Boli sme pri tom: Katolícka charizmatická konferencia v Brne

696

MAGNIFICAT SLOVAKIA  (Mária Víziková)  V dňoch 11. až 15. júla 2012 sa na výstavisku BVV v Brne uskutočnila  Katolícka charizmatická konferencia, ktorej požehnal miestny biskup Vojtěch Cirkle a záštitu nad konferenciou držal námestník hejtmana JMK a senátor Stanislav Juránek.

Takáto konferencia v takomto rozsahu bola ojedinelá v Európe, podobná sa koná vo Veľkej Británii v menšom ešte v Taliansku a Francii.

Motto „ Máme proč se veselit a radovat“. ( Lk 15,32).

Program konferencie bol rozmanitý, prednášky, sväté omše, adorácie, chvály, paralelné večerné programy biblické tance na rôznych miestach Brna, osobné spomienky na Jana Pavla II, radosti a strasti manželského života, koncert piesni k modlitbe, divadlo Zranený pastier, adorácia s komunitou Emanuel.

Hlavným hosťom konferencie bol P. Daniel ANGE z Francie, (tento rok oslávi 80 rokov ) Niečo z jeho života: Narodil sa v Bruseli r. 1932 v šľachtickej rodine, kde sa mu dostalo dobre vzdelanie. Potom vstupuje do Benediktínského kláštora v Clairvaux, kde začína duchovne pôsobiť, odchádza do Rwandy, kde začína šíriť vieru, založí spoločenstvo a má podiel na preklade písma do ich jazyka. Tu pôsobil 12 rokov a vracia sa do Európy, bohatý na skúsenosti zo života chudobného ľudu v Afrike.

Istý čas žil ako pustovník a začal písať knihy ako sú napr. „Ranený pastier“, vidí ako v Európe upadá viera a ľudia sa topia v zúfalstve a beznádeje a rozhodne sa založiť školu evanjelizácie, aby sa ohlasoval svetu Boh, lebo bez Boha je život bez lásky. Naďalej sa vzdelával a v súčasnej dobe evanjelizuje po celej Európe ohlasuje Evanjelium na prednáškach. Napísal rad významných kníh. Ďalším významným prednášateľmi boli :

P. Angelo SCARANO,ThD., P. Vojtěch KODET,ThD.,OCarm., PhLic. Katka LACHMANOVÁ,ThD., ThLic. Veronika BARÁTOVÁ. Prednášky boli: „Marnotratný Otec „(Lk 15, 11-32), „Jeden človek mal dvoch synov“ ( Lk 15, 11,), „ Vstanem a pôjdem k svojmu Otcovi“ ( Lk 15,18), „ Otec ho zbadal“ Lk 15 – 20). Prednášky boli podávané veľmi dobrou formou a upútali mnohých poslucháčov, čo ich povzbudilo a išli k svätej spovedí.

Každý deň bola slúžená svätá omša, ktorej hlavný celebranti boli: zahajujúca svätá omša v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově biskup Vojtěch Cikrle, ostatné sa konali  na výstavisku P. Pavel Konzbul, p. Vít Zatloukal, biskup František Radkovský a P. Michael Slávik a kardinál Miroslav Vlk.  

Paralelne prebiehala aj detská konferencia pre deti od 4 rokov s bohatým programom sa o ne staral tým mladých dobrovoľníkov ( citrusovníkov), Klára Domská viedla celú tuto detskú konferenciu mali zvlášť sväté omše. Sviatosti zmierenia vysluhovalo ďalších 100 kňazov, aj na  svätej omši a pri podávaní eucharistie.  

 

Neustále prítomným bola k dispozícii adoračná miestnosť, kde bola vystavená Eucharistia počas celej konferencie. Účasť bola bohatá, celkové sa zúčastnilo asi 6000 kresťanov katolíkov a aj z iných denominácii. Celú konferenciu hrala hudobné kapala s názvom CHAPELA, ktorá denno – denne ozvučovala sväté omše a viedla chváli pod vedením Mirka Přikryla

V sobotu večer pod vedením: P. Vojtěch KODETA,ThD.,OCarm. a PhLic. Katky LACHMANOVEJ,ThD sa uskutočnila modlitba za účastníkov konferencie. V týchto modlitbách si všetci účastníci obnovili krstné sľuby, vyznali vieru. Modlitba bola zameraná na oslobodenie od rôznych zviazanosti, na oslobodenie od hriechu. Modlitbu doprevádzala  hudobná skupina CHAPELA a  chváli  v Boha.

