Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. júna 2015: Láska sú skutky, sviatok Božieho Tela

290

 

“Drahé deti, prajem si pôsobiť cez vás, moje deti, mojich apoštolov, aby som na konci všetky svoje deti zhromaždila tam, kde je všetko pripravené pre vaše šťastie. Modlím sa za vás, aby ste skutkami mohli obracať druhých, pretože nastal čas pre skutky pravdy, pre môjho Syna.

mirjanaMoja láska bude vo vás pôsobiť, poslúžim si vami. Dôverujte mi, pretože všetko, čo si prajem, chcem pre vaše dobro – večné dobro stvorené nebeským Otcom. Vy, deti moje, apoštoli moji, žijete pozemským životom v spoločenstve s mojimi deťmi,
ktoré nespoznali lásku môjho Syna, ktoré ma nevolajú matkou,
ale nebojte sa vydávať svedectvo o pravde. Ak sa vy nebojíte a odvážne svedčíte, pravda bude zázračne víťaziť, ale zapamätajte si – v láske je sila.

Deti moje, láska je pokánie, odpustenie, modlitba, obeta a milosrdenstvo. Ak budete vedieť milovať, budete skutkami obracať druhých, budete umožňovať svetlu môjho Syna prenikať duše. Ďakujem vám! Modlite sa za svojich pastierov. Oni patria môjmu Synovi, on ich pozval.

Modlite sa, aby vždy mali silu a odvahu vyžarovať svetlo môjho Syna”. 

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. Júna 2015

Pripojte sa k nepretržitej modlitbe sv. ruženca za úmysly Panny Márie a pokoj vo svete! Je to tak dôležité poslanie.
Zapísať k modlitbe sv. ruženca sa môžete na stránke www.mir.com.hr.