Jarná púť na Turzovke, 26. – 28. mája 2012

1182

Duchovné hody na Turzovke v 26. – 28 mája 2012 spojené s Jarnou  púťou a požehnaním sôch Cyrila a Metóda pre nový kostol Matky Cirkvi, ktorý stavajú na hore Živčáková.

Už v sobotu za pekného slnečného počasia krížovou cestou z Korne bolo zahájené trojdňové pobožnosti, modlitby sväté omše a nočná adorácia na Turzovke. Krížovej cesta sa zúčastnilo asi 20 prevažne mládežníkov z Korne spolu s miestnym kňazom Panákom Pavlom PhLic MSSCC.

Po ich príchode na horu Živčák bola svätá omša, ktorú odslúžili spolu Panák Pavol PhLic MSSCC a Sabó Ondrej Mgr. MSSCC. Po svätej omši bola nočná adorácia, ktorú viedol kňaz s mládežníkmi, ráno ju ukončili svätou omšou. Potom pokračovalo večeradlo, ktoré viedli prevažne muži , modlitby k Duchu Svätému a potom nasledovala slávnostná  svätá omša.

Svätú omšu zahájil Mgr. Ivan Mahrik, hon. dekan , ktorý všetkých prítomných pútnikov a hostí privítal ospravedlnil neprítomnosť biskupa na svätej omši Mons. doc. ThDr. Tomáš Galisa, PhD, , ktorý je na stretnutí mládeže v Považskej Bystrici, ale príde na záver posvätiť sochy Cyrila a Metóda do nového kostola Matky Cirkvi. Predstavil dekana ThDr. Emil Floriša  PhD, ktorý zastúpil biskupa celebrovaním svätej  omše a kázňou.  (citujeme):

 

 

 

 

 

 

Všetkých Vás srdečne vítam na tejto púti, kedy si chceme pripomenúť našich vierozvezcov Cyrila a Metóda a tiež aj mocne pôsobenie Ducha Svätého. Keď si tak spomeniete, že Slovenský národ prešiel rôznym utrpením, hladom, vojnou, morom  a vďaka viere v Boha a Sedembolestnej Panne Márii sme tu. Chcel by som však povedať, že keď chodím na rôzne miesta a slúžim svätú omšu chýbajú mi na nej vo veľkej miere mládežníci, deti, chýba mi tam budúcnosť národa.

Mladí ľudia sa odklonili od duchovného života, žijú konzumným spôsobom ( drogy, zábavy, nič nerobenie a podobne ), tiež vidím na mládeži, že sa nehrnie do práce. Myslí si, že peniaze sa dajú získať aj inými spôsobmi ako je poctivá práca. Žiaľ sa zabúda, že človek to nie je len telesná schránka.

Človek je aj duša, duchovno a Kristus hovorí : „ Nie len chlebom žijeme, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst……“. Vy ste tu prišli k Našej Nebeskej Matke, našej Patrónke, zvlášť teraz, keď je tento Slovenský národ v takom  ohrození, pretože mladá generácia odmietla Boha prosiť a obetovať sa za Slovenský národ a naše deti. Prosme o silu, o vieru o pokoru a aby v našich rodinách zaznievalo Božie Slovo,  buďme hrdí na to, že sme Mariánski ctitelia. Amen.

Potom pokračovala ďalej svätá omša. Po skončení svätej omše sa pútnici presunuli k miestu stavby kostola Matky Cirkvi k sochám Cyrila a Metóda, kde nás už čakal biskup Mons. doc.ThDr. Tomáš Galis, PhD, ktorý sa k nám takto prihovoril :

Ježiš nám sľúbil, keď odchádzal, že nám zošle iného tešiteľa, že nám zošle DUCHA PRAVDY, my sa snažme, aby  sme zostali v tejto pravde. Naši  Slovanskí apoštoli s. Cyril a Metód hoci boli veľmi vzdelaní a mohli ťažiť zo svojho postavenie prijali Božie poslanie, ktoré im zveril Pán a išli medzi našich predkov, aby im priniesli Evanjelium.

Im vďačíme za našu kultúru, vôbec že sme, že máme svoj jazyk, svoju reč a myslím si, že toto aj nás nech vedie k hrdosti, ale aj k pokore a pravdivosti. Nech aj toto vaše putovanie Vám tiež pomôže a povzbudí vás, nech ste nositeľmi pokoja a radosti, kde prídete.

