15. VÝROČIE ZJAVENIA PANNY MÁRIE V DECHTICIACH

551

Som vašou Kráľovnou pomoci
Dohodli sme sa s veriacimi z blízkeho okolia Prešova a ešte s niekoľkými ľudmi zo Sp. N. Vsi, Popradu, Ružomberku a Kraľovan, že ich zoberieme na výročnú púť do Dechtíc. Už v autobuse sme Panne Márii predložili naše vďaky a prosby za naše problémy a všetkých, ktorí nás o to prosili a ktorým sme sľúbili modlitbu a prosbu k Panne Márii a tiež za celé Slovensko.

Keď sme boli v autobuse už skoro všetci, za Ružomberkom nás zastihla hrozná búrka a hromobitie. Cesta miestami bola skoro neprejazdná. Najhoršie bolo, že posledná pútnička z Kráľovan čakala nás na ceste a tým bola vystavená tej hroznej búrke. Úplne premočená, ale usmievavá nastúpila do autobusu. Po modlitbách za utíšenie búrky, naozaj za krátko hromobitie a obrovský dážď sa zmiernil. V Dechticiach nás už za celý čas sprevádzalo pohodové počasie.

Na Svätodušnicu sme došli o 13,30 hod. Už z ďaleka bolo počuť spevy a modlitby a prekvapilo nás už veľa prítomných a modliacich sa ľudí. Tesne pred 15 hod. prišli aj štyria vizionári. U Simonky pred krátkym časom prišiel na svet po dcérke Pavlinke chlapček Simonko.Takže so Simonkou sa nejaký čas nebudeme stretávať.
Vizionári sa po príchode zvítali a pozdravili s prítomnými pútnikmi a po krátkom sústredení sa, začali Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Všetky štyri sv. ružence, prerušované posolstvami a spevmi. Panna Mária prišla počas slávnostného sv. ruženca o 16, 20 hod. Jej prítomnosť medzi nami trvala viac ako 15 minút. Pozorovateľ týchto modliacich sa ľudí mohol by konštatovať u nich veľkú zbožnosť. Niektorí za celý ten dlhý čas kľačali. Bolo prítomných veľa mladých rodín s deťmi, i starších, ktorí naozaj priniesli veľkú obetu – opierali sa o paličky, alebo barly.
Po modlitbách sme s veľkým sústredením očakávali výpovede vizionárov a odkaz Kráľovnej pomoci. Ten čas nastal a prvý Martin povedal:
Panna Mária prišla v zlatostrieborných šatách, vo veľkej žiare a všetkých nás pozdravila. Ja som sa na začiatku s Ňou modlil Otčenáš a Sláva Otcu za pevnú vieru všetkých ľudí, ďakoval som Panne Márii, že stále prichádza, za všetky milosti, za všetky dary, ktoré Panna Mária vyprosuje, za všetky uzdravenia, ktoré sme cez Ňu dostali. Potom mi Panna Mária odovzdala posolstvo:

„Moje deti!
Prichádzam k vám s materinským požehnaním a so želaním, aby ste vykročili na cestu jednoty a lásky. Tu v Dechticiach sa spoločne modlíme a vyprosujeme od milujúceho Otca dar viery všetkým národom. Ak vaše srdcia budú zjednotené v láske, svet uverí v môjho Syna cez vaše svedectvo jednoty a lásky. Som vašou Kráľovnou pomoci, som Kráľovnou a Pomocnicou kresťanov. Som s vami, deti moje, a sprevádzam vaše kroky. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“