Myrna v Bratislave!, Posolstvo kráľovnej pomoci: Chlieb Života, Výzva o. Václava Kociána,Ruské znepokojenie nad situáciou na Ukrajine

3804

Myrna opäť na Slovensku!

Pozvánka na stretnutie so sýrskou mystičkou Myrnou Nazzour v Marianke – 29.6.2017 o 18:00

 V roku 1982 bolo mesto Damask, svedok zázraku Šavlovho obrátenia, opäť svedkom zázraku, ktorý trvá až do dnešného dňa. Začalo sa to 23. novembra, keď sa mladá vydatá žena Myrna (Mária) Nazzour, žijúca v mestskej časti Soufanieh, vybrala s príbuznými a priateľmi navštíviť svoju švagrinú, ktorú sužovala silná bolesť chrbta. Počas modlitby za chorú sa na Myrniných rukách nečakane objavil olej. Keď ním potrela chrbát švagrinej, trpiaca žena sa okamžite uzdravila. … Myrna Nazzour je gréckokatolíčka a patrí do Melchitskej cirkvi, zatiaľ čo jej manžel Nicolas patrí do Gréckej pravoslávnej cirkvi.

Posolstvo Kráľovnej pomoci

Ježiš – Chlieb života

„Moje milované deti! Radujme sa spoločne, že Ježiš náš Pán je medzi vami v Eucharistii. Som Matkou Eucharistického Spasiteľa. Preto si veľmi želám, aby ste sa vy moje deti zhromažďovali vôkol svojho Pána prebývajúcom v živom chlebe. On, ktorý je Chlebom života, napĺňa vás pravým svetlom a ničí každú temnotu. Poďte k nemu, aby Láska vás zapálila láskou. Iba v ňom dokážete milovať čisto a sväto jeden druhého.

S obnovenou úctou a láskou prijímajte denne svätú Hostiu so živou vierou, aby Pán mohol konať vo vás zázraky lásky. Každé sväté prijímanie nech je pre vás najvzácnejším a najdôležitejším okamihom dňa. Len ťažký hriech vás môže odlúčiť od Eucharistickej lásky,  a preto očisťujte svoje srdcia vo sviatosti zmierenia, aby ste ich mali vždy otvorené pre nášho Milovaného. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“

(Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice 15. júna 2017)

http://www.avemaria.sk/dechtice/

Akosa chovajú „imigranti“ v Nemecku

(výpoveď policajta)

jsem_dozorce_v_Dachau._1

Výzva otca Václava Kociána!

Všetkým úprimným milovníkom slovenského cyrilo-metodského dvojkríža a dedičstva otcov!
Brat, sestra!
5. júla 2017 v Nitre, na slávnosti sv. Cyrila a Metoda, naši slovenskí katolícki biskupi zasvätia Slovensko, teda slovenský národ a tu žijúce národnosti a celú slovenskú zem Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Bude to obnovenie zasvätenia, ktoré nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko predniesol pred sedemdesiatymi rokmi, 6. júla 1947 na Starých Horách. Vtedajší slovenskí biskupi vyslovili nádej, že jednomyseľné a zbožné zasvätenie prinesie nášmu národu Božie požehnanie. Určite toto zasvätenie pomohlo nášmu národu prekonať štyridsať rokov komunistickej totality, kedy sme ako katolíci boli vytlačení z politického života, ale aj ďalšie roky už demokracie, stále viac manipulovanej a okliešťovanej.

Nepriateľstvo voči slovenským katolíkom, sa v 2. ČSR prejavilo veľmi bolestne už v roku 1947 politickými procesmi so slovenskými biskupmi, popravou kňaza-prezidenta 1. SR a poštátnením cirkevných škôl.

Po demokratickej revolúcii v novembri 1989 sme získali náboženskú slobodu a otvorený boj proti národnému dedičstvu otcov prestal, ale pokračoval v zamaskovaných formách a po vstupe do EÚ sa ešte zintenzívnil. Súčasní judáši milujú viac peniaze a moc ako skutočné blaho svojich detí a zachovanie suverenity svojho národa.

A tak konštatujeme úpadok a nejednotu odnárodneného a olúpeného národa, rozklad jeho rodov a rodín, korupciu a falošnú prispôsobivosť veľkej časti jeho „štandardných“ politických a kultúrnych vodcov. Žiaľ, je tu aj nejednota a nedostatok spojenia tých, ktorí úprimne milujú národ a chceli a mohli by mu pomôcť.
Je tu ešte možnosť záchrany?

