Nepoškvrnená Panna Mária: Tajomstvo Božej lásky k ľudstvu (8. december 2011)

1172

Dve interview Antonia Gaspariho o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie

Rím, 6. 12.11 (Zenit)

Páter Mario Piatti vysvetľuje úlohu Panny Márie v náboženstve a spoločnosti

Pre mnohých ľudí v katolíckych krajinách je sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie iba ďalší voľný deň. Pre veriacich je to však sviatok veľkého významu vzhľadom na nesmiernu úctu k Panne Márii na celom svete. Je pravda, že mariánska úcta najmä Západe sa často zosmiešňuje ako nepotrebná a „ľahkoverná“, hoci sú konkrétne dôkazy toho, že Panna Mária ovplyvňuje Božie zásahy do pozemskej reality. Aby sme pochopili, aká mocná a živá je ešte stále viera v Pannu Máriu a aký význam má tento sviatok v ekonómii spásy, ZENIT urobil interview s pátrom Máriom Piattim, šéfredaktorom časopisu „Maria von Fatima“, ktorý vydáva „Rodina Nepoškvrneného Srdca Panny Márie“.

ZENIT: Aký význam má sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie pre veriacich?
Páter Mário: Obracať sa k Panne Márii v náboženskom „svete predstavivosti“ znamená myslieť na to mysliteľne najkrajšie a najhodnejšie lásky. Sviatky a miesta venované Panne Márii, ako aj udalosti s ňou spojené – najmä mariánske zjavenia – potvrdzujú úžasný obdiv veriacich voči veľkoleposti, s ktorou Boh konal svoje dielo v Panne Márii a s ňou a stále ešte koná. Nepoškvrnené počatie nám pripomína predovšetkým dar čistoty a transparentnosti; dáva nám spoznať dych života v Srdci prijatom v úplnej nevinnosti, nevinnosti, ktorá bola vždy čo najlepšie chránená a uchránená pred každým nebezpečenstvom od Zlého.


ZENIT: Prečo bolo potrebné vyhlásiť dogmu o Nepoškvrnenom počatí?
Páter Mário: Boží ľud od počiatku vnímal originalitu a jedinečnosť preblahoslavenej Panny Márie a mimoriadnym spôsobom jej vzdával chválu a česť, ktorú liturgia potom stále presnejšie prijímala v jej celosti. Možno pozorovať ako Cirkvou formulovaným veľkým dogmám vždy predchádzala živá viera jednoduchého ľudu a sprevádzala ich. Na základe jej bezpríkladných predností a čností ľudia vnímali jej dokonalú príslušnosť k „Božej stránke“, ale aj dokonalú príslušnosť k našej „ľudskej stránke“. Uznaním jej Nepoškvrneného počatia Cirkev vyjadrila tisícročnú tradíciu a tak definitívne potvrdila „cítenie“ svätého Božieho ľudu. Bolo potrebné oficiálne vyhlásiť túto dogmu, aby sa odstránili prípadné pochybnosti o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, ktorá iste predstavuje nedosiahnuteľný vzor, ale súčasne je nám taká blízka.
ZENIT: Prečo je panenstvo Márie také dôležité?
Páter Mário: Hoci v našej dobe často „zišiel z kurzu“, tento sviatok si zachováva svoj fascinujúci charakter a s túžbou nás privádza k jadru nášho osudu a nášho určenia – k dobru. Panenstvo Márie ešte pred jeho fyzickým rozmerom sa vzťahuje na jej integritu a na dokonalú a bezvýhradnú oddanosť jej samej Bohu, ktorá sa dokonala v jej Srdci a ktorú v každom momente svojho života potvrdzovala. O tomto aspekte sa musíme dnes znova ubezpečiť: panenstvo je vzácny poklad „charizmatickej“ hodnoty; ktorého je Cirkev ochrancom a uchovávateľom a ktorého uchovávateľkou a vynikajúcim príkladom je svätá Panna.

