Veľká Noc 2015: Kvetná nedeľa

336

***************************************************************************************************************************

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!
Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal Ježiš dvoch svojich učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami. A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte. A keby vám niekto hovoril: ‚Čo to robíte?‘, povedzte: ‚Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti.‘“
Oni odišli a na rázcestí našli osliatko priviazané vonku pri bráne; i odviazali ho. Niektorí z tých, čo tam stáli, im vraveli: „Čo to robíte, prečo odväzujete osliatko?“ Oni im povedali, ako im kázal Ježiš, a nechali ich.
Osliatko priviedli k Ježišovi, pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol. Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolesti, čo narezali v poli. A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo šli za ním, volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“ (Mk 11, 1-10)

Panna Mária prostredníctvom Don Gobbiho, Kvetná nedeľa 1978:

Hodina temnej moci

„Moji najmilší synovia! Zostávajte v mojom Nepoškvrnenom Srdci a prežívajte so mnou chvíle svojho bolestného utrpenia, ktoré teraz začalo. Prežívajte ho aj vy tak, ako môj Syn Ježiš.

getsemaniVstupujete do doby, ktorú Otec stanovil, aby sa splnil jeho zámer. Dnes, na začiatku tohto svätého týždňa, povedzte aj vy svoje ,áno‘ Otcovej vôli. Povedzte ho s Ježišom, jeho Synom, a vaším bratom, ktorý sa opäť každý deň za vás obetuje.  Toto je hodina satana a jeho veľkej moci.

Toto je hodina temnej moci. Temnota sa rozšírila v každej časti sveta a ľudia zatiaľ, čo sa mylne domnievajú, že dosiahli vrchol všetkého pokroku, kráčajú v najväčšej temnote. Tak je všetko zahalené tieňom smrti, ktorý vás zabíja, tieňom hriechu, ktorý vás uvrhuje do väzenia a tieňom nenávisti, ktorý vás ničí.

Temnota prenikla aj do Cirkvi. Šíri sa stále viac a denne uchvacuje obete medzi samotnými jej najmilšími synmi. Ako mnohí z nich, zvedení satanom, stratili svetlo, aby mohli kráčať cestou spravodlivosti: cestou pravdy, vernosti, života, milosti, lásky, cestou modlitby, dobrého príkladu a svätosti! Ako mnohí z týchto mojich úbohých synov aj dnes opúšťajú Cirkev, alebo ju kritizujú a broja proti nej, alebo ju priamo zrádzajú a vydávajú do rúk jej nepriateľa!

,Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?‘ Aj vy dnes zrádzate bozkom Cirkev, dcéru vašej nebeskej Matky!… Ešte k nej patríte a v nej žijete, vykonávate jej služby a často ste dokonca jej pastiermi. Denne obnovujete eucharistickú obetu, udeľujete sviatosti a hlásate jej zvesť spásy… A predsa niektorí z vás ju predávajú jej nepriateľovi a zasahujú ju do srdca, pretože kazia pravdu bludom, ospravedlňujú hriech a žijú duchom sveta, ktorý sa tak dostáva vaším prostredníctvom do jej vnútra, a tak ohrozuje jej vlastný život.

Áno, vy sami, moji najmilší synovia, aj dnes bozkom zrádzate moju Cirkev a vydávate ju do rúk jej nepriateľov. Aj ju skoro zavlečiete k tomu, ktorý urobí všetko, aby bola zničená. Bude znovu odsudzovaná a prenasledovaná. Bude musieť ešte prelievať svoju krv.

Kňazi, zasvätení môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, moji najmilší synovia, ktorých zhromažďujem zo všetkých strán sveta, aby som z vás vytvorila svoj šík: ak je toto hodina temnoty, musí toto byť aj vaša hodina!

Hodina vášho svetla, ktoré bude musieť stále viac žiariť. Hodina môjho veľkého svetla, ktoré vám dávam mimoriadnym spôsobom, aby ste mohli kráčať v ústrety môjmu Synovi Ježišovi, Kráľovi lásky a pokoja, ktorý teraz už prichádza.“   19. marca 1978,  Kvetná nedeľa, sviatok sv. Jozefa