Ježiš v denných zjaveniach Kataríne Sienskej prorokuje duchovný vzostup žien

2096

4. októbra 1970 bola sv. Katarína Sienská vyhlásená za lekárku Cirkvi. Prostredníctvom nej Kristus vykonal mnoho zázrakov. Uzdravovanie chorých, vyháňanie zlých duchov, mala neviditeľné stigmy počas života a viditeľné v čase smrti. Množstvo informácií sa dostalo von len cez jej spovedníka bl. Raymonda z Copuy, hlavy dominikánskeho rádu, ktorý napísal jej životopis. Ešte menej je známe o tom, čo jej Ježiš povedal, aké dôvody mal na to, že si ju vybral za lekárku svojej Cirkvi.

Interpretácia Biblie v kríze
Biblický výklad, exegéza, je v kríze, o čom mnohokrát hovoril Benedikt XVI ešte ako kardinál Ratzinger a tak niet divu že v kríze je aj Cirkev a spása našich duší sa neberie tak vážne ako by sa mala. Slepí vedú slepých a strácajú sa všetci. Lekár Cirkvi nosí v sebe špeciálne svetlo, ktorým žiari pre zvyšok Tela svojím svätým životom a excelentnosťou doktríny. Lekár vedie hlbšie do Kristovho tajomstva, vedúc tak, aby sme uvideli a dáva nám veľkú túžbu po zachraňujúcej Kristovej láske. Pri Kataríninej kanonizácii v roku 1461 pápež vyhlásil: Nikto sa nepriblížil ku Kataríne bez toho, aby sa nedozvedel viac a nestal sa svätejším“. Je to preto, lebo prostredníctvom Ducha Svätého v nej bol Ježiš plne živý, zázračne pracujúci a dávajúci svetlo vysvetľovať Písmo. Nie len slepí dostávali naspäť zrak, ale mizla aj duchovná tma. Ježiš dovolil svojej mystickej neveste zdieľať toto svetlo s ostatnými.

Kristus o „učených“
Keď Kristus vo vízii hovoril ku sv. Kataríne o svojej túžbe poslať ju do sveta a vykonávať reenvanjelizáciu, vo svojej skromnosti sa ho spýtala, prečo si vybral ju, ženu, keď to muži nebudú považovať za dobré a tiež keď nie je dobré aby sa podľa nej príliš miešali ženy a muži. Ježišova odpoveď je veľmi výrečná. Odpovedá:

„Musíš vedieť, že v týchto posledných dňoch nastal taký rozmach pýchy a to najmä u mužov, ktorí si o sebe myslia, že sú takí učení alebo múdri, že moja spravodlivosť ich nedokáže viac strpieť bez toho aby na nich neuvrhla taký trest, ktorý by ich uvrhol do zmätku….Aby som zarazil ich aroganciu, pozdvihnem ženy, nevedomé a krehké vo svojej prirodzenosti, ale obdarené silou a božskou múdrosťou. Potom, ak prídu k sebe a objavia pokoru, budem s nimi zaobchádzať s najvyšším milosrdenstvom. Najmä s tými, ktorí podľa milosti, ktorou boli obdarovaní a obdržali moje učenie ponúknu samých seba v celej svojej zraniteľnosti, ale ako špeciálne vybrané nádoby a úctivo ho nasledujú…..V skutočnosti je to len o tom, že kto sa povyšuje, bude ponížený. “

V inej extáze k nej Boh hovorí o „učených“, ktorí vedú ľudí do zatratenia, pretože neinterpretujú Sväté Písmo vo svetle, ktoré dáva Duch Svätý tým, ktorý Boha milujú nadovšetko. Každé svetlo, ktoré pochádza z Písma pochádza práve z tohto svetla Ducha Svätého. Preto ľudia pochabí, pyšní a vzdelaní oslepnú aj keď sú v tomto svetle, pretože pýcha a sebecká láska im ho zastrela. Zakúsia len zopár stránok z celej hory kníh a nikdy k nim neprenikne podstata Písma, pretože si zastreli svetlo, ktorým bolo Písmo sformované a hlásané. …“a človek nemôže zdieľať s ostatnými čo nemá v sebe. A keďže tieto osoby žijú v tme, tak často aj Písmo zdieľajú v tejto tme. Opak nájdete v mojich služobníkoch, ktorí často hladní zdieľajú toto svetlo a túžia po spáse druhých.“

Podľa sv. Kataríny, lekárky Cirkvi je pravou exagézou túžba po spáse duší a duch posväcovania ostatných, aby nestratili večnosť. Sväté ženy pre spokornenie arogantného dneška II. Vatikánsky koncil potvrdil Katarínine varovania. Dei Verbum 12.3:

„Sväté Písmo musí byť čítané a interpretované v tom istom duchu, v akom bolo písané“. Ján Pavol II. V teológii tela odkazuje na Saducejov, ktorí sa považovali za expertov na Písmo a Ježiš im hovorí, že doslovné vedomosti písma nie sú tým, čo je podstatné. Písmo je predovšetkým prostriedkom na pravé spoznanie Boha, tak ako Ho spoznal Mojžiš v horiacom kri.

Explózia mariánskych zjavení, a teda „zjavení ženy“ a výrazná dominancia vizionárov ženského pohlavia, vrátane úplne malých dievčat, je tak ľahko na odpis „učenými“ ako bola vo svojom čase sv. Katarína. Katarína mala počas celého svojho života každodenné návštevy z Neba, čo učení jednoducho vysmiali ako nemožné. Ovocím mnohých mariánskych zjavení a pôsobenia ženských mystičiek je, že veriaci obnovujú svoje životy napriek hlásaniu evanjelia v tme z nejednej kazateľne, ktorá odmieta alebo umenšuje Božiu moc v Písme. Cez moderné mariánske zjavenia, rešpektujúc autoritu biskupov a Vatikánu veriaci znovu objavujú autenticitu Nového ale aj Starého zákona. Rastú vo viere a v láske k Ježišovi Kristovi, ktorý sa pre nich stal skutočnejším práve kvôli žene, ktorá ukazuje priamo na Ježiša, nie na seba.

catholicexchange.com