, pri ktorej z nás jednoducho musí spadnúť strach a obavy.  Tak ako spievali anjeli pri narodení Ježiša –  aj dnes sa rozlieha celým svetom: Pokoj ľuďom dobrej vôle.  Nuž  tešme sa na Máriino objatie, ktoré chystá pre každého z nás, ak Ju počúvneme a budeme nasledovať.  A preto je namieste zaželať si navzájom  tak ako vždy, napriek hrmeniu tohto času – Šťastné  a veselé, priatelia!    Anton Selecký

KINO: Šťastné a veselé!
Šťastné a veselé … vystoupili ze svých zákopů, své pušky nechali za sebou a podali si ruce se svými nepřáteli. …

Niečo z archívu…

http://www.magnificat.sk/vianoce-2013-slava-bohu-na-vysostiach-a-na-zemi-pokoj-ludom-dobrej-vole/