Potom biskup požehnal sochy, všetkých prítomných a pozval nás na pohostenie, ktoré pripravili veriaci z Korne. Viacerí prítomní pútnici sa nám zverili so svojimi postrehmi:

Vnuknutia na adorácii

Timotej Kolek, Domaniža – študent

Na Turzovku som začal chodiť od roku 2007, najskôr som chodil autobusom až na parkovisko, ale teraz chodím pešo Lašútovým chodníkom, už cestou rozjímam o posolstvách Panny Márie. Vždy jej prinášam svoje prosby a úmysly a som veľmi rád, že v rozjímaní mi zjavuje aj pravdu o mne a aj úmysly za ktoré sa mám modliť a akou cestou mám kráčať, najsilnejšie a najlepšie rozjímanie je počas nočnej adorácie.

Raz som mal také vnuknutia, že čo sa mám modliť za svoju mamičku a keď som prišiel domov, mamička mi povedala, aký veľký problém má v práci a ja som jej hovoril, že som to odovzdal v adorácii Bohu a Panne Márii. Aj dnes som prišiel obetovať svoje modlitby za našu rodinu, za požehnanie otecka, mamičky a za všetkých z rodiny, ktorí sú vzdialení od Božej láske, chcem im vyprosiť dar viery a aby spoznali aj oni lásku Panny Márie ako ju ja poznám.

Čas na modlitbu

Natália so synom , 28 r. –  Turzovka

Vo svojom srdci som pocítila volanie Panny Márie a rozhodla som sa, že pôjdeme spolu so synom na nočnú adoráciu a zostaneme aj na ostatne pobožnosti. Dnešná moja púť je poďakovaním Panne Márii a Bohu za to, že všetko zvládam v živote, že sme spolu so synom zdraví. Na takomto mieste pociťujem pokoj a načerpám tu silu, povzbudenie vo viere. Určite, ak človek chce kráčať k Bohu si nájde čas na modlitbu na svätú omšu na rozjímanie, bez toho by nemohol napredovať a viesť zdravý duchovný život. Ďakujem mojim rodičom, že mi odovzdali vieru v Boha a lásku k Panne Márii.

Príklad v rodine

Zuzana Gábrišová, študentka Čadca

Na dnešnú púť ma pozvali rodičia a môj úmysel púti je poďakovanie Bohu a Panne Márii, že zvládam školu, že som zdravá a že máme všetko potrebné v živote.

Ďakujem Bohu, že mám dobrých priateľov s ktorými môžem oslavovať a chváliť Pána a tiež môžem s nimi chodiť na rôzne kresťanské podujatia.

Moji rodičia súradi, že sa im podarilo odovzdať vieru nám deťom.

Sú nám dobrým príkladom, myslím si, že pre mladých, aby praktizovali vieru je dobrý príklad v rodine a ja ďakujem svojim rodičom, že ma od mala viedli k Bohu.

 

 

Oslava Boha a Panny Márie

Šuhajová Marta, Košice – Šaca – dôchodkyňa

Je pravda, že sú Košice ďaleko od Turzovky, ale my ako pútnici chodíme na putne rôzne miesta a veľmi radi chodíme aj na toto miesto. Je to dobrý pocit byť pri prameni živej vody, už príprava na putovanie je povzbudením a neustále cestou sa modlíme a spievame Mariánske piesne je to jednoliata oslava Boha a Panny Márie už od domu a tu sa zúčastňujeme pobožnosti. Vždy je za čo prosiť, deti sa nám vzďaľujú od Boha, prepadli konzumnému spôsobu života, v každej rodine sú takéto problémy a preto chceme prosiť Boha za celé Slovensko. Ja chcem poďakovať za svoje zdravie a pomoc Božiu, bola som ťažko chorá, bez Božej pomoci by som nebola z toho vyšla. Ďakujem za pokoj, ktorý na tomto mieste dostávam. Veľ veci v mojom živote som vyriešila v Božej prítomnosti a za pomoci Panne Márii. Na povzbudenie by som chcela povedať, aby sa ľudia nebáli prichádzať k Bohu a dôverovať mu, modliť sa k nemu a prosiť ho pre svoje potreby.

                                                                   Viesť deti k modlitbe

Malovčák Ján, Olešná okr. Čadca, ženatý otec 3 detí.

Vieru mi odovzdali rodičia a ja ako otec troch deti sme sa spolu s manželkou snažili vieru odovzdať deťom a viesť ich k Bohu. Doma a aj na takýchto pútnických miestach sa modlíme za požehnanie našej rodiny a pomoc Božiu a ďakujeme, aby nám synovia šťastne doštudovali.

Myslím si, že život s Bohom je ľahší a hodnotnejší. Je to povzbudenie do tohto ťažkého života, kde sú také nebezpečné nástrahy, hlavne pre mladých ľudí, mohli by si to uvedomiť hlavne muži v rodinách a byť príkladom pre svoje deti, viesť ich k modlitbe a vo viere v Boha spolu s manželkou a nájsť si čas aj na rozhovory s deťmi aj o Bohu.

Mária Víziková