Veľká Noc: Katarína Emmerichová, TV – Umučenie Krista

858

Milí přátelé, chci se s Vámi rozdělit o podrobný popis toho, co prožíval náš Pán v těchto dnech. To podsatné je v příloze. Pro intenzivnější prožití svatého týdne asi těžko můžem najít něco lepšího, samozřejmě kromě osobní modlitby a rozjímání  v Pánově přítomnosti. Pro tyto chvíle je toto dílo nejlepší inspirací……

Požehnaný čas, pokoj a dobro

Pro intenzivnější prožití závěru postního období a blížících se svátků velikonočních, Vám zasílám rozjímání nad Ježíšovým utrpením podle blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové. Jinými slovy, podrobný popis událostí tak, jak se před 2 tis. lety skutečně odehrály. 

Blahoslavená A. K. Emmerichová byla mimořádnou mystičkou. Vnímala vize a duchovní svět tak silně, že pro ni byly stejně reálné jako fyzická realita. Byla jednou z největší vizionářek v historii Církve.

 3. října 2004 byla papežem Janem Pavlem II. blahořečena.

Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová nikdy nebyla v Efezu, ale její vize obsažené v Životě Blahoslavené Panny Marie byly využity při nálezu Domu Panny Marie, což je předpokládané bydliště Panny Marie před jejím nanebevzetím, ležící na pahorku poblíž Efezu. Svatý stolec zatím nezaujal oficiální stanovisko k autenticitě tohoto domu, ale v roce 1896 ho navštívil papež Lev XIII. a v roce 1951 papež Pius XII. inicioval prohlášení tohoto domu zaposvátné místo. Papež Jan XXIII. později toto prohlášení potvrdil. V roce 1967 dům navštívil papež Pavel VI., v roce 1979 papež Jan Pavel II. a v roce 2006 Benedikt XVI. a všichni se k domu chovali jako ke svatyni.

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Emmerichová

Emmerichová V roce 1813 byla upoutána na lůžko a na těle se jí objevila stigmata. Její život a pravost jejích zázračných znamení zkoumala biskupská komise. Generální vikář Overberg a tři lékaři provedli vyšetření. Dospěli k přesvědčení o její svatosti a pravosti jejích stigmat.

 V době jejího druhého vyšetření v roce 1819 k ní byl pozván známý německý básník Clemens Brentano. K jeho velkému úžasu ho poznala a on potvrdil, že mu sdělila, že jí byl předem ve vidění ohlášen jako muž, který jí umožní splnit Boží nařízení, totiž zapsat pro blaho mnohých duší její zjevení. Brentano se stal jedním z mnoha přívrženců Emmerichové, kteří věřili, že byla „vyvolenou nevěstou Kristovou“.

 Anně Kateřině Emmerichové řekl Pán Ježíš, že její dar vidění minulého, přítomného a budoucího v mystické vizi je větší než u kohokoliv jiného v historii. Narodila se 8. září 1774 ve Vestfálsku a stala se řeholnicí Řádu augustiniánů v Dülmenu. Od narození měla dar rozumu a rozuměla liturgické latině od své první mše. Během posledních dvanácti let svého života nejedla, pouze přijímala Eucharistii.

Anna Kateřina Emmerichová měla dar číst v srdcích a viděla, v realitě, v obrazovém detailu, skutečnosti katolické víry, které většina z nás jednoduše musí přijmout jen na základě víry. Základní pravdy katechismu – andělé, démoni, očistec, život Našeho Pána a Panny Marie, skutečnou Přítomnost Krista v eucharistii, milost svátostí – všechny tyto pravdy pro ni byly tak skutečné, jako hmotný svět. Její zjevení činí skrytý, nadpřirozený svět živým. Níže jsou některá z těchto zjevení:

– Viděla, že každá farnost, diecéze, každé město a země má svého zvláštního a mocného strážného anděla.

 – Viděla, že Církev nikdy nedovolovala dětem katolíků, aby byly vychovávány mimo její dosah, a že jakmile byla Církev pevně ustanovena, zakázala smíšená manželství.

 – Viděla, jak různé odpustky, které získáváme, skutečně promíjejí určité tresty, které by nás jinak čekaly v očistci.

 – Vyjevila, že abychom získali odpuštění, musíme přistupovat ke svátostem s opravdovou lítostí a pevným záměrem polepšit se – nebo jej nezískáme.

 – Svědčí, že je svatější modlit se za ubohé duše v očistci než za hříšníky, kteří jsou ještě naživu.

 – Popisuje povahu, dosah a moc obětních duší a jejich roli v životě Církve. Popisuje stav svaté Lidwiny ze Schiedamu, obětní duše za doby „trojpapežství“, a jak se její tělo rozdělilo na tři části spojené jen nejtenčími šlachami. Viděla jen 6 obětních duší ve své době, pracujících jako ona sama pro univerzální Církev a asi 100 000 katolíků na celém světě, kteří měli vynikající víru. (Obětní duše je teology nejčastěji popisována jako duše nebo osoba vyvolená Bohem, aby během života trpěla víc než většina lidí, a která šlechetně přijímá utrpení v jednotě se Spasitelem podle příkladu Kristova vlastního utrpení a smrti).

Emmerichová1– Vyjevila, že svatí mají obzvláštní moc ve dnech svého svátku a měli by se žádat o pomoc.

 – Viděla, že mnoho svatých pochází ze stejných rodin, jejichž stáří často sahá daleko zpět do Starého zákona.

 – Viděla silnou vazbu – dokonce dlouho po smrti – mezi svatými dušemi v nebi a jejich následníky zde na zemi, která trvala i staletí.

– Viděla, že rajská zahrada se vším, co obsahovala, byla dokonalým obrazem království Božího.

 – Vyjevila, že Enoch a Eliáš jsou v ráji, kde čekají na svůj návrat na svět, aby kázali konec časů.

 – Vyjevila, že Pán Ježíš trpěl kvůli ráně na rameni víc než kvůli kterékoliv jiné.

 – Neustále viděla falešnou církev a zlé, jak intrikují proti katolické Církvi a mnoho ji škodí – jak v její vlastní době, tak v budoucnosti. 

 – Ve vizi viděla nepřátele Církve, jak ji boří a snaží se postavit novou striktně podle lidských plánů – ale nikdo ze svatých k tomu nepodal pomocnou ruku. Později je tato církev lidí zničena a svatí Boží se spojí, aby znovu vystavěli Církev Boží, která se stane nádhernější než kdykoliv předtím.

 – Viděla obnovu kněžství a náboženských řádů po období velkého úpadku.

 – Detailně popisuje své vize nebe, které viděla jako „Nový Jeruzalém“.

P. Marek Dunda; Náměstí 20; 671 03 Vranov nad Dyjí
www.fatym.com

Katarína Emmerichová a jej videnie Umučenia nášho Pána Ježiša Krista boli podkladom pre scenár režiséra, producenta a herca  Mela Gibsona, ktorý nakrútil poslednú noc –  zatknutie, väznenia, ukrižovanie a smrť Spasiteľa a Vykupiteľa.   Uvádzame v repríze tento nesmierne hlboký, realistický a inšpirujúci film.