Kráľovná pokoja: The Queen of Peace, Die Königin des Friedens: Povedzte „áno“ Otcovi, Say ‚yes‘ to the Father, Sagt mit dem Herzen „ja“ zum Vater

246

Povedzte ÁNO Otcovi

“Drahé deti; Boh Otec ma posiela, aby som vám ukázala  vašu cestu spásy, pretože On, moje deti vás túži zachrániť a nie odsúdiť. Preto ja, ako Matka, vás zhromažďujem okolo seba,  pretože  silou svojej materinskej lásky túžim pomôcť vám oslobodiť sa od nečistôt vašej minulosti a začať žiť znova a inak. Volám vás k vzkrieseniu vo svojom Synovi. Spolu s vyznaním hriechov sa vzdajte všetkého, čo vás vzďaľuje od môjho Syna a čo robí váš život prázdnym a bezútešným. Povedzte „áno“ Otcovi svojím srdcom a vydajte sa na cestu spásy na ktorú vás volá prostredníctvom Ducha Svätého.  Ďakujem vám.

Modlím sa zvlášť za pastierov, aby im Boh pomohol byť s plnosťou srdca pri vás.“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej,

Medžugorie, 2. mája 2011

Say ‚yes‘ to the Father

„Dear children; God the Father is sending me to show you the way of salvation, because He, my children, desires to save you and not to condemn you. That is why I, as a mother, am gathering you around me, because with my motherly love I desire to help you to be free of the dirtiness of the past and to begin to live anew and differently.

I am calling you to resurrect in my Son. Along with confession of sins renounce everything that has distanced you from my Son and that has made your life empty and unsuccessful. Say ‚yes‘ to the Father with the heart and set out on the way of salvation to which He is calling you through the Holy Spirit. Thank you.

I am especially praying for the shepherds, for God to help them to be alongside you with a fullness of heart.“

Mirjana Dragicevic – Soldo,  Medjugorje, 2. mai. 2011

 

Sagt mit dem Herzen „ja“ zum Vater

Liebe Kinder! Gott Vater sendet mich, um euch den Weg des Heils zu zeigen, denn Er, meine Kinder, möchte euch retten und nicht verurteilen. Deshalb versammle ich euch als Mutter um mich, denn ich möchte euch mit meiner mütterlichen Liebe helfen, dass ihr euch vom Schmutz der Vergangenheit befreit und beginnt, von neuem und anders zu leben.

Ich rufe euch auf, dass ihr in meinem Sohn aufersteht. Mit der Beichte der Sünden, entsagt allem, was euch von meinem Sohn entfernt hat und euer Leben leer und erfolglos gemacht hat. Sagt mit dem Herzen „ja“ zum Vater und begebt euch auf den Weg des Heils, zu dem Er euch durch den Heiligen Geist aufruft. Ich danke euch!

Ich bete besonders für die Hirten, dass Gott ihnen hilft, dass sie mit ganzem Herzen an eurer Seite sein können.

Durch die Seherin Mirjana Dragicevic – Soldo, Medjugorje, 2. mai 2011