ZENIT: Moderný svet je, ako sa zdá, k Márii a jej úlohe sprostredkovateľky necitlivý. Aké argumenty by ste použili na vysvetlenie náboženského, sociálneho a charitatívneho významu Nepoškvrnenej Panny Márie?
Páter Mário: Namiesto bezpočetných teologických výkladov by som začal s niektorými jednoduchými pozorovaniami. Preblahoslavená Panna Mária vždy, predovšetkým v ťažkých časoch skúšok, podporovala život našich rodín a našich kresťanských spoločenstiev. Už vždy inšpirovala charitatívne, výchovné a sociálne hnutia, tým, že napomáhala dobro a ukazovala stále nové cesty. Rehoľné sestry Matky Terézie otvorili vo Vatikáne na Piazza del Sant’Uffizio po nej pomenovaný dom, aby pomáhali chudobným. Sv. Maximilián Kolbe, „Rytier Nepoškvrnenej“ , jej dokonca venoval celé mesto. Páter Pio, ktorý Máriu tiež veľmi uctieval, založil jednu z najmodernejších nemocníc Európy. Svätá Panna zdôrazňuje emocionálny láskou poznačený aspekt viery: „Milovať to v čo veríme“. Milovať Boha, Stvoriteľa všetkého dobrého i každého človeka – ktorého treba vypočuť a prijať ako brata. Ak by chýbala jej postava, dostali by sme sa do nebezpečenstva, že svoju oddanosť Bohu by sme vyjadrovali často bezvýrazne alebo príliš „intelektuálne“. Ona – prvá Kristova učeníčka – nám pomáha milovať a pochopiť celé zjavenie ako veľkolepú „výchovu k láske“. Možno by sme mali vychádzať z jej materinského a Nepoškvrneného Srdca, z jej mimoriadnej schopnosti chápať naše potreby a mať súcit a vzhľadom na našu obmedzenosť hovoriť k našej prítomnosti tak, že v nás podnecuje želanie a túžbu po dobre vo svete, ktorý je dnes napadnutý ľahostajnosťou, cynizmom a vládnucou nemorálnosťou. Dobro sa stále ignoruje, no ako nikdy predtým nám bolestne chýba a spoznávame jeho naliehavú potrebu. –zg-

* * * * * * *

TV: LURDY I.

TV: LURDY II.

O. Stefano Cecchin OFM o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie

O. S. Cecchin OFM je sekretár Pápežskej medzinárodnej mariánskej akadémie

ZENIT: Prečo je panenstvo Márie také dôležité?
O. Cecchin: Máriino panenstvo je podstatnou súčasťou kresťanskej viery pretože je zárukou, že Ježiš je Boží Syn, ktorý sa stal človekom v tele Ženy. Jozef, „Márii manžel“ (Mt 1,20, 25) nie je skutočný Ježišov otec. … Čo sa v nej počalo je dielo Ducha Svätého … Mária je Panna, teda Ježiš je Boží Syn – to je syntéza kresťanskej viery.
ZENIT: Kto bola Mária?
O. Cecchin: Mária bola panna, „prisľúbená nevesta“ muža z Dávidovho domu menom Jozef (Lk 1,26). Evanjelium neuvádza príliš veľa podrobností. Vieme iba, že bola príbuzná Alžbety, z rodu Árona a teda z kňazskej rodiny. (Lk 1,5). Vidíme ju ako inteligentnú ženu, ktorá pred súhlasom anjelovi chcela pochopiť, čo od nej Boh žiada. Vždy pozorná voči Slovu, zachovávala ho a uvažovala o ňom vo svojom Srdci. Ako starostlivá Matka zavinula Dieťa do plienok a uložila do jasieľ. S úzkosťou ho tri dni hľadala, kým ho nenašla v chráme medzi učiteľmi zákona – počúvame tu posledné slová Márie k Ježišovi a prvé v Lukášovom evanjeliu. V Káne má starosť o snúbencov, že nemajú vína a nebojácne sa obracia na Ježiša presvedčená, že on by ten problém mohol vyriešiť. Tak vyzýva sluhov, aby urobili „všetko, čo im povie“. Nachádzame ju vedľa Ukrižovaného, ktorý jej zveril Cirkev, v ktorej ju nachádzame spolu s jeho učeníkmi, po Pánovom nanebovstúpení. Toto je Mária, ktorú poznáme z evanjelií – Žena pripravená počúvať Slovo a uskutočňovať ho – najkrajší príklad verného nasledovateľa Ježiša.

