Úrad na ochranu osobných údajov: Sčítanie nie je anonymné!!

298

 

Úrad na ochranu osobných údajov vydal toto stanovisko ku sčítaniu ľudí, domov a bytov 2011, ktoré dokazuje,  že Štatistický úrad zavádza a protesty občanov sú oprávnené:

Citát:

Nalepením číselného identifikátora obyvateľa na sčítací formulár, ktorý osoba vyplnila, sa osoba stáva priamo určená a osobné údaje nachádzajúce sa v sčítacom formulári možno priradiť konkrétnej fyzickej osobe. Štatistický úrad SR preto neúplne a nesprávne informuje obyvateľov, keď tvrdí, že „sčítací formulár neobsahuje meno, priezvisko,…“. V konečnom dôsledku sa tieto údaje na sčítací formulár dostanú prilepením číselného identifikátora. V tejto súvislosti je potom irelevantné zaoberať sa tým, čo bolo dôvodom takéhoto postupu Štatistického úradu SR, ktorý tvrdí, že ním bolo zamedzenie dvojitého sčítania jednej a tej istej osoby. Z pohľadu zákona o ochrane osobných údajov je podstatné, že nalepenie číselného identifikátora obyvateľa na sčítací formulár, alebo jeho využitie pri elektronickom sčítaní, obyvateľa priamo identifikuje.

Povinnosti možno fyzickým osobám ukladať len zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, pričom medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených ústavou len zákonom. Ochrana osobných údajov patrí podľa Ústavy SR medzi základné práva a slobody. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že v zákone o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 skutočne absentuje povinnosť pre obyvateľov nalepovať na sčítací formulár číselný identifikátor obyvateľa, ktorý je navyše spárovaný s ich osobnými údajmi menom a priezviskom (miestom trvalého pobytu). Obyvatelia sú tak de facto „nútení uviesť“ tieto osobné údaje do sčítacieho formulára, len inou formou. Priradené údaje spôsobujú zmenu kvality identifikácie osoby z nepriamo určiteľnej na priamo určenú, čo podstatne mení filozofiu celého sčítania oproti vopred avizovanému spôsobu v roku 2008, keď začiatkom roka pri osobnej konzultácii v súvislosti s vykonaním sčítania zástupca Štatistického úradu SR ubezpečoval Úrad na ochranu osobných údajov SR, že údaje zisťované pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 uvedené v zákone, nie sú považované za osobné údaje.

Viac tu:

Stanovisko_Uradu_k_scitaniu (1)