Kráľovná pokoja: Potrebujem vás, deti moje! (správy sestry Emmanuely z Medžugoria)

892

Milí priatelia, prinášame vám správy (august 2012) sestry Emmanuely (na obr.) z Medžugoria. Sestra Emmanuela je Francúzka, obrátila sa kedysi z vyznávania ezoteriky a okultizmu, a žije v Medžugorí ako členka duchovnej komunity niekoľko desiatok rokov.

Píše správy, zaznamenáva udalosti a rôzne svedectvá pútnikov a vydala množstvo publikácií o dianí na tomto svetoznámom pútnickom mieste, mieste zjavení Kráľovnej pokoja.

Drahé „deti Medžugoria“, chvála Ježišovi a Márii!

Posolstvo, zverené Mirjane, pri „Modrom kríži“, opäť za účasti množstva pútnikov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S vami môžem uskutočniť mier!

„Drahé deti! Som s vami a neustupujem. Prajem si, zoznámiť vás so svojím Synom. Prajem si (mať svoje deti so sebou vo večnom živote. Prajem si, aby ste cítili radosť mieru a aby ste mali večnú spásu. Modlím sa, aby ste prekonávali ľudské slabosti. Prosím svojho Syna, aby vám daroval čisté srdce.

Moje drahé deti, iba čisté srdcia vedia, ako niesť kríž a vedia, ako sa obetovať za všetkých tých hriešnikov, ktorí urážali Nebeského Otca a ktorí Ho aj dnes urážajú a nepoznali Ho. Modlím sa, aby ste poznali svetlo pravej viery, ktoré prichádza iba z modlitby čístých sŕdc. Tak všetci tí, ktorí sú vo vašej blízkosti, pocítia lásku môjho Syna.

Modlite sa za tých, ktorých môj Syn vyvolil, aby vás viedli na ceste spásy. Vaše ústa nech sú zatvorené pre každý súd. Ďakujem vám!

 Nádeje pre Francúzsko!

V „správach“ 15.5.2012 som sa zmienila o niekoľkých prorockých slovách svätých ohľadne Francúzska. Dnes vám chcem odovzdať jedno povzbudivé proroctvo Marty Robinovej (1901-1987), na obr.  francúzskej mystičky, ktorá je v Ríme na zozname kandidátov blahorečenia: (v originále ako PS 2).

„Francúzsko padne veľmi hlboko, hlbšie ako ostatné národy, kvôli svojej pýche a zlým vodcom, ktorých si zvolilo. Bude mať nos v prachu. Nebude už nič. Ale vo svojej biede si spomenie na Boha. Bude k Nemu volať a bude to sv. Panna, ktorá ho príde zachrániť. Francúzsko znovu nájde svoje postavenie „Prvorodenej dcéry Cirkvi“, bude miestom najväčšieho vyliatia Ducha Svätého a znovu bude posielať misionárov do celého sveta.“

Martu som navštívila v r. 1973. Hovorila som s ňou o zázrakoch, ktoré som videla uskutočňovať sa v Obnove, ktorá sa práve „rodila“ v Paríži a to v nadšení môjho vlastného obrátenia – vlastne začiatku môjho obrátenia. Vtedy sme žili ako vo Skutkoch apoštolov. Marta mi odpovedala: „To ešte nič nie je oproti tomu, čo príde neskôr!” – Nikdy som nezabudla na túto odpoveď.

Ale ešte viac! Ing. Yannick Bonnet, chemik, ktorý sa neskôr stal kňazom, navštívil Martu v apríli 1973. Už tušil sociálnu a morálnu degradáciu Francúzska a zodpovedný za svoju početnú rodinu, veľmi sa znepokojoval ohľadne budúcnosti svojho potomstva. Aj keď vtedy ešte neprešiel zákon o potratoch, blokovaný prezidentom Pompidou. Čo sa týka zákonov, ktoré sa pripravujú dnes: svadby gayov, eutanázie, asistované samovraždy či vraždy novorodeniat v 9. mesiaci tehotenstva… o tom nebola vôbec ešte reč. Yannick chcel poznať názor Marty. Tá mu odpovedala: „To je nič oproti tomu, čo príde. Vy si neviete predstaviť, kam zostúpime!“ Potom dodala toto nádherné slovo: „Ale obnova bude úžasná, ako lopta, ktorá sa odrazí! Nie, tá sa odrazí oveľa rýchlejšie a oveľa vyšie ako lopta!“

Otec Yannick si uchováva tento rozhovor ako nezabudnuteľnú spomienku. „Od toho dňa“, hovorí, všetok pesimizmus ohľadne vízie sveta zmietol. „Marta ma za necelú hodinu „naočkovala“ proti akejkoľvek forme pesimizmu a dala mi enormnú injekciu nádeje.“ Všetkým pesimistom radí, aby sa išli modliť do Martinej izby v Chateauneuf-deGalaure. Je presvedčený, že odtiaľ výjdu zmenení! (z jeho článku v „L‘Homme Nouveau“, 6.10.2010)

Festival mladých

Bol aj tento rok pre väčšinu účastníkov veľkým „momentom“ milostí. Koľko sŕdc našlo pokoj a radosť žiť! Počet účastníkov prekročil predchádzajúce roky. Pri večernom programe, vyše 600 kňazov: niektorí koncelebrovali, iní spovedali. Jedna vec ma ohromila bola, že som stretla niekoľko mladých párov, ktorí sa stretli už pri vlaňajšom Festivale a potom sa dali dokopy. Majú radosť zo spoločnej viery aj rovnakého cieľa ich rodín,

Chráňte život!

