Posolstvá Kráľovnej pokoja (2. apríla 2018 a 18. marca 2018), Kráľovnej pomoci 15. marca 2018

8372

Posolstvo Kráľovnej pokoja

Cesta jednoty s Ježišom

„Drahé deti, z veľkej lásky nebeského Otca som s vami ako vaša Matka a vy so mnou ako moje deti, ako apoštoli mojej lásky, ktorých neustále zhromažďujem okolo seba. Deti moje, vy ste tí, ktorí sa máte v modlitbe úplne odovzdať môjmu Synovi, aby ste nežili viac vy, ale môj Syn vo vás; tak, aby všetci tí, ktorí nepoznajú môjho Syna, videli Ho vo vás a zatúžili ho spoznať. Modlite sa, aby vo vás videli rozhodnú pokoru a dobrotu, pripravenosť slúžiť druhým. Aby vo vás videli, ako srdcom žijete svetské povolanie v spoločenstve s mojím Synom. Aby vo vás videli jemnosť, nežnosť a lásku k môjmu Synovi ako aj k svojim bratom aj sestrám. 

Apoštoli mojej lásky, musíte sa veľa modliť a očistiť svoje srdcia, aby ste v prvom rade vy kráčali cestou môjho Syna, aby ste vy boli spravodliví, spojení so spravodlivosťou môjho Syna. Deti moje, ako moji apoštoli, musíte byť zjednotení v spoločenstve, ktoré vychádza z môjho Syna, aby moje deti, ktoré nepoznajú môjho Syna, rozpoznali spoločenstvo lásky a zatúžili kráčať cestou života, cestou jednoty s mojím Synom. Ďakujem vám.“

Prostredníctvom  Mirjany Dragičevičovej – Soldovej,   Medžugorie, 2. apríla 2018

Posolstvo Kráľovnej pomoci

Zostaňte verní Bohu

Moje milované deti! Ďakujte spolu so mnou môjmu milovanému Synovi za veľký dar, že môžem byť vašou Matkou. Dovoľte mi objať vás, aby som vám darovala svoju lásku a milosti, ktoré Boh pripravil pre tých, ktorí ma vrúcne milujú. Som s vami vždy, ale najmä vtedy, keď potrebujete posilniť svoju vieru. Tak ako som neopustila svojho Syna, keď zomieral na kríži, tak neopustím ani vás vo vašich utrpeniach.

Zodvihnite svoj zrak a pohliadnite do mojej tváre, a vaše srdcia sa naplnia svetlom viery, radosti, nádeje, lásky a pokoja. Neprestajne sa modlite, aby ste ostali verné nášmu Spasiteľovi a nepošliapali Božie prikázania. Ostaňte verné Bohu a Veľkonočná radosť bude prebývať vo vašich srdciach. Ponáram vás do víťaznej lásky Ježišovho a môjho Srdca.

(Prostredníctvom  Martina Gavendu, Dechtice, 15. marca 2018)

Posolstvo Kráľovnej pokoja

 Sila viery

„Drahé deti! Môj pozemský život bol jednoduchý. Mala som rada malé veci a tešila som sa z nich. Milovala som život, dar od Boha, hoci bolesti a utrpenia prebodávali moje srdce. Deti moje, mala som silu viery a bezhraničnú dôveru v Božiu lásku. Všetci tí, ktorí majú silu viery, sú silnejší. Viera pôsobí tak, že žiješ podľa dobra a vtedy svetlo Božej lásky prichádza vždy v správnom okamihu. To je sila, ktorá podopiera v bolesti a utrpení. Deti moje, modlite sa za silu viery, dôverujte nebeskému Otcovi a nebojte sa.

Vedzte, že ani jedno stvorenie, žijúce v Bohu, nebude stratené, ale bude žiť naveky. Každá bolesť má svoj koniec, a potom sa začne život v slobode, tam, kde prídu všetky moje verné deti, a kde sa všetko vracia. Deti moje, váš boj je ťažký. Bude ešte ťažší, ale vy nasledujte môj príklad. Modlite sa za silu viery, dôverujte láske nebeského Otca. Som s vami, zjavujem sa vám, povzbudzujem vás. S nesmiernou materinskou láskou pohládzam vaše duše. Ďakujem vám.“

(Prostredníctvom Marije Dragičevič Soldovej, Medžugorie 18. marca 2018)