Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. marca 2012: Pracujte viac na svojom obrátení! Work more on your conversion! Arbeitet mehr an eurer Bekehrung!

290

 

„Drahé deti!  Aj dnes vám chcem s radosťou dať svoje požehnanie, a vyzvať vás k modlitbe. Nech sa pre vás stane modlitba potrebou, aby ste každý deň rástli viac vo svätosti. Pracujte viac na svojom obrátení, pretože ste ďaleko, dietky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunetiovej,

Medžugorie, 25. marca 2012

Poselství 25. března 2012

„Drahé děti!

I dnes vám chci s radostí dát svoje mateřské požehnání a vyzvat vás k modlitbě. Ať se vám modlitba stane potřebou, abyste každý den rostly více ve svatosti. Pracujte více na svém obrácení, protože jste daleko, dítka. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “

Poruka, 25. ožujak 2012

„Draga djeco! I danas vam sa radošću želim dati moj majčinski blagoslov i pozvati vas na molitvu. Neka vam molitva postane potreba da svaki dan rastete više u svetosti. Radite više na vašem obraćenju, jer ste daleko dječice. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Message, 25. March 2012

“Dear children! Also today, with joy, I desire to give you my motherly blessing and to call you to prayer. May prayer become a need for you to grow more in holiness every day. Work more on your conversion because you are far away, little children. Thank you for having responded to my call.”

Message, 25. mars 2012

« Chers enfants, aujourd’hui encore, avec joie, je désire vous donner ma bénédiction maternelle et vous inviter àla prière. Quela prière devienne pour vous un besoin afin que, chaque jour, vous grandissiez davantage en sainteté. Travaillez plus à votre conversion, car vous êtes loin, petits enfants. Merci d’avoir répondu à mon appel.»

Botschaft, 25. März 2012

„Liebe Kinder! Auch heute möchte ich euch mit Freude meinen mütterlichen Segen geben und euch zum Gebet aufrufen. Das Gebet möge euch zum Bedürfnis werden, damit ihr jeden Tag mehr in der Heiligkeit wachset. Arbeitet mehr an eurer Bekehrung, weil ihr fern seid, liebe Kinder. Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Messaggio, 25. marzo 2012

„Cari figli! Anche oggi con gioia desidero darvi la mia benedizione materna e invitarvi alla preghiera. Che la preghiera diventi per voi bisogno affinché ogni giorno cresciate di più nella santità. Lavorate di più sulla vostra conversione perché siete lontani figlioli. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

 

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokTV: Na vrchol
Ďalší článokKríž, znamenie Spásy