Kráľovná pomoci, 6. november 2011: Boh vás naozaj miluje!

724

Do malebnej a prekrásnej dedinky Dechtice prichádzajú pútnici zo všetkých kútov republiky aj zo zahraničia na stretnutie s Pannou Máriou. Púť sa dňa 6- novembra 2011 začala o 12 hod. modlitbou Anjel Pána a presun pútnikom k miestu zjavenia pokračoval modlitbami svätého ruženca a piesňami k Panne Márii.


Prvé zastavenie bolo pri sv. kríži, kde vizionár Jozef privítal všetkých pútnikov a poďakoval Pánu Bohu za krásne počasie a za všetkých pútnikov, ktorí takto prišli stráviť nedeľu, povedal úmysle spoločnej púte, ktorá by mala byť za všetkých tých, ktorý nás predišli do večnosti, za kňazov, ktorí sem chodili ako bol František Kaňka, za pútnikov, ktorí nám pomáhali šíriť misiu Panny Márie a za nás všetkých. Potom nasledovala modlitba k piatim ranám a krížová cesta.

Na vrchu Boričky sa vizionári modlili:  „Milovaná Matka, prosíme, otvor nám naše srdcia, aby sme mohli prijať všetky Tvoje slová, aby sme ich mohli vo svojom živote čo najlepšie uskutočňovať, prijmi nás do svojej lásky. Panna Mária, ďakujeme Ti, že nás privádzaš sem, na toto miesto, pred kríž Tvojho Syna. Prosíme Ťa o príhovor v mene lásky Tvojho Syna, vlož do našich sŕdc Tvojho Ducha. Duchu Presvätý, zostúp na nás ako mocný oheň do našich sŕdc a pomôž nám premeniť náš život.“ Počas sv. ruženca boli prečítané tieto posolstvá:

Moje deti ,
Prišla som, aby som Vaše srdcia naplnila láskou, mojou materinskou láskou a pokojom. Deti chcem Vám povedať, aby ste tento Boží čas, ktorý teraz je, aby ste ho využili. Tento čas, je časom obrátenia a milosti. Ježišovo i moje materinské srdce sú zvláštnym spôsobom pre Vás otvorené. Túžime, aby ste vstúpili do našich sŕdc, chceme Vám dať všetko a chceme, aby ste prišli s otvorenými srdcami , aby sme vás mohli naplniť všetkými milosťami, ktoré tak veľmi potrebujete, ako veľmi Vás milujeme a ako veľmi túžime, aby ste prišli a prijali lásku našich sŕdc a túto lásku rozdávali vôkol seba.
Moje deti,
Som veľmi rada, že ste sem prišli aj dnešný deň. Dnešné posolstvo, ktoré Vám dávam, je dôležité pre celý svet. Deti vojna, ktorú žijete musí prestať. Prosím zastavte túto duchovnú vojnu, ktorú žijete medzi sebou. Deti začnite žiť lásku, nech nie je medzi vami zloba, nenávisť, ale nech je medzi Vami láska. Začnite víťaziť láskou a odpustením. Milujem Vás.
Moje deti,
Som smutná, pretože sa odvraciate od môjho Syna, vzďaľujete sa od neho a chcete žiť len podľa svojich predstáv, ktoré sú často krát zradené. S materinskou láskou Vás prosím, odvráťte sa od prázdneho života a otvorte sa pre Ježiša, svojho Pána, nech nanovo zakúsite jeho lásku. Bez lásky milé deti zostanete stále uzatvorené vo svojich prázdnych predstavách .
Všetko, čo robíte bez Ježiša je zbytočné a prázdne.
Moje deti,
Mojim materinským želaním je, aby ste sa modlili s dôverou, nech vašu modlitbu nesprevádza strach, ale vedomie, že Boh má v rukách vašu budúcnosť. Prichádza Advent, čas stíšenia sa a očakávania sa príchodu lásky na tento svet. Mojou túžbou je deti moje, aby ste spolu so mnou odpovedali Bohu staň sa zakaždým, keď máte strach o svoju budúcnosť v jeho rukách ste v bezpečí. Ponáram Vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.
Moje deti!
Deti ste nepokojné a zmätené. Túžba naplnenia Božím poslaním sa môže uskutočniť iba žitím Ježišovho posolstvá lásky Táto láska Vám dá poznanie. Ona otvorí Váš duchovný zrak a obmäkčí aj to najzatvrdnutejšie srdce. Preto deti proste denne o silu a svetlo Svätého Ducha, aby ste osvietení duchom mohli chápať udalosti a všade navôkol rozdávať Ježišovu lásku. Deti túžite po pokoji, ale ten musí vyjsť najskôr z vášho srdca, -preto je dôležité spočinúť v Ježišovej láske. Miluje Vás.