Počas prestávok bola aj autogramiáda : s Vojtěchem Kodetom a P. Daniel ANGE z Francie, podpisovali svoje knihy a CD.

Účastníci sa mohli počas prestávok občerstviť a mohli si zakúpiť knihy, CD a podobne.

Niektoré naše postrehy z konferencie:

Pán biskup Vojtěch Cikrle spolu s Vojtěchem Kodetom privítali účastníkov konferencie , popriali in požehnané chvíle a prežitie nasledujúcich dni.

 

Pán biskup zdôraznil, že vo všetkej našej práci, vo všetkých našich vzťahoch by mal byť oslavovaný BOH. snažte sa s dôverou prehĺbiť si vzťah s Bohom, aby vaša radosť bola úplná, lebo život s Bohom je to najlepšie čo človek môže mať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posilnenie do života

Helena Kafioivá – Ostrava

Som v spoločenstve charizmatickej obnovy a rada sa zúčastňujem takéhoto stretnutia kresťanov.

Táto konferencia je veľkým obohatením vo viere a posilnením do ďalšieho života.

Som otvorená pre Boha a s láskou očakávam, čo má Boh po tieto dni pripravené pre mňa a mojich blízkych.

Konkrétny úmysel nemám, ale moje modlitby smerujú za mojich blízkych a všetkých tých, čo som si priniesla v srdci.

Dôverujem Bohu

Mária Rozkopálová – Ostrava

Prišla som na konferenciu načerpať povzbudenie a upevniť si vzťah s Bohom.

Stále je začo sa modliť a prosiť a ja takto povzbudená prosím o vieru pre všetkých tých v rodine, ktorí ju nemajú a sú hľadajúci.

Dôverujem Bohu, že on tento dar dá v pravý čas, aby nik z mojej rodiny neminul ciel.

Často  krát sa obraciam k Panne Márii a prosím ju o orodovanie a pomoc v mojom živote. S vierou a nádejou sa žije lepšie. Pochopila som to počas môjho života

Povzbudenie do života

Petr Pražák  – Ostrava

Na túto konferenciu ma pozvala moja sestra,

už sme tu 4 krát. Je to moc fajn vypočuť si dobré prednášky, a mať sa s kým porozprávať o Bohu,

zoznámiť sa s mladými ľuďmi, ktorí veria v Boha a aj o ňom svedčia.

Je to dobrým povzbudením do ďalšieho života.

Všímam si na mladých, že čo tu prežívajú, tú Božiu prítomnosť – radostne –  to ma povzbudzuje vo viere v Boha.

 

 

Dôležitý súhlas Márie

Jiří Skála – Šumperk

Na konferenciu ma pozvali kamaráti a rád som toto pozvanie prijal, hľadám odpoveď na mnohé duchovné veci v mojom živote.  Jednou z nich je,   akým smerom by sa mal uberať môj život. Vo svojom srdci pociťujem stále väčšiu túžbu byť v Božej blízkosti. Vyštudoval som vysokú školu technického zamerania, ale láka ma aj štúdium teológie. V stíšení pred Bohom hľadám odpoveď na toto volanie. Chcem mať hlbší vzťah s Bohom –  a je to stále silnejšie.

Pochádzam z neveriacej rodiny. Túžba po Bohu u mňa začala, keď som bol študentom. Vtedy, keď som sa dozvedel o Panne Márii, bral som ju ako Matku Ježiša, ale neskôr som pochopil, že bez Máriinho súhlasu by BOH nemohol  skrze Ježiša naplniť svoje vykupiteľské dielo.  A priradil som Pannu Máriu k Svätej Trojici. Tam jej prináleží toto miesto, a tiež má svoje miesto vedľa svojho Syna Ježiša v mojom srdci.

Mária – druhá matka

 

Klára Šerých – Praha

Som tu s mojou sestrou na tejto konferencii, chodili sme sem skôr so svojou mamičkou, ktorá nám odovzdala vieru a lásku k Bohu a Panne Márii.

Sme študentky a tešíme sa, že môžeme tu smelo hovoriť o Bohu a nachádzame si tu aj priateľstva veriacich.

Najradšej sa modlím Zdravas Mária, lebo Panna Mária mi je blízka ako druhá maminka.