ZENIT: Prečo ju nazvali Mária?
O. Cecchin: Mária je veľmi starobylé meno, ktoré nachádzame v rôznych jazykoch Stredného Východu. Zdá sa byť odvodené od egyptského Myrhiam, čo znamená „princezná“. Iný výklad prekladu je „výsosť“ (navštívilo nás slnko, ktoré vychádza z výsosti, teda od Márie), alebo „Mare amamor“ (Morská hviezda) ako to interpretujú niektorí cirkevní otcovia. Biblia spomína Myriam, Mojžišovu sestru. …
ZENIT: Prečo bola vyvolená Bohom, aby svetu priniesla Ježiša?

O. Cecchin: Samotná Panna na to dáva odpoveď: „Pretože On zhliadol na poníženosť svojej Služobnice“ (Lk 1,48).
ZENIT: Aké sú jej čnosti?
O. Cecchin: Blahoslavený pápež Ján Pavol II. nám pripomenul: Mária žiari pre celú komunitu vyvolených ako vzor čností (Redemptoris Mater, 6). Je to tak, pretože Cirkev na ňu hľadí ako na dokonalé stvorenie, lebo nik neodpovedal s väčšou láskou ako bola jej na nesmiernu lásku Boha (Pastores dabo vobis, 36). Jej čnosti sú v súlade s jej počatím Ježiša, s jej úlohou dať tomuto Dieťaťu rásť vo „svätosti a milosti“, s jej cestou viery, ktorá sa rozvinula pri nasledovaní Krista až do chvíle na kríži a radosti zo zmŕtvychvstania. Mária je Žena bohatá na čnosti, pretože je dokonalá „Žena“ v plnosti, to znamená, ona je tá, ktorá naplno prežila ľudský život.
ZENIT: Prečo sa katolíci toľko modlia k Márii?
O. Cecchin: Pretože sú Ježišovi učeníci, ktorý z kríža ukázal, že majú mať Máriu za svoju Matku.
ZENIT: Ako vysvetlíme Nepoškvrnené počatie dnešnému svetu?
O. Cecchin: Je to iste pravda viery, ktorú nemožno ľahko pochopiť! Avšak je to aj symbol nesmiernej lásky Boha, ktorý túži o priateľstve s človekom. Po hriechu Boh sľúbil nepriateľstvo medzi ženou a hadom – diablom – a medzi jej potomkami. Príchodom Krista sa tento prísľub realizoval. Matka Mesiáša nikdy nemohla byť priateľkou hada. A práve jej poslaním ako Matky Spasiteľa jej Boh zaručil už predchádzajúcu milosť vzhľadom na celé dielo Krista Spasiteľa a Vykupiteľa, ktoré sa vďaka Máriinmu „áno“ realizuje.

Teda Mária sa tešila vykúpeniu ako my, ale pre ňu sa to stalo odlišným spôsobom, aby sa ukázalo, že Kristus je naozaj najdokonalejší Vykupiteľ, ktorého vykúpenie sa realizuje pred aj po jeho smrti na kríži.
Dnes sa hovorí o prevencii choroby. Pozrite sa, Ježiš je najdokonalejší lekár, ktorý nielen že dokáže uzdravovať hriech, ale mu aj predchádzať. A robí tak so svojou Matkou – preto slávime túto dogmu, ktorá ako všetky mariánske dogmy, predovšetkým vyzdvihuje Krista. Bude dobré, ak budeme schopní lepšie chápať skutočný charakter diela nášho vykúpenia: univerzálnosť a moc sprostredkovania Krista. –zg-