Kráľovná pokoja: Vráťte sa k Bohu! Kino: Krištof Kolumbus

563

MariaOči1Drahé deti!  Vy  nie ste si vedomé, aké milosti žijete v tomto čase, v ktorom vám Najvyšší dáva znamenie, aby ste sa otvorili a obrátili. Vráťte sa k Bohu a k modlitbe a nech vo vašich srdciach, rodinách a spoločenstvách zavládne modlitba, aby vás Duch Svätý viedol a podnecoval, aby ste boli každým dňom otvorenejší Božej vôli a jeho plánu pre každého z vás. Ja som s vami a svätými a anjelmi sa za vás prihováram.  Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!

 (Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. júla 2014)

Poselství 25.července 2014

„Drahé děti!
Vy si nejste vědomi, jaké milosti žijete v tomto čase, ve kterém vám Nejvyšší dává znamení, abyste se otevřeli a obrátili. Vraťte se k Bohu a k modlitbě a ať ve vašich srdcích, rodinách a společenstvích zavládne modlitba, aby vás Duch Svatý vedl a podněcoval, abyste byli každým dnem otevřeněji Boží vůli a jeho plánu pro každého z vás. Já jsem s vámi a svatými a anděly se za vás přimlouvám.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“

Botschaft, 25. Juli 2014

„Liebe Kinder! Ihr seid euch nicht bewusst, welche Gnaden ihr lebt in dieser Zeit, in der euch der Allerhöchste Zeichen gibt, damit ihr euch öffnet und bekehrt. Kehrt zu Gott und dem Gebet zurück und es möge in euren Herzen, Familien und Gemeinschaften das Gebet zu herrschen beginnen, damit euch der Heilige Geist führt und anregt, damit ihr mit jedem Tag für den Willen Gottes und Seinen Plan für jeden von euch offener seid. Ich bin bei euch und halte mit den Heiligen und den Engeln für euch Fürsprache. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Message, 25. July 2014

“Dear children! You are not aware of the graces that you are living at this time in which the Most High is giving you signs for you to open and convert. Return to God and to prayer, and may prayer begin to reign in your hearts, families and communities, so that the Holy Spirit may lead and inspire you to every day be more open to God’s will and to His plan for each of you. I am with you and with the saints and angels intercede for you. Thank you for having respondedto my call.”


TV LUX:   Koncert pre Sedembolestnú Pannu Máriu,  Šaštín

columbusKINO: Krištof Kolumbus (réžia Ridley Scott, v hlavnej úlohe Gérard Depardieu)

Každé dítě zná ten příběh námořníka z Janova, který vyplul hledat novou cestu do Indie a objevil nový svět. Idylický ráj na zemi, oplývající bohatstvím. Dočkal se poct po svém návratu, ale prožil také mnoho útrap a hrůzy. Ať už je předmětem oslavování nebo zatracování, jedno mu nikdo nevezme. Ukázal svým následovníkům cestu a spustil ohromnou lavinu změn. „1492“ je fascinujícím a provokujícím příběhem jedné z nejzáhadnějších postav historie.

Nezobrazuje pouze Kolumbovu plavbu, ale také období více než dvaceti let jeho života a úporné snahy získat podporu na uskutečnění dávného snu. Zachycuje muže a ženy, kteří ho podporovali či mu stáli v cestě, i útrapy, jimž byl vystaven v pozdějších letech. Je to příběh jednoho z největších dobrodružství posledních pěti set let, které může být přirovnáváno snad jen k dobytí Měsíce. Na rozdíl od Američanů však Kolumbus nevěděl, kde a zda vůbec přistane. A za to mu náleží obdiv.(oficiální text distributora)