Video: Zjavenie Kráľovnej pokoja 2. marca 2012

314

„Drahé deti, vďaka nesmiernej Božej láske prichádzam medzi vás
a vytrvalo vás pozývam do náručia svojho Syna. Deti moje, materinským srdcom
vás prosím, ale aj napomínam, aby starostlivosť o tých, ktorí nespoznali
môjho Syna bola pre vás na prvom mieste.
Nedovoľte, aby pozerajúc na vás a váš život, nezatúžili Ho spoznať.
Proste Ducha Svätého, aby môj Syn bol vtlačený vo vás.
Proste, aby ste mohli byť apoštolmi Božieho svetla v tomto čase tmy a beznádeje.
Toto je čas vašej skúšky. S ružencom v ruke a láskou v srdci poďte so mnou.
Vediem vás k Vzkrieseniu v mojom Synovi. Proste za tých, ktorých si môj Syn vyvolil, aby mohli vždy žiť skrze Neho a v Ňom, Najvyššom kňazovi.
Ďakujem vám.”

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. marca 2012