Aktuálne: Libanon zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

1087

Rím, 24.6.2013 (ZENITSalvatore Cernuzio) 016 062 – V nedeľu 16. júna 2013, maronitský patriarcha Antiochie a celého Orientu, kardinál Béchara Pierre Raï (na obr.) , zasvätil Libanon a celý Orient Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Akt vykonal prečítaním prosby po eucharistickej liturgii v národnej svätyni Panny Márie z Libanonu v Harisse.

Pri bazilike sa zišlo množstvo veriacich a modlili sa za to, aby akt zasvätenia uchoval Libanon od „infikovania“ sa konfliktmi šíriacimi sa v Sýrii. V rozhovore pre ZENIT páter Charbel Bteich z Maronitského rádu preblahoslavenej Panny Márie hovoril o tejto udalosti tak významnej pre krajinu cédrov.

Libanon_klein Patriarcha Rai v nedeľu zasvätil Libanon a celý Stredný Východ Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a modlil sa za oslobodenie všetkých národov regiónu „od hriechov, ktoré vedú k rozkolom, agresiám a násiliu“. Ako prijal rád Mariamitských maronitov toto posolstvo?

Páter Bteich: Ako celá Cirkev tak aj Mariamitský rád maronitov prijal toto zasvätenie s veľkou radosťou. Veď Libanon je domovom Panny Márie. Myslime len na skutočnosť, že všetci patriarchovia nesú meno Panny Márie. V Božiu Matku máme neustále veľkú dôveru a všetci ľudia do nej vkladajú mocnú nádej a ctia si ju s veľkým nadšením a zbožnosťou. V tom sa zjavuje viera žitá v Máriinej škole v našom útočisku. Takto chápané zasvätenie je korunou viery kresťanov Libanonu a Stredného Východu formovanej intenzívnou mariánskou duchovnosťou.

Vysvetlite, prosím, význam tohto aktu. V čom toto zasvätenie predovšetkým spočíva? Vzhľadom na „prípady“ minulosti – najmä zasvätenie bl. Jána Pavla II. V r. 1984 – sa zdá byť ako „vyháňanie“ hriechov a Zlého tohto sveta …

charbelPáter Bteich: Cieľom je posvätenie národa a zeme – nielen Libanonu, ale celého Stredného Východu – a dosiahnutie pokoja v srdci, v rodinách a medzi národmi napriek trvajúcim a ťažkých konfliktom v Sýrii a v celom regióne. … No zasvätenie nie je nijaký automatický „magický“ akt. Je t síce prosba o pomoc, ktorá môže prísť iba od Boha, no súčasne je to osobné nasadenie dotýkajúce sa života kresťanov. Tak pred zasvätením Jánom Pavlom II. dňa 25. marca 1984 v spoločenstve všetkých biskupov sveta sa konali početné ďalšie zasvätenia – napríklad pápežom Piom XII. v r. 1942, keď svet zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a potom v júli 1952 zasvätenie Ruska apoštolským listom „Sacro Vergente Anno“. Tým by som chcel povedať, že zasvätenie sa môže opakovať práve preto, lebo je spojené s nasadením v živote a dosahuje vrchol svojej zrelosti, keď je v súlade s očakávaniami samotnej Panny Márie. V tomto zmysle sa bl. Wojtyla modlil k Márii: „Osvieť zvlášť tie národy, od ktorých ty sama očakávaš naše zasvätenie a našu dôveru.“

Opíšte nám súčasnú situáciu na Strednom Východe, ktorá viedla patriarchu k tomuto kroku.

Páter Bteich: Ťažkosti možno zhrnúť do troch bodov: Vojna v Sýrii, bezpečnostné problémy v Libanone (ktorý je v každom ohľade vťahovaný do vojny), ako aj veľmi zložitá politická situácia. K tomu sa pridáva mimoriadne kritická hospodárska situácia. Patriarcha Rai urobil tento krok, aby v Libanone smrť a zúfalstvo nemali posledné slovo! Napriek vážnosti situácie krajina prežije a ľudia Stredného Východu prekonajú ťažkosti. Oni žijú a dúfajú ďalej.  Preto sme vyzvaní pripomenúť si, že človek je Božím darom, zasluhuje si úctu a má právo žiť v slobode. Práve preto, že je Božím darom, Boh sa od neho nikdy neodvráti. Preto je gesto zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Márie z našej strany upevnením tohto spojenia s Bohom tým, že iba v ňom spoznávame svoju spásu.

