Kráľovná pomoci, 4. septembra 2011: Dôležitá sv. spoveď

770


Na prvú pútnickú nedeľu,4. septembra 2011, začiatkom mesiaca sviatkov Panny Márie, sa na hore Boričky pri obci Dechtice zhromaždilo niekoľko tisíc pútnikov. Stretnutie vizionárov s Pannou Máriou sa uskutočnilo po krížovej ceste na horu a vo štvrtom desiatku slávnostného sv. ruženca. Modlitby s Kráľovnou pomoci trvali od 14.09,  približne 10 minút. S každým vizionárom totiž Panna Mária končí svoje stretnutie zvlášť.
Na konci moditieb a zasvätení sa vizionári pútnikom oznámili:

 

Martin Gavenda:

„Keď Panna Mária prišla, všetkých nás z celého srdca pozdravila. Na začiatku som sa s ňou modlil Otčenáš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí. Panne Márii som odovzdával všetkých nás, zvlášť všetkých chorých, celú rodinku Kráľovnej pomoci ktorí sa s nami duchovne spájajú v tento čas, ktorí sa stále modlia.
Tak isto som Panne Márii zveroval aj ľudí, ktorí sa boja ísť na svätú spoveď, ktorí majú strach, taký blok v sebe, že sa boja ísť ku sviatosti zmierenia. Keď som ich Matke Božej odovzdával, Panna Mária povedala:
Deti moje, začiatok riešenia vašich problémov je vo sviatosti zmierenia.
Uvedomil som si to, že v prvom rade si dajme do poriadku naše vnútro, a vykročiť s Pánom Ježišom s našou Matkou Pannou Máriou a naozaj sa potom tie naše problémy budú riešiť alebo uzdravia v Ježišovi, cez Matku, ktorá môže pomôcť.
Tak isto som vnímal aj to, že mnohokrát sme zamotaní v stálych tých istých hriechoch alebo v situáciách neodpustenia To všetko naozaj odovzdať, ako Panna Mária hovorila, vo sviatosti zmierenia a potom naozaj vykročiť nanovo.
Prosil som Pannu Máriu, aby stála pri každom jednom z nás, so svojou láskou a napokon sa s ňou modlil za uzdravenie chorých.“

Adriana Kúdelová: „Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Na začiatku som sa s Pannou Máriou modlila Otčenáš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí na celom svete. Potom som Panne Márii odovzdávala vás, všetky vaše prosby modlitby, s ktorými ste sem dnes prišli.
Počas stretnutia s Pannou Máriou som prosila, aby nás Panna Mária neustále požehnávala, obdarovávala svojimi milosťami, aby sme takto naplnení mohli vykročiť do našich rodín, aby mohla tieto uzdravovať prostredníctvom nás. Na konci som sa Pannou Máriou modlila modlitbu za ľudí, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku ako veľký Boží dar, teda za neveriacich.“

Simona Árendásová: „Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! S Pannou Máriou som sa na začiatku modlila Otčenáš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí , potom som Panne Márii všetkých odovzdávala, všetky rodiny vás – tu prítomných, Každého osobitne. Panna Mária všetkých prijímala s veľkou láskou. Uvedomoval som si, ako sme často smutní a sklamaní z toho, že sa dlho modlíme na rôzne úmysly a nevidíme ovocie našich modlitieb. A zvlášť som prežila to, ako Panna Mária zvlášť prijíma každú našu modlitbu a predkladá ju Bohu. Takže žiadna modlitba nie je zabudnutá. Aj to najmenšie, žiadny skutok lásky nie je pred Bohom Zabudnutý. A chcem vás povzbudiť, aby ste sa ak naďalej modlili a verili Božím prisľúbeniam, verili Panne Márii. A potom som sa s Pannou Máriou modlila modlitby za rodiny.“

Jozef Danko: „Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! S Pannou Máriou som sa na začiatku modlil Otčenáš a Sláva otcu za pevnú vieru pre všetkých ľudí na celom svete, potom som Panne Márii odovzdával všetkých vás tu prítomných, všetko to čo ste sem priniesli Panne Márii vo svojich srdciach a dnes som vás každého osobitne zasväcoval Panne Márii, zvlášť som odovzdával problémy vo vašich rodinách, najmä závislosti či už na alkohole, počítačových hrách, na drogách. Napokon som sa s Pannou Máriou modlil za obrátenie hriešnikov a túto modlitbu som tak zvlášť obetoval za obrátenie príslušníkov našich rodín, ktorí trpia závislosťami.“

Prítomný kapucín o. Marek Török pred požehnaním sa ku pútnikom prihovoril slovami:
„Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Máme spoločnú radosť, že môžeme byť na tomto mieste. Ale ide hlavne o to, že sme tu zhromaždení v mene Pána Ježiša a Panny Márie, ktorá nás dnes potešila jednou myšlienkou, ktorá hovorí, že začiatok riešenia našich problémov je v sviatosti zmierenia. To som si už uvedomoval ako dieťa, že bez sviatosti zmierenia sa nedá pohnúť dopredu.
Uvedomme si, ako je dôležité dobre sa spovedať, a aby sme odchádzali skutočne s každej sv. spovede premenení, ako slobodní ľudia od každého hriechu.
Zamyslime sa nad tým, ako sa spovedáme. Niekto si málo uvedomuje svoju hriešnosť. Treba vstúpiť do svojich predstáv, myšlienok a vzťahov, či je to tam všetko v poriadku. Máme vydať svedectvo odpustenia.
Aj nekonanie dobra vo svete je zlo, je to hriech. Naozaj ďakujem Panne Márii, ako taká služobnica Božia nám dnes pripomenula, že začiatok riešenia našich problémov je v dobrej sviatosti zmierenia….“

Zaznamenal: Anton Selecký