Zjavenie Kráľovnej pomoci, 4. október 2015: Buďte živým svedectvom

280

Na hore Boričky sa v peknú prvú októbrovú nedeľu zišlo množstvo pútnikov z celej strednej Európy. Veru,  je za čo sa modliť ku Kráľovnej pomoci v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame. Čechov, Poliakov, Maďarov doplnili Rakúšania ako aj komunita Filipíncov, žijúcich vo Viednii. Okolo 14.oo   prišla Kráľovná pomoci a modlila sa spolu s vizionármi približne  12 minút.

Vizionár Jozef sa ku pútnikom prihovoril na začiatku krížovej cesty:

„Pochválený buď Ježiš Kristus! Milí pútnici, zišli sme sa tu, aby sme pozdravili Pannu Máriu Kráľovnú Pomoci a Kráľovnú posvätného ruženca. Dnešnú púť a modlitby budeme  obetovať za našich kňazov a biskupov, aby boli pravými ohlasovateľmi evanjelia.“  Potom spomenul začínajúcu sa Synodu v Ríme a poprosil o modlitbu k Duchu Svätému, aby Cirkev zostala verná Kristovi. Napokon povedal: „Matka Božia poď s nami!“ Cestou na Boričky sa vizionári modlili k piatim ranám Pána Ježiša a krížovú cestu. Na vrchu Boričky sa Martin modlil:

Ježišu môj osloboditeľ môj Pán a Boh, svojou obeťou na kríži si nás vykúpil a daroval si nám víťazstvo nad satanom, osloboď nás od jeho zákernej prítomnosti o to ťa prosím v Tvojom mene, o to ťa prosím skrze Tvoju krv vyliatu za nás, o to ťa prosím skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktorá stála pod krížom. O krv a voda, ktoré vytryskli z Tvojho boku na kríži, nech nás očistia, posvätia, obmyjú a oslobodia, Pane!

A potom sa vizionári modlili slávnostný sv.ruženec počas jednotlivých desiatkov. A ako obvykle – vizionárka  Mária čítala posolstvá – citujeme:

Moje deti, ponúkam vám svoje Srdce ako útočište a skrýšu, kde nájdete ochranu, pokoj a lásku. Podávam vám svoju pomocnú ruku, chyťte sa jej nechajte sa viesť. Ja vás povediem k večnému pokoju k prameňu milosti, k zdroju živej vody.

Moje deti, dnes vás volám, aby ste v modlitbe prosili Ježiša, aby otvoril vaše Srdcia pre jeho lásku. Pozývam vás deti k modlitbe svätého ruženca, modlite sa ho jednoduchým a čistým srdcom. Svätý ruženec je modlitba pokorných, jednoduchých a maličkých.

Moje deti, mojim želaním je, aby ste sa stali pochodňami, zapálenými  ohňom Ducha Svätého. Potešte Ježiša, buďte soľou zeme a svetlom sveta. Žehnám vás a ďakujem, že bránite život, ktorý vám bol daný z Božích rúk ako vzácny dar.

Moje deti, nikdy nedovoľte  Zlému, aby vám bránil prijať Ježiša do čistých sŕdc. Pri pokúšaní vzývajte Ježiša, On je váš Spasiteľ. Obráťte sa na Ježiša a nič sa vám nestane, hľadajte Ho vo vašich srdciach a on vás naplní pokojom.

Moje deti, ako milujúca Matka chcem chrániť vaše srdcia a upozorniť vás vždy, keď z nich vychádza to, čo vás poškvrňuje. Preto v pokore skúmajte každý svoje srdce, čím je naplnené, či je prežiarené prítomnosťou nášho Pána.

Po zjavení a domodlení sa svätého ruženca vizionári povedali :

Martin: „Z tváre Panny Márie cítil veľkú lásku, pokoj a radosť z toho, že ste prišli a prijali pozvanie. Matka Božia každého z nás pozýva, aby sme sa modlili za naše rodiny, pozýva nás k tomu, aby naše rodiny boli takým živým svedectvom Božej lásky, Božej prítomnosti. Nakoniec nás Panna Mária požehnala.“

Mária:  „Panne Márii som odovzdávala i naše vďaky a prosby, ktoré sme Jejpriniesli. Potom som odprosovala Božské Srdce Ježišova a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie za hriechy všetkých ľudí, a najmä za hriechy v našich rodinách.“

Adriana:  „Počas celého týždňa, počas celej krížovej cesty som prežívala, že často v našich srdciach sme naplnení takým strachom, čo nám všetko hrozí a dnes som to Panne Márii predkladala. A vtedy som cítila, ako Panna Mária mi hovorí, že každé srdce túži byť naozaj milované a vtedy ma prenikla veľká láska k Panne Márii,. Často krát sa v našich srdciach uzatvárame a to tým, že prestávame medzi sebou komunikovať, prestávame si dôverovať, lebo vidíme iba samé chyby a nedostatky.

Neubíjajme lásku v srdciach ľudí, ale začnime sa naozaj modliť jeden za druhého a v tom nech nám je príkladom Panna Mária, ktorá nikdy neodsúdi nikoho a nezavrhne žiadneho človeka, nech je akýkoľvek. Miluje nás,  Boh nás miluje takých akí sme a naozaj túži po našom obrátení, túži po tom, aby sme sa vrátili. My musíme byť tým svedectvom lásky k Bohu.“

Jozef:Zveroval som Panne Márii celú svätú cirkev, zvlášť kňazov, biskupov najmä tu na Slovensku“

Všetci vizionári sa s Pannou Máriou modlili na úrčené úmysly. Na záver púti vizionár Jozef  oznámil , že v Dechticiach bude na prvú nedeľu v novembri iba raňajšia svätá omša o 8 hod.  A dodal, že kniha svedectiev Počúvajte môj hlas už vyšla aj v anglickom jazyku.   ( krátené, M ROSA)  

 Kirche in Not – celosvetová akcia Milión detí sa modlí ruženec

s.7 (2)Katolícka nadácia Kirche in Not (Cirkev v núdzi) vyzýva k účasti na celosvetovej akcii Milión detí sa modlí ruženec. Na celom svete sa v nedeľu 18. októbra
dopoludnia spojí tak milión detí všetkých vekových kategórií v modlitbe ruženca. Tohtoročným úmyslom modlitby bude pokoj a jednota v srdciach všetkých ľudí na svete. Myšlienku akcie na Slovensku šíri eRko, hnutie kresťanských spoločenstiev detí.

Hovorí jeho predseda Juraj Králik: „O akcii Milión detí sa modlí ruženec za pokoj vo svete sme sa dozvedeli minulý rok a zapáčila sa nám táto myšlienka, pretože deti počúvajú o nepokojoch vo svete a možno si tak nevedia predstaviť čo by mohli urobiť pre to, aby možno bola väčšia spravodlivosť. Tak sme vyzvali deti alebo aj školy, ktoré sledujú aktivity eRka, aby sa zapojili do tejto kampane.“