Po zjavení Panny Márie  ( 13.55 – 14.05 h)  vizionár Martin Gavenda povedal odkaz Panny Márie:
Vizionár Martin Gavenda:
Panna Mária nás ponárala do Ježišovej uzdravujúcej lásky, aj všetky pochybnosti, ktoré máme v našich srdciach, pochybnosti o tom, či sme Bohom milovaní. Panna Mária nás pozýva na dennú modlitbu s vedomím, že Boh nás naozaj miluje. A že sme milovaní našou Matkou.
Počas zjavenia sa ostatní vizionári s Pannou Máriou modlili za určené úmysly.
Spýtali sme sa niektorých pútnikov na úctu k Panne Márii a úmysel púte:

Som posilnený


Košút Juraj, Ladce dôchodca:
„Úcta k Panne Márii sa postupne s rokmi prehlbovala a rástla. Hlavne na miestach, kde sa zjavovala, alebo sa zjavuje Panna Mária, Litmanová, Turzovka, Medžugorie, Dechtice. Tieto miesta sú pre mňa miestami, kde chodím k prameňom živej vody, čerpám tu pokoj, silu, radosť a to si odnášam do bežného života. Keby to tak nebolo, ľudia by na takéto miesta nechodili a ani ja, lebo pomodliť sa môžete aj doma, alebo v miestnom kostole. Sú to miesta veľmi zvláštne, sú veľmi požehnané, premodlené. Duša mi ožije radosťou a nádejou, som posilnený čeliť nástrahám a ťažkostiam v živote. Úmyslov, ktoré obetujem je viacej, sú to prosby za pevnú a živú vieru pre moje deti, je to vyprosovanie lásky a dobroty do nášho okolia a vyprosovanie pokoja pre všetkých ľudí, hlavne pre mužov, manželov, mládencov, aby oni raz viedli rodinu a deti k Bohu, aby muži boli svedectvom živého Boha v rodine.“


Láska a pokoj


Naďka Lapešová, Brno 55 r. „Už rodičia nás deti viedli k Bohu a úcte k Panne Márii , toto som si v srdci uchovala a rada chodím na rôzne pútnické miesta, kde načerpám milosti, mnoho síl a potrebujem pre deti vyprosiť svetlo na cestu, aby kráčali k Bohu. Celý svoj život sa utiekam k Panne Márii a prosím ju o pomoc a ochranu, rada za ňou chodím aj na Turzovku, teraz do Dechtíc. Je to taký radostný prídavok k bežnému životu. Čo sa týka Turzovky chodili sme pravidelne na púte Otca Jaroslava. Boli to pre nás nezabudnuteľné stretnutia, plné radosti a Božieho požehnania. Úmysel mojej púti je vyprosiť zdravie do našej rodiny a duchovné obrátenie. Toto zjavenie vnímam vo svojom srdci ako pravé zjavenie, plné lásky a pokoja.“
Povzbudenie k modlitbe


Tomáš Vrbinčík , Oravská Lesná 14 r.
„Som miništrant a na túto púť ma pozval náš miestny kňaz, chýbalo obsadiť jedno miesto a ja som to pozvanie prijal a som rád, že som tu, dnes už 4 krát. Cítim, že naozaj sa tu Panna Mária zjavuje, cítim, že tá charizma jej prítomnosti je mocná, vzduch je tu nabitý svätosťou, dobrotou a milotou, povzbudzuje ma to k modlitbe a k hlbšiemu poznaniu Pána Ježiša. Dnešný úmysel mojej púti je, aby som dobre dokončil školu a aby ma prijali na školu, ktorú som si vybral a, aby som čo najdlhšie mohol miništrovať. Na tejto púti sú prevažne v autobusy starší ľudia a ja som tomu veľmi rád, lebo od nich môžem čerpať skúsenosti s Pánom Bohom a Pannou Máriou a učiť sa vytrvalosti a v modlitbe.“
Koniec a začiatok


Kňaz Marek  Torok pred požehnaním sa prihovoril pútnikom
Vyberáme z príhovoru : „Ďakujme Pánovi, že sme mohli prísť na toto modlitbové stretnutie. Ako sme počuli aj v druhom posolstve , že to že sme tu je Boží dar, ktorí ste prijali, Pán nás pozval skrze lásku, skrze Máriu a dal nám milosť mať skúsenosť byť v jeho prítomnosti. Spoločne rozjímať s Máriou v jej posolstvách , modliť sa ružence a byť zjednotený v láske a radosti. Je to úžasne a preto ďakujme Bohu za tento milostivý čas. Je to čas nad zamyslením sa nad sebou nad smerovaním nášho života, uvedomovať si to, keď chodíme na cintoríny k hrobom našich najbližších, že sa to aj pre nás blíži ku koncu a ten koniec je novým začiatkom vstupu do nového života.
Prajme si, aby život na zemi bol prežívaný v tajomstve Božej blízkosti, Božej prítomnosti, aby sme zažívali to, čo hovorí Pán Ježiš, že Božie kráľovstvo je už aj tu medzi nami a je v nás. Lebo my sa práve týmto pripravujeme na to večné Božie kráľovstvo. Čím viacej sa nám to bude dariť, naozaj žiť s Pánom s Máriou s tou pomocou našej Matky, Svätými tým viacej budeme prežívať to, že Boh nie je ďaleko nie je vzdialený, ale že on je už tu na Zemi prítomný. To Vám prajeme zo srdca a k tomu Vám udeľujeme požehnanie spolu s dôstojným pánom z Maďarska a ďalším kňazom v mene Najsvätejšej Trojice.“ Mária Víziková