Naše slovenské porekadlo, v súlade s Bibliou nás ubezpečuje: „Keď je bieda najväčšia, Božia pomoc najbližšia.“ Potrebný je teda zásah zhora. Ale nie bez nášho pričinenia! Musíme sa hlboko skloniť pred Všemohúcim a v láske a pokore spojiť svoje modlitby a sily. Všetci! Za Boha a za národ!
Tento rok 2017 je pre nás rokom veľkej nádeje a silných príležitostí, ktoré máme využiť. Toto presvedčenie môžeme opierať o tieto znamenia:
Rok 2017 je 100. rok od zjavení Panny Márie vo Fatime, v ktorom by sa mali začať uskutočňovať slová fatimskej Panny: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“ (viď moju knihu „Storočnica Fatimy a jej odkaz“, najmä 6. kapitolu „Slovensko medzi Fatimou a Ruskom“).

Skončí sa aj 70 rokov od bolestného roka Slovákov 1947, v ktorých sa nepodarilo naplniť túžby našich otcov po našom slovenskom kresťanskom a sociálne spravodlivom, solidárnom a vysoko kultúrnom štáte. Obrazne povedané, boli sme ako Izraeliti v babylonskom zajatí. Ale ono sa skončilo po 70 rokoch! Toto naše sa tiež skončí!

Naši biskupi na slávnosti sv. Cyrila a Metoda, 5. júla 2017 v Nitre obnovia zasvätenie z r. 1947 Božskému Srdcu Pána Ježiša a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Bezprostredne a priamo sa to dotkne katolíckej väčšiny slovenského národa, ale v druhom rade aj celej slovenskej zeme a všetkých jej obyvateľov, najmä úprimných kresťanov.

Áno, úprimných! Lebo nestačí iba o formálny bohoslužobný akt nositeľov najväčšej duchovnej autority, ale potrebná je aj úprimnosť všetkých sŕdc, ktorých sa to týka, najmä tých, ktorí sú nejakým spôsobom na čele ďalších Slovákov. „Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“ (1Sam 16, 7). U Boha zaváži iba úprimné, pokorné a oddané srdce!

Je preto nesmierne potrebné, aby sme pri historickej príležitosti zasvätenia 5. júla 2017 ponúkli Bohu takú jednotu úprimne oddaných sŕdc, v ktorej by mohol mať záľubu. Jednotu úprimne oddaných sŕdc, najmä tých bratov a sestier, národniarov, obrazne povedané, „rytierov dvojkríža“, ktorí úprimne milujú svoj národ a jeho sväté dedičstvo otcov, prijaté od sv. Cyrila a Metoda, a sú na čele ďalších bratov a sestier.

Preto 1. júla 2017 na Devíne uskutočníme duchovnú prípravu na zasvätenie 5. júla 2017. 1. júla je aj fatimská sobota a začiatok mesiaca júla, venovaného úcte Krvi Kristovej.

V programe sa dotkneme tém: Modlitba sv. Cyrila za jednotu, Zasvätenie a jeho účinky. Odstránenie prekážok. Jednota duchovného jadra národa. … S nimi budú súvisieť aj modlitby a sv. omša a potom rozhovory.

Dúfam, že to prispeje k vytvoreniu takej jednoty v Kristovi a Duchu Svätom aspoň časti jadra slovenského národa, ktorá prispeje k účinnému zasväteniu a požehnaniu Slovenska ako „srdca“ novej, pravej Európy.

Na podrobnom programe (a rozdelení úloh) duchovnej obnovy sa pracuje. Od 10. do 13. h bude program so sv. omšou vo farskom kostole Sv. Kríža na Devíne (so súhlasom pána farára Mons. Mariána Gavendu). Potom bude obedňajšia prestávka – na obed a rozhovory, vzájomné zdieľanie, kontakty (asi v blízkom Kultúrnom dome). Záver programu bude asi o 15. h pri bazilike – chrámovej škole na východnom hradnom návrší, kde sv. Cyril a Metod určite hneď na začiatku svojho pôsobenia v r. 864 zasvätili svoju misiu a náš národ Pánu Ježišovi Kristovi a Presvätej Bohorodičke.

Pozývajme najmä tých, ktorých sa to najviac týka, a vyprosujme na plánované stretnutie Božie požehnanie! Prosíme nahlásiť záujem o účasť, zvlášť o spoločnú obedňajšiu prestávku.
Pripájam niekoľko posolstiev „zhora“. Posledné sme dostali tento týždeň, 12.6.2017.