Páter Danko, zodpovedný za Festival, odporučil všetkým účastníkom, aby podpísali jednu petíciu v prospech ochrany života už v materskom lone. Ide o rozsiahlu akciu európskeho formátu, ktorého pôvod sa viaže na Medžugorie. Ide o „One of us“ (Jeden z nás). Navštívte www.oneofus.eu. Nájdete tam na vytlačenie a podpísanie formulár. Ak podpisy zo všetkých členských krajín dosiahnu počet jedného milióna, budú predložené na budúci rok do 10. mája Snemovni Európskej Únie. Združení „Pre život“ sa zjednotili, aby rozšírili tento ich výkrik. Je to boj Dávida s Goliášom! Žena odetá slnkom je tá, cez ktorú k nám príde víťazstvo, ako zdôranil Ján Pavol II.(Jasna Gora, 19.6.1983). Zlo nemá budúcnosť. „Nakoniec, moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí“, povedala Mária vo Fatime. A v očakávaní tohto víťazstva, môžeme obmedziť prelievanie nevinnej krvi nenarodených. (Pričiňme sa modlitbou aj činom, aby i v našom okolí podpísalo túto petíciu čo najviac ľudí!)

Smrť vlka

Dňa 12. augusta, jeden americký kňaz hovoril vo svojej homílii úžasný príbeh – určité podobenstvo o tom, ako hriech zraňuje dušu.

„Na Aljaške, majú Eskimáci zvláštny spôsob, ako chrániť svoj život. Keď im hrozí nebezpečenstvo od vlkov, prepátrajú celú oblasť, kde vlka zazreli. Potom vezmú nabrúsený kus železa, dlhý 25-30 cm, pokryjú ho krvou a zmrazia. Potom znova, 3x, 4x. Potom prinesú to železo na miesto, kde videli stopy po vlkovi a osadia ho pevne do zeme tak, aby sa nedalo odstrániť a zároveň pokropia aj okolie, aby vlka pritiahli. Potom čakajú, kedy vlk príde. – Vlk má rád čo vidí a čo čuchá. Najskôr zlíže krv, ktorú vidí na snehu. Priťahovaný tým čo cíti, sa priblíži k želiezku a začne ho olizovať. Líže prvú i druhú vrstvu krvi. Keď dojde k tretej vrstve, jazyk má celý zdrevenelý mrazom, necitlivý. Keby vedel, čo ho čaká pod treťou vrstvou krvi! Líže a líže bez toho, aby si všimol, že si po malých kúskoch rozrezáva jazyk… Nakoniec zhltne svoj vlastný jazyk – a samozrejme sa udusí. Druhý deň, Eskimáci vezmú jeho mŕtvolu a sú radi, že sú v bezpečí.

Ako vlci, aj my sme priťahovaní, zachvátení a nakoniec zničení hriechom! Svet sa stal necitlivým voči hriechu  tak, ako jazyk vlka, zdrevenelý zmrznutou krvou. Ľudia už nevedia čo je hriech, neroznávajú už kde je zlo, už ani neveria, že hriech existuje. A hriech je príťažlivý. Máme radi, čo vidíme. Máme radi, čo cítime a nasledujeme slepo svoje zmysly. A pomaly končíme ako ten vlk.“

Panna Mária nám v máji povedala: „Ja, ako Matka vás chcem zachrániť pre nepokojmi, zúfalstvom a večným vyhnanstvom. Môj Syn, svojou smrťou na kríži, ukázal ako veľmi vás miluje. Obetoval sa kvôli vám a vaším hriechom. Neodmietajte jeho obeť, neobnovujte svojimi hriechmi jeho utrpenie, nezatvárajte si bránu raja!“ A v júni: „Deti moje, máte veľkú zodpovednosť. Prajem si, aby ste svojím príkladom pomohli hriešnikom vzhliadnuť, obohatili ich úbohé duše a vrátili ich späť do môjho náručia. Preto sa modlite, modlite, pôstite a pravidelne spovedajte. Ak je prijímanie môjho Syna stredom vášho života, potom sa nebojte, môžete všetko!“

Drahá Gospa, ty Nepoškvrnená a celá odetá nesmiernym Božím milosrdenstvom, pomáhaj nám chytiť sa pravého Svetla a nenávidieť hriech, ktorý tak veľmi ničí tvoje deti!

Sestra Emmanuela, Medžugorie, 15. augusta 2012

 

 ************************************************************************************

Kríž na Nebi

Cez večernú sv.omšu dňa 15. augusta 2012 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie sa na oblohe  zjavil veľký biely kríž,  ktorý tam zotrval dosť dlhú dobu, aj počas sv.prijímania.       Oľga Merkovičová, Medžugorie

POtrebujem vás, deti moje!

Dňa 10 augusta 2012 Ivanovi  na Podbrde:

„Drahé deti, prišla som k vám a predstavila som sa ako Kráľovná mieru, pretože ma môj Syn posiela. Chcem vám pomôcť, aby prišiel mier. Ale toľkokrát som vám opakovala, vám všetkých, mojim deťom: Potrebujem vás, moje deti! S vami môžem uskutočniť mier! Preto vás volám ešte dnes: modlite sa za mier|! Modlite sa za mier vo svete, mier v rodinách. Obnovte modlitbu vo vašich rodinách a postavte v nich Boha na prvé miesto. Matka sa modlí s vami a prihovára sa za vás u svojho Syna. Modlite sa! Modlite sa a vytrvávajte v modlitbe! Ďakujem, že aj dnes ste prijali moje pozvanie.“