Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. júna 2013 : Otvorte sa mojej láske! The Queen of Peace: Open yourselves to my love!

332

MariaOči

„Drahé deti! 

S radosťou v srdci vás všetky milujem a pozývam vás: Priblížte sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby som vás mohla ešte viac priblížiť môjmu Synovi Ježišovi, a aby On vám dal svoj pokoj a lásku, ktoré sú pokrmom každého z vás.

Otvorte sa, deti moje, modlitbe, otvorte sa mojej láske. Ja som vaša Matka a nemôžem vás nechať samotné v blúdení a v hriechu.

Vy ste povolané, deti moje, byť mojimi deťmi, mojimi milovanými deťmi, aby som vás všetky mohla venovať môjmu Synovi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. júna 2013

Poselství 25.června 2013

„Drahé děti!
S radostí v srdci vás všechny miluji a zvu vás: přibližte se mému
Neposkvrněnému Srdci, abych vás mohla ještě víc přiblížit mému Synu Ježíši
a aby On vám dal svůj mír a lásku, které jsou pokrmem pro každého z vás.
Otevřete se, děti moje, modlitbě, otevřete se mé lásce. Já jsem vaše Matka
a nemohu vás nechat samotné v bloudění a hříchu. Vy jste povoláni, děti
moje, být mými dětmi, mými milovanými dětmi, abych vás všechny mohla
věnovat svému Synu.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“

Poruka, 25. lipanj 2013
„Draga djeco! S radošću u srcu sve vas ljubim i pozivam vas približite se
mome Bezgrješnom srcu da vas mogu još više približiti mom sinu Isusu i da
vam On da svoj mir i ljubav koji su hrana svakom od vas. Otvorite se,
dječice, molitvi, otvorite se mojoj ljubavi. Ja sam vaša majka i ne mogu
vas ostaviti same u lutanju i grijehu. Vi ste pozvani, dječice, da budete
moja djeca, moja ljubljena djeca, da vas sve mogu prikazati mome Sinu.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Botschaft, 25. Juni 2013
„Liebe Kinder! Mit Freude im Herzen liebe ich euch alle und ich rufe euch
auf, euch meinem Unbefleckten Herzen zu nähern, damit ich euch noch mehr
meinem Sohn Jesus näher bringen kann, damit Er euch Seinen Frieden und die
Liebe gibt, die Nahrung für jeden von euch sind. Meine lieben Kinder,
öffnet euch dem Gebet, öffnet euch meiner Liebe. Ich bin eure Mutter und
ich kann euch im Umherirren und in der Sünde nicht alleine lassen. Ihr,
meine Lieben Kinder, seid gerufen, meine Kinder zu sein, meine geliebten
Kinder, damit ich euch alle meinem Sohn darbringen kann.  Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!“

Message, 25. June 2013
“Dear children! With joy in the heart I love you all and call you to draw
closer to my Immaculate Heart so I can draw you still closer to my Son
Jesus, and that He can give you His peace and love, which are nourishment
for each one of you. Open yourselves, little children, to prayer – open
yourselves to my love. I am your mother and cannot leave you alone in
wandering and sin. You are called, little children, to be my children, my
beloved children, so I can present you all to my Son. Thank you for having
responded to my call.”

Message, 25. juin 2013
« Chers enfants, aveclajoiedans le coeur, je vousaimetous et je vousinvite
à vousrapprocher de monCoeurImmaculé, pourque je
puissevousrapprocherencore plus de monFilsJésus et queLuivousdonne sa paix
et sonamourquisontnourriturepourchacun de vous. Ouvrez-vous,
petitsenfants, à laprière, ouvrez-vousàmonamour. Je suisvotreMère et je ne
peux pas vouslaisserseulsdans l’errance et le péché. Vousêtesappelés,
petitsenfants, àêtremesenfants, mesenfantsbien-aimés, afinque je
puissevousprésentertous àmonFils. Merci d’avoir répondu à mon appel.»

Messaggio, 25. giugno 2013
„Cari figli! Con la gioia nel cuore vi amo tutti e vi invito ad
avvicinarvi al mio cuore Immacolato affinchè Io possa avvicinarvi ancora
di più al mio Figlio Gesù perché Lui vi dia la sua pace e il suo amore che
sono il nutrimento per ciascuno di voi. Apritevi, figlioli, alla
preghiera, apritevi al mio amore. Io sono vostra Madre e non posso
lasciarvi soli nel vagare e nel peccato. Figlioli, siete invitati ad
essere i miei figli, i miei amati figli perché possa presentarvi tutti al
mio Figlio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”