Nútená „sexuálna výchova“ – čaká to aj naše deti?

347

 

Salzkotten, 10.2.2012  (kath.net/MEDRUM)  015 007 – Riaditeľka katolíckej základnej školy v nemeckom Salzkottene oznámila rodičom žiačky, že ich dcéra bude násilne privedená na hodiny sexuálnej výchovy. Námietky rodičov na ochranu zdravého vývoja svojho dieťaťa učiteľka neuznala.

Dcéra prišla domov úplne šokovaná

Na základe zlých skúseností rodičia žiačky základnej školy v Salzkottene koncom januára 2012 požiadali, aby ich 9-ročnú dcéru oslobodili od účasti na sexuálnej výchove.  Odôvodnenie rodičov:

„Účasť na týchto hodinách už nie je pre našu dcéru únosná, pretože hodnoty sa tam nepodávajú neutrálne, nezodpovedá to jej zrelosti a závažne to ovplyvňuje jej vývoj. Účasťou na tomto vyučovaní je kvázi duševne znásilňovaná. Okrem toho táto sexuálna výchova nezodpovedá tej, ktorú ako kresťanskí rodičia poskytujeme svojej dcére doma a preto má na dieťa šokové účinky.“  Ako rodičia informovali, ich dcéra prišla zo školy domov úplne deprimovaná a odmietala ďalej navštevovať sexuálnu výchovu. Hovorí, že tam počúva „veľmi odporné veci“.

Sexuálna výchova nie je predmet ako každý iný

Pre rodičov boli negatívne dojmy dcérky pádnym dôvodom na to, aby žiadali o oslobodenie svojho dieťaťa z tohto predmetu. Riaditeľku upozornili, že štátna sexuálna  výchova je „predmet zvláštneho druhu“. Preto bola potrebná pre výučbu tohto predmetu aj zvláštna zákonná úprava a je prípustná iba za určitých podmienok stanovených ústavným súdom. Rodičia v žiadosti uvádzajú:

„K tomu patrí o. i., že školská sexuálna výchova musí brať ohľad na vývojový stupeň dieťaťa. Poučenie má nasledovať až po tom, čo sa učiteľ dôkladne informuje o psychologickej situácii a stupni zrelosti detí. Skúsenosť učí, že práve mladiství  pedagogicky nesprávnou výchovou v oblasti sexuality sa duševne zraňujú a závažne sú ohrozovaní v ich vývoji. Ak sexuálna výchova môže spôsobiť zranenia a poškodenia u mladistvých, tým skôr u detí. Také zranenia a poškodenia nespôsobuje matematika ani iný predmet,“ zdôrazňujú rodičia v žiadosti.

Nútené privedenie na vyučovanie poriadkovými orgánmi

Riaditeľka námietky rodičov ignorovala. Na odmietavý postoj žiačky povedala, že sa nedá pochopiť, čo je na obsahu vyučovania „odporné“ a vyhlásila:

„Tento obsah bol riadne predstavený a vysvetlený podľa § 33 ods. 2 školského zákona na zasadnutí školskej rady. Oslobodenie z výučby nie je v mojej kompetencii. Rodičia ako zákonní vychovávatelia majú povinnosť podľa § 34-41, 125 zákona postarať sa o účasť dcéry na vyučovaní.“ Rodičom oznámila, že má v úmysle dať dieťa nútene priviesť na vyučovanie poriadkovými orgánmi.

Do 40 dní donucovacej väzby

Ako MEDRUM v minulých rokoch viackrát informovala v okrese Salzkotten došlo opakovane k prinucovacím opatreniam voči rodičom základných škôl. Udelili im veľké  peňažné pokuty a v niektorých prípadoch im udelili dokonca do 40 dní prinucovacej väzby v justičných zariadeniach, pretože svoje deti chceli chrániť pred škodlivými následkami sexuálnej výchovy a účasť detí na tejto výučbe odmietali. –zg-