S pozdravom a požehnaním Václav Kocian

Embassy RF press service <press@rusemb.sk>

Vážení priatelia, prosíme Vás aby ste venovali pozornosť tomuto materiálu.

s úctou
Veľvyslanectvo Ruskej federácie
v Slovenskej republike

Komentár Úradu pre tlač a informácie MZV RF k aktuálnej správe Pozorovacej misie OSN pre ľudské práva na Ukrajine

Mimoriadne znepokojenie vyvolávajú údaje Pozorovacej komisie o nových prípadoch nezákonného alebo svojvoľného zatýkania, o nedobrovoľných zmiznutiach, o systematickom využívaní mučenia Službou bezpečnosti Ukrajiny (SBU) v snahe donútiť zadržaných k priznaniam na účasti v konflikte v Donbase. Súhlasíme s OSN, že absencia príslušného vyšetrovania uvedených zločinov zo strany ukrajinskej vlády prispieva k celkovému rozširovaniu beztrestnosti v krajine.

Oboznámili sme sa s osemnástou správou Pozorovacej misie OSN pre ľudské práva na Ukrajine za obdobie od 16. februára do 15. mája 2017.

Vyjadrujeme veľké znepokojenie nad prudkým zhoršením situácie v Donbase, v dôsledku ktorého počet obetí medzi civilným obyvateľstvom za toto obdobie stúplo o 48 percent: 36 ľudí zahynulo a 157 utrpelo zranenie. Podporujeme výzvu pracovníkov Pozorovacej misie k stranám konfliktu, aby prísne dodržiavali Dohodu o zastavení paľby. Zdieľame znepokojenie OSN ohľadne neprestávajúceho ostreľovania objektov civilnej infraštruktúry, konkrétne, systémov zásobovania pitnou vodou a  elektrickou energiou  škôl a nemocníc, čo protirečí medzinárodným záväzkom Kyjeva na ochranu civilného obyvateľstva. V tejto súvislosti všemožne podporujeme odporúčania Pozorovacej komisie o nevyhnutnosti prísne dodržiavať Minské dohody.

Mimoriadne znepokojenie vyvolávajú údaje Pozorovacej komisie o nových prípadoch nezákonného alebo svojvoľného zatýkania, o nedobrovoľných zmiznutiach, o systematickom využívaní mučenia Službou bezpečnosti Ukrajiny (SBU) v snahe donútiť zadržaných k priznaniam na účasti v konflikte v Donbase. Súhlasíme s OSN, že absencia príslušného vyšetrovania uvedených zločinov zo strany ukrajinskej vlády prispieva k celkovému rozširovaniu beztrestnosti v krajine.

Zdieľame znepokojenie Pozorovacej komisie ohľadne neľudských diskriminačných krokov oficiálneho Kyjeva v oblasti sociálno-ekonomickej blokády Donbasu. Procedúry verifikácie, zavedené v roku 2016, už pripravili viac ako 400 tisíc Ukrajincov o  dôchodky, ustanovené zákonom, a nové pravidlá prekračovania demarkačnej línie nielenže vedú k podstatnému obmedzovaniu slobody pohybu na Ukrajine a ďalšiemu rozdeľovaniu rodín, ale vystavujú viac ako 900 tisíc ľudí každý mesiac reálnemu smrteľnému nebezpečenstvu pri prekračovaní vnútorných hraníc. Za hranicou reality zostávajú zákazy ukrajinskej vlády na prepravu tovarov cez demarkačnú líniu, čo vedie nielen k zatváraniu podnikov, ale aj k strate existenčných zdrojov pre tisíce ľudí.

Pozornosť vyvolávajú znepokojujúce závery OSN o absencii zlepšovania činnosti ukrajinskej justície, absencii pokroku pri vyšetrovaní tragédie v Odese v máji roku 2014.

Očakávame, že Pozorovacia misia bude nástojiť na tom, aby nedochádzalo k obmedzovaniu slobody prejavu a k nátlaku na médiá na Ukrajine za takzvanú proruskú rétoriku, že bude od Kyjeva vyžadovať, aby vytvoril bezpečné pracovné podmienky pre novinárov.

Súčasne sme nútení konštatovať, že časť referátu má politicky angažovaný charakter. Mnohé časti dokumentu predstavujú pokus očistiť kyjevské vládne kruhy, zakryť ich zločiny proti vlastnému národu. Radi by sme tiež pripomenuli, že Republika Krym a mesto federálneho významu Sevastopoľ sú súčasťou Ruskej federácie a pokus zahrnúť hodnotenie právno – ochrannej situácie v tomto ruskom regióne do príslušnej správy OSN o Ukrajine nemá opodstatnenie.

Sme presvedčení, že pred OSN a právno – ochrannými orgánmi stojí úloha dosiahnuť, aby Kyjev prísne dodržiaval medzinárodné právno – ochranné záväzky a normy medzinárodného humanitárneho práva, a aby tiež dôsledne plnil Minské dohody, čo prispeje k dosiahnutiu stabilného mieru v tejto krajine.