Zjavenie Pána (Traja králi), 6. januára 2012

922


Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za časov kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa: „Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme zotiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. Hneď zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Kristus. Odpovedali mu: „v judskom Betleheme,“ lebo tak píše prorok:
“ A ty, Betlehem Judská zem, nijako nie si najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, lebo z teba vyjde vojvodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský“ Mich. 5,2
Nato Herodes tajne povolal mudrcov, dopýtal sa ich na čas, kedy sa zjavila hviezda a keď ich posielal do Betlehema, povedal: „Choďte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku, a keď Ho nájdete, oznámte mi, aby som ja ja šiel a poklonil sa Mu.“
Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko. Ako uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou. I vošli do domu, našli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary, zlato, kadidlo a myrhu. Keď sa im vo sne dostalo napomenutia, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej krajiny. (Mt 2, 1-12)