Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. II. 2013: Strácate energiu v boji (You are spending your energies in the battle)

311

 MariaOčiDrahé deti! Aj dnes vás volám k modlitbe. Hriech vás priťahuje k pozemským veciam, ale ja som prišla, aby som vás viedla ku svätosti a k veciam Božím.

Vy však zápasíte a strácate vašu energiu v boji medzi dobrým a zlým, čo je vo vás.

Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, až sa vám modlitba stane radosťou a váš život bude jednoduchým kráčaním k Bohu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!   

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej,  Medžugorie, 25. februára 2013

„Drahé děti! I dnes vás volám k modlitbě. Hřích vás přitahuje k pozemským věcem, ale já  přišla, abych vás vedla ke svatosti a k věcem Božím. Vy však zápasíte a  utrácíte vaše energie v boji mezi dobrým a zlým co je ve vás. Proto děti   moje, modlete se, modlete se, modlete se, až se vám modlitba stane radostí  a váš život bude jednoduchou chůzí k Bohu. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“


Poruka, 25. veljača 2013
„Draga djeco! I danas vas pozivam na molitvu. Grijeh vas vuče prema
zemaljskim stvarima, a ja sam došla da vas povedem prema svetosti i Božjim
stvarima, a vi se borite i vaše energije trošite u borbi s dobrim i zlim
što je u vama. Zato dječice, molite, molite, molite dok vam molitva ne
postane radost i vaš život će postati jednostavni hod prema Bogu. Hvala
vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Message, 25. February 2013
“Dear children! Also today I call you to prayer. Sin is pulling you
towards worldly things and I have come to lead you towards holiness and
the things of God, but you are struggling and spending your energies in
the battle with the good and the evil that are in you. Therefore, little
children, pray, pray, pray until prayer becomes a joy for you and your
life will become a simple walk towards God. Thank you for having responded
to my call.”

Message, 25. février 2013
« Chers enfants, aujourd‘hui encore je vous appelle à la prière. Le péché
vous tire vers les choses terrestres et moi je suis venue pour vous
conduire vers la sainteté et les choses de Dieu ; et vous, vous luttez et
vous dépensez votre énergie dans le combat entre le bien et le mal qui
sont en vous. C’est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez jusqu’à
ce que la prière devienne joie pour vous ; et votre vie deviendra une
simple marche vers Dieu. Merci d’avoir répondu à mon appel.»

Messaggio, 25. febbraio 2013
„Cari figli! Anche oggi vi invito alla preghiera.Il peccato vi attira
verso le cose terrene ma io sono venuta per guidarvi verso la santità e
verso le cose di Dio ma voi lottate e sprecate le vostre energie nella
lotta tra il bene e il male che sono dentro di voi. Perciò figlioli,
pregate, pregate, pregate affinché la preghiera diventi gioia per voi e la
vostra vita diventerà un semplice cammino verso Dio. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata.”

Botschaft, 25. Februar 2013
„Liebe Kinder! Auch heute rufe ich euch zum Gebet auf. Die Sünde zieht
euch zu den irdischen Dingen, ich aber bin gekommen um euch zur Heiligkeit
und zu den göttlichen Dingen zu führen, ihr aber kämpft und verbraucht
eure Energie im Kampf mit dem Guten und dem Bösen, das in euch ist.
Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet, betet, bis euch das Gebet zur
Freude wird und euer Leben zu einem einfachen Gang zu Gott wird. Danke
dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“