Ukradnuté Vianoce: Koniec demokracie na Slovensku? * Knokautované právo na informácie! * Ministerstvo Práce, sociálnych vecí a rodiny hrá „mŕtveho chrobáka.“

531

V súvislosti s prípadom rodiny Spáčilovcov z Viesky pri Radošovciach (ktorý sme priniesli vo videodokumente) ako aj dotazmi a intervenciami ohľadne tohto nezákonného postupu Sociálneho úradu, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.employment.gov.sk/  vyvesilo na svojej stránke pod červeným bannerom Neprehliadnite tento oznam:

****************************************************************************************************

Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí

V súvislosti so žiadosťami médií ale aj žiadosťami rôznych ďalších subjektov   Ministerstvo, práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje, že na otázky ku konkrétnym prípadom maloletých detí nebudú poskytované informácie z prebiehajúcich súdnych konaní, informácie o konkrétnych deťoch a informácie súvisiace s konkrétnymi deťmi.  

Keďže žiadne dieťa nesmie byť vystavené svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života rodiny, domova alebo korešpondencie ani nezákonným útokom na svoju česť a povesť a dieťa má právo na ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom, nebudú ministerstvom a ani žiadnou rezortnou inštitúciou zverejňované žiadne informácie týkajúce sa maloletých detí, ktoré zasahujú do ich súkromia a osobnej integrity osobám (právnickým alebo fyzickým), ktoré  nie sú v právnom vzťahu k maloletým deťom.

Akýkoľvek podnet zo strany médií či iných osôb smerujúci ku konkrétnym prípadom je rezortnými zložkami dôsledne preverovaný a podľa výsledkov preverenia sú vykonané potrebné kroky. Akékoľvek výhrady voči postupu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je ustanovený súdom za kolízneho opatrovníka, iniciované účastníkmi konania (spravidla rodičmi) je potrebné uplatňovať v súdnom konaní.

Ministerstvo oceňuje záujem médií o osud detí, avšak vyzýva média k uvážlivosti v spôsoboch spracovania tém konkrétnych maloletých detí tak, aby nedochádzalo k zasahovaniu do súkromia a osobnej integrity detí.

publikované: 03.07.2013

http://www.employment.gov.sk/poskytovanie-informacii-ku-konkretnym-pripadom-maloletych-deti.html

Zhromaždenia na podporu záchrany rodín ako aj protest proti ukradnutým  deťom rodine Spáčilovej:

 POZVÁNKA NA zhromaždenie ZA OBNOVU RODINY a VZKRIESENIE NÁRODA: na sviatok sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, 5.7.2013, nám. SNP o 16.00 hod.  Zhromaždenia sú avizované aj v ďalších mestách. Prosím postupujte podľa pokynov organizátorov. 

rodina

Oslovujeme všetkých, ktorí majú na zreteli a vo svojom záujme

ochranu života, prirodzenej rodiny,a výchovy detí, aby sa zúčastnili.

Nezabudni:  Ide aj o tvoju rodinu, o tvoje dieťa, o tvoje šťastie!

Zabudnime na rozdiely a neporozumenia! 

Slovensko – kedy sa zjednotíš, ak nie teraz?  Zajtra už bude pravdepodobne neskoro!

 

 Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí poskytli svoje stránky problému  ukradnutých detí rodiny Spáčilovcov, a ďakujeme aj všetkým, ktorí sa ozvali a intervenovali a intervenujú na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj všetkým kolegom novinárom, ktorým nie je ľahostajné ich právo a  dôležitá úloha pri informovaní  občanov Slovenska.

Anton Selecký

 

Biskupi Slovenska vyjadrili svoje stanovisko k tzv. „rodovej rovnosti“

Chovanec informoval aj o Národnom pochode za život, ktorý sa bude konať 22. septembra v Košiciach. „V súčasnosti prebieha registrácia účastníkov pochodu. Osobitným duchovným príspevkom bude deväťdňová pobožnosť pre celé Slovensko. Biskupi zároveň schválili osobitný pastiersky list k tejto udalosti. Čítať sa bude v nedeľu 1. septembra,“ informoval Chovanec.

Predseda KBS Stanislav Zvolenský informoval, že biskupi odsúhlasili text k otázke rodovej rovnosti. Okrem iného sa v ňom uvádza, že rodina je z božieho ustanovenia založená na manželstve muža a ženy. Aj zo súčasných štatistík vyplýva, že pokiaľ ide o istotu, poskytovanie útočiska a stability, podporu života, stále patrí medzi priority väčšiny mladých ľudí. Človek prijatím takzvanej rodovej rovnosti popiera pravdu Svätého písma „…ako muž a ženu stvoril ich…“, tak hovorí kniha Genesis. Vyzývame všetkých katolíkov a ľudí dobrej vôle, aby vynaložili vedomé úsilie k obnove hodnoty a kultúry rodiny. Aby táto hodnota neprestávala byť nenahraditeľná pre náš život a spoločnosť,“ uvádza sa vo vyhlásení.  Viac na: 

http://www.hlavnespravy.sk/kbs-biskupi-vydali-vyhlasenie-k-otazke-rodovej-rovnosti/115935/