V kázni kardinál zahrnul do aktu zasvätenia aj moslimov a pripomenul, že Libanon je jedinou krajinou, kde sviatok Zvestovania Pána, 25. marca, slávia kresťania a moslimovia spoločne ako národný sviatok. Tvorí viera v Pannu Máriu styčný bod medzi rôznymi vierami?

Páter Bteich: To je správne. 25. marec, sviatok Zvestovania Pána, nie je iba mimoriadnym veľkým sviatkom pre kresťanov, ale aj národným sviatkom v celom Libanone. V pluralistickej situácii Libanonu existuje preto vytrvalé hľadanie spoločných rysov kresťanov a moslimov. A to prebieha nielen na sociálnej a spoločenskej úrovni, ale aj na duchovnej úrovni! Napriek početným rozdielom Mária je skutočne styčným bodom medzi rôznymi zložkami libanonskej spoločnosti. Z tohto dôvodu kardinál Rai do aktu zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zahrnul všetkých, pretože to patrí celému Libanonu a všetkým jeho zložkám, nielen kresťanom.

Ide teda o významnú udalosť pre krajinu, „ktorá prežila nekonečné pôrodné bolesti,“ ako povedal Benedikt XVI. pri svojej návšteve v septembri 2012. Emeritný pápež okrem iného neustále upozorňoval na svoje silné puto s krajinou cédrov a jej obyvateľstvom …

Páter Bteich: V súkromnom rozhovore mi Benedikt XVI. raz povedal, že Libanon ako cieľ jeho poslednej apoštolskej cesty určila prozreteľnosť. Zdôraznil, že miluje túto krajinu a neustále sa modlí za jeho slobodu, pretože ju považuje za „most medzi Východom a Západom a ako miesto stretávania náboženstiev, ktoré má z tohto dôvodu významnú úlohu“. V jeho slovách nachádzajú ozvenu aj slová bl. Jána Pavla. Ten mal pred očami obraz „Libanonu, ktorý je viac ako krajina: je to posolstvo“. Táto pozornosť zo strany pápežov k našej krajine je zjavným znamením reálnej hodnoty Libanonu pred Bohom.

Aké osobné prianie máte pre Libanon?

Páter Bteich: Som si istý, že Libanon vďaka prítomnosti kresťanov môže plniť prorockú úlohu. Kresťania sú síce počtom menšina, no sú nástrojom, vďaka ktorému Boh urovnáva cesty novým formám viery a evanjelizácie a dodáva tomu impulzy. To sa deje tak, že kresťania sami berú na seba úlohu. A pri tejto zodpovednosti je rozhodujúca Panna Mária a uznanie jej jedinečnej podpory …   –z

V roku 2012 v marci navštívila Libanon na pozvanie medžugorská vizionárka Marija Pavlovičová – Lunettiová. V Medžugorí sú veriaci z Libanonu častými pútnikmi.   Je známe, že Anton Merkovič – manžel Oľgy Merkovičovej v Medžgorí preložil niektoré publikácie o Medžugorí  do abrabského jazyka práve kvôli kresťanským pútnikom z Libanonu.

Marija Pavlovič v Bejrúte: Posolstvo Gospy pre Libanon

„Som tu, pretože Panna Mária si ma vybrala, a budem až do svojej smrti hlásať, že Boh nás miluje.“                            Marija Pavlovičová – Lunettiová

(Pondelok, 12. marca 2012, Bejrút, Libanon)

Publikované dňa 14 Marec 2012.

 libanonma1“Keď som vás odkázala  k Panne Márii a spýtala sa jej, čo by chcela povedať ľuďom v Libanone,  povedala:“Nezabudnite, že ja som vaša matka a že vás milujem. “  Marija  Pavlovič – Lunetti , nedeľa 11. marca, Bejrút.

Obrovská hala  Bejrút fórum, ktorá sa nachádza asi štyri kilometre severne od mesta, bola plná na prasknutie.

Zišlo sa tu viac  ako  50.000 obyvateľov  rôzneho náboženského vyznania z Bejrútu i mimo neho (jedna skupina prišla zo susednej Sýrie a Jordánska).

Aby sa zúčastnili  Dvojdňového modlitebného stretnutia, ktoré zorganizovalo združenie   Priateľov Márie Kráľovnej mieru, s požehnaním maronitského Patriachu, na počesť návštevy Marije Pavlovičovej – Lunettiovej v Libanone.

http://www.magnificat.sk/2012/03/marija-pavlovic-v-bejrute-posolstvo-gospy-